Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхтлик ҝәтирән һәгиги иман

 Бөлмә 4

Аллаһ кимдир?

Аллаһ кимдир?

ИНСАНЛАР чохлу аллаһлара ибадәт едирләр. Лакин Мүгәддәс Јазылар өјрәдир ки, јалныз бир һәгиги Аллаһ вар. Ондан башга Аллаһ јохдур, О, гүдрәтли вә әбәдидир. Ҝөјдә вә јер үзүндә олан һәр шеји О јарадыб вә бизә һәјат верән дә Одур. Буна ҝөрә дә, биз јалныз Она ибадәт етмәлијик.

Аллаһын Муса пејғәмбәрә вердији Ганун «мәләкләр васитәсилә верилмиш»ди

Аллаһын шәхси ады вар. Онун ады ЈЕҺОВА-дыр. Аллаһ Муса пејғәмбәрә деди: «Исраил оғулларына белә дејәҹәксән: Аталарынызын Аллаһы, Ибраһимин Аллаһы, Исһагын Аллаһы, Јагубун Аллаһы Јеһова мәни сизә ҝөндәрди; әбәдијјән исмим бу вә дөврдән дөврә анылмам будур» (Чыхыш 3:15, «Китабы Мукаддес», түркҹә). Јеһова адына Мүгәддәс Јазыларда тәхминән 7000 дәфә раст ҝәлинир. Мәзмур 83:18 ајәсиндә Аллаһ һаггында дејилир: «Билсинләр ки, Сәнин исмин Рәбдир [«Јеһовадыр», «Јени Дүнја тәрҹүмәси»], бүтүн јер үзүндә анҹаг Сән Һагг-Тааласан!»

Мүгәддәс Јазыларын Өлү дәниздә тапылмыш гәдим әлјазмаларында Аллаһын ады ҝөстәрилир

Инсанлар һеч вахт Аллаһы ҝөрмәмишләр. Аллаһ Мусаја демишди: «Үзүмү исә ҝөрә билмәзсән, чүнки Мәни ҝөрән адам сағ галмаз» (Чыхыш 33:20). Аллаһ ҝөјләрдә јашајыр вә ҝөзәҝөрүнмәздир. Бүт, сурәт вә рәмзләр дүзәлтмәк вә онларын васитәси илә Аллаһа дуа етмәк дүзҝүн дејил. Јеһова Аллаһ Муса пејғәмбәр васитәсилә бујурмушду: «Сәни Мисир торпағындан, көләлик дијарындан чыхаран Аллаһын Рәбб Мәнәм. Мәндән башга аллаһларын олмасын. Өзүн үчүн һеч бир ојма бүт, нә јухарыда — сәмада вә ја ашағыда — јердә, нә дә јердән ашағыја јығылан сулардакы шејләрин һеч биринин сурәтини дүзәлтмә. Белә шејләрә сәҹдә гылараг ибадәт етмә. Чүнки Мән, сәнин Аллаһын Рәбб, гысганҹ Аллаһам» (Чыхыш 20:2—5). Сонралар Аллаһ Јешаја пејғәмбәр васитәсилә демишди: «Мән Јеһовајам, исмим одур; вә иззәтими бир башгасына вә һәмдими ојма бүтләрә вермәјәҹәјәм» (Јешаја 42:8, «Китабы Мукаддес», түркҹә).

Бәзи инсанлар Аллаһа инансалар да, Онун дәркедилмәз вә әлчатмаз олдуғуну дүшүнүрләр. Бәзиләри исә Аллаһы севмәк әвәзинә, Ондан горхурлар. Бәс сиз нә фикирләширсиниз? Аллаһ шәхсән сизин гајғыныза галырмы? Сиз Ону таныја, һәтта Она јахынлаша биләрсинизми? Ҝәлин ҝөрәк, Мүгәддәс Јазылар Аллаһын хүсусијјәтләри барәдә нә өјрәдир.