Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхтлик ҝәтирән һәгиги иман

 Бөлмә 5

Аллаһын ҝөзәл хүсусијјәтләри

Аллаһын ҝөзәл хүсусијјәтләри

МҮГӘДДӘС КИТАБДА Аллаһын бир чох ҝөзәл хүсусијјәтләриндән бәһс едилир вә бу хүсусијјәтләр Ону танымаға көмәк едир. Мәсәлән, Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын дөрд әсас хүсусијјәти — гүввәси, әдаләти, мүдриклији вә мәһәббәти һаггында бәһс едилир. Ҝәлин онлары бир-бир нәзәрдән кечирәк.

Аллаһын һәдсиз гүввәси

Аллаһ гүдрәтлидир

Јеһова Ибраһим пејғәмбәрә деди: «Күлли-Ихтијар Аллаһ Мәнәм» (Јарадылыш 17:1). Бәли, Онун ҝүҹү мисилсиз, һәдсиз вә түкәнмәздир. Аллаһ Өз ҝүҹү васитәсилә бүтүн Каинаты јарадыб.

Аллаһ һеч вахт Өз ҝүҹүндән суи-истифадә етмир, әксинә, ондан мәгсәдјөнлү шәкилдә истифадә едир вә онун нәзарәт алтындан чыхмасына јол вермир. О, Өз ҝүҹүнү әдаләт, мүдриклик вә мәһәббәтлә мүкәммәл сурәтдә таразлашдырыр.

Јеһова Өз ҝүҹүндән садиг хидмәтчиләринин рифаһы үчүн әлиачыглыгла истифадә едир. «Рәббин ҝөзләри јер үзүнү сејр едир ки, үрәји бүтүнлүклә Онунла оланлары гүввәтләндирсин» (2 Салнамәләр 16:9). Сиз бу гүдрәтли, еләҹә дә гајғыкеш Аллаһа јахынлашмаг истәмәздинизми?

Аллаһын әдаләти

«Рәбб әдаләти севир» (Мәзмур 37:28). О, мүкәммәл нормаларына ујғун олараг һәмишә дүзҝүн вә әдаләтли оланы едир.

Аллаһ һамыја ејни ҝөзлә бахыр

Аллаһ әдаләтсизлијә нифрәт едир. «О, тәрәфкешлик етмәјән, рүшвәт алмајан... Аллаһдыр» (Ганунун тәкрары 10:17). О, башгаларыны инҹидәнләрә гаршы чыхыр вә кимсәсизләрә, о ҹүмләдән «дул гадына вә јетимә» дајаг дурур (Чыхыш 22:22). Аллаһ бүтүн инсанлара ејни ҝөзлә бахыр. «Аллаһымыз ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр, һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә салеһ һәјат сүрән адамы хошлајыр» (Һәвариләрин ишләри 10:34, 35).

Јеһованын әдаләти мүкәммәлдир. О, һәддән артыг үзүјумшаг вә ја сәрт дејил. О, төвбә етмәјән ҝүнаһкарлары ҹәзаландырыр, төвбә едәнләрә исә мәрһәмәт ҝөстәрир. «Рәбб лүтфкар вә рәһмлидир, һәдсиз сәбирли вә бол мәһәббәтлидир. Һәмишә төһмәтләндирмәз, гәзәби сонсуза гәдәр сүрмәз. Бизимлә ҝүнаһларымыза ҝөрә давранмаз, тәгсирләримизин әвәзини чыхмаз» (Мәзмур 103:8—10). Аллаһ садиг хидмәтчиләринин хејирхаһ әмәлләрини һеч вахт унутмур вә онлары мүкафатландырыр. Сизҹә, белә әдаләтли Аллаһа етибар етмәли дејиликми?

Аллаһын мүдриклији

Мүгәддәс Јазылардан Аллаһын мүдриклији ҝөрүнүр

Мүгәддәс Китабда Јеһованын мүдриклик Мәнбәји олдуғу ҝөстәриләрәк дејилир: «Еј Аллаһын зәнҝинлик вә һикмәт вә елминин дәринлији!» (Ромалылара 11:33).  Онун мүдриклији мүгајисәјәҝәлмәз вә сонсуздур.

Аллаһын мүдриклији Онун јаратдыгларындан ҝөрүнүр. Мәзмурчу нида едәрәк дејирди: «Ја Рәбб, әмәлләрин чохдур! Һәр бирини мүдрикликлә етмисән, јаратдыгларын јер үзүнү долдуруб» (Мәзмур 104:24).

