Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Бөлмә 6

Аллаһын јер үчүн нијјәти нәдир?

Аллаһын јер үчүн нијјәти нәдир?

АЛЛАҺ Јер күрәсини инсанларын јашамасы үчүн мүкәммәл шәкилдә јарадыб. Онун Кәламында дејилир: «Рәбб сәмаја саһибдир, јери бәшәр өвладларына верди» (Мәзмур 115:16).

Илк инсан Адәми јаратмаздан өнҹә, Аллаһ јер үзүнүн кичик бир һиссәсиндә ҝөзәл бир бағ јаратды вә адыны Еден гојду. Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, Фәрат вә Дәҹлә чајларынын мәнбәләри Еден бағындан башлајырды *. Еһтимала ҝөрә, Еден бағы вахтилә индики Түркијәнин шәргиндә јерләширди. Еден бағынын мөвҹудлуғуна һеч бир шүбһә ола билмәз!

Аллаһ Адәми јаратды, сонра исә «беҹәрсин вә сахласын» дејә Еден бағыны она верди (Јарадылыш 2:15). Сонра Аллаһ Адәм үчүн Һәвваны јаратды. Аллаһ онлара әмр едиб деди: «Төрәјиб чохалын вә јер үзүнү бүрүјүб она саһиб олун» (Јарадылыш 1:28). Ајдындыр ки, «Рәбб дүнјаны гармагарышыг [јәни бош јерә] јаратмады, ону јашамаг үчүн» јаратды (Јешаја 45:18).

Адәмлә Һәвва биләрәкдән Аллаһын әмрини позмагла Она гаршы үсјан етдиләр. Буна ҝөрә Аллаһ онлары Еден бағындан говду. Беләҹә, ҹәннәт итирилди. Адәмин ҝүнаһынын нәтиҹәси онун нәслиндән јан кечмәди. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Она ҝөрә дә ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирдији кими, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб» (Ромалылара 5:12).

Аллаһ истәјирди ки, инсанлар јер үзү ҹәннәтдә хошбәхт јашасынлар. Бәс Аллаһ бу илк нијјәтиндән дашындымы? Әлбәттә, јох! Аллаһ дејир: «Ағзымдан чыхан кәлмә... бош јерә јаныма гајытмаз, анҹаг истәдијими јеринә јетирәр, ону ҝөндәрдијим иш иҹра олунсун дејә һәјата кечирәр» (Јешаја 55:11). Тәсәввүр едирсиниз, Ҹәннәт јер үзүндә бәрпа олунаҹаг!

Јер үзү Ҹәннәтдә һәјат неҹә олаҹаг? Нөвбәти ики сәһифәдә буна даир Мүгәддәс Јазылардан ајәләр ҝәтирилир. Ҝәлин онлары нәзәрдән кечирәк.

^ абз. 4 Јарадылыш 2:10—14 ајәләриндә дејилир: «Бағы сувармаг үчүн Едендән бир чај чыхырды, орадан исә дөрд гола бөлүнүрдү. Онлардан биринин ады Пишондур... Икинҹи чајын ады Ҝихондур... Үчүнҹү чајын ады Дәҹләдир. О, Ашшур өлкәсинин шәргиндән ахыр. Дөрдүнҹү чај Фәратдыр». Илк ики чајын јери мәлум дејил вә онлар һаггында һеч бир мәлумат јохдур.