Һәмчинин Аллаһын мүдриклији Онун Кәламында әкс олунур. Падшаһ Давуд јазырды: «Рәббин гануну камилдир, ҹаны тәзәләјир, Рәббин өјүдү етибарлыдыр, наданы мүдрик едир» (Мәзмур 19:7). Бир тәсәввүр един: Аллаһын сонсуз мүдриклији сизә фајда ҝәтирә биләр! Сиз бу имкандан истифадә едәҹәксинизми?

«Аллаһ мәһәббәтдир»

Мәһәббәт Аллаһын әсас хүсусијјәтидир. Мүгәддәс Китабда дејир ки, «Аллаһ мәһәббәтдир» (1 Јәһја 4:8). О, һәр шеји мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк едир.

Аллаһ бизә мәһәббәтини мүхтәлиф јолларла ҝөстәрир. О, бизә јахшы шејләр бәхш едир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Өзү һаггында даима шәһадәт верирди:  сизә јахшылыг едәрәк ҝөјдән јағыш јағдырыр, бәрәкәтли мөвсүмләр вә бол-бол гида верир, үрәјинизи шадлыгла дојдурурду» (Һәвариләрин ишләри 14:17). Бәли, «һәр бир ҝөзәл бәхшиш вә һәр бир камил һәдијјә јухарыдан, сәмави нурларын Атасындан назил олур» (Јагуб 1:17). Чохлу дәјәрә малик олан Мүгәддәс Јазылар васитәсилә Аллаһ Өзү һаггында һәгигәти ачыглајыр вә мәһәббәт долу ганун вә принсипләрини өјрәдир. «Сәнин сөзүн һәгигәтдир», — дејә Иса дуа едирди (Јәһја 17:17).

Аллаһын јаратдыгларыны мүшаһидә едәндә Онун мүдриклији биздә дәрин еһтирам һисси ојадыр

Аллаһ бизә сынаглар заманы да көмәк едир. «Сән гајғы јүкүнү Рәббә вер, гој сәнә дајаг олсун. О һеч вахт салеһә сарсынты вермәз» (Мәзмур 55:22). О, бизим ҝүнаһларымызы бағышлајыр. «Сән, еј Худавәнд, хејирхаһсан, бағышлајан Сәнсән, Сәни сәсләјәнләрин һамысы үчүн мәһәббәтин болдур» (Мәзмур 86:5). О һәтта һәр бир инсана әбәди јашамаг имканы тәклиф едир. «Аллаһ инсанларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг нә өлүм, нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олаҹаг, чүнки әввәлки шејләр кечиб ҝетди» (Вәһј 21:4). Сиз Аллаһын мәһәббәтинә неҹә һај верәҹәксиниз? Гаршылыглы олараг сиз дә Ону севәҹәксинизми?

Аллаһа јахынлашын

Дуа етмәк вә Аллаһын хүсусијјәтләри үзәриндә дүшүнмәк Она јахынлашмаға көмәк едир

Аллаһ истәјир ки, сиз Ону јахындан таныјасыныз. Онун Кәламы тәшвиг едир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8). Аллаһ садиг Ибраһим пејғәмбәрә «достум» дејә мүраҹиәт етмишди (Јешаја 41:8). Јеһова сизин дә Онунла дост олмағынызы истәјир.

Аллаһ һаггында даһа чох өјрәндикҹә, өзүнүзү Она даһа јахын вә хошбәхт һисс едәҹәксиниз. О адам хошбәхтдир ки, «анҹаг Рәббин ганунундан зөвг алар, ҝеҹә-ҝүндүз бу тәлиматы дәрин дүшүнәр» (Мәзмур 1:1, 2). Буна ҝөрә дә, Мүгәддәс Јазылары арашдырмаға давам един. Аллаһын хүсусијјәтләри вә ишләри барәдә дүшүнүн. Аллаһа олан мәһәббәтинизи Онун һаггында өјрәндикләринизи тәтбиг етмәклә ҝөстәрин. «Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир, Онун әмрләри исә ағыр дејил» (1 Јәһја 5:3). Мәзмурчу кими Аллаһа дуа един: «Ја Рәбб, јолларыны мәнә ҝөстәр, ардынҹа ҝетмәји мәнә өјрәт. Мәни һагг јолу илә апар, һәгигәтини мәнә өјрәт. Мәни гуртаран Аллаһ Сәнсән, даим Сәни ҝөзләјирәм» (Мәзмур 25:4, 5). Онда анлајаҹагсыныз ки, Аллаһ «һеч биримиздән узаг дејил» (Һәвариләрин ишләри 17:27).