Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

 БӨЛМӘ 26

Ҹәннәт бәрпа едилир!

Ҹәннәт бәрпа едилир!

Мәсиһин рәһбәрлик етдији Падшаһлыг васитәсилә Јеһова Өз адыны тәгдис едир, һакимијјәтинә бәраәт газандырыр вә бүтүн писликләри арадан галдырыр

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН сонунҹу китабы «Вәһј» бүтүн бәшәријјәтә үмид верир. Һәвари Јәһја тәрәфиндән јазылан бу китабда Јеһованын нијјәтләринин һәјата кечмәси илә өз зирвә нөгтәсинә чатан ҝөрүнтүләр гәләмә алынмышдыр.

Дирилдилмиш Иса илк ҝөрүнтүдә бир нечә јығынҹағы тәрифләјир вә онлара дүзәлиш верир. Нөвбәти ҝөрүнтү руһани варлыгларын Аллаһа һәмд сөјләдији јери, Онун ҝөјдәки тахтыны ҝөстәрир.

Аллаһын нијјәти өз иҹрасына доғру ирәлиләдикҹә Гузуја, јәни Иса Мәсиһә једди мөһүрү олан тумар верилир. Илк дөрд мөһүр ачыланда дүнја сәһнәсиндә символик атлылар пејда олур. Биринҹиси ағ атын белиндә отуран вә башында падшаһ таҹы олан Исадыр. Сонра бу системин ахыр ҝүнләриндә баш верән мүһарибәни, аҹлығы вә хәстәлији тәмсил едән мүхтәлиф рәнҝли атларын белиндә атлылар ҝәлир. Једдинҹи мөһүр ачыланда Аллаһын һөкмләринин бәјан олунмасыны тәмсил едән једди шејпур чалыныр. Бу једди символик бәлаја, јәни Аллаһын Өз гәзәбини төкмәсинә ҝәтириб чыхарыр.

Јениҹә доғулан оғлан ушағы илә тәмсил олунан Аллаһын Падшаһлығы ҝөјләрдә тәсис олунур. Мүһарибә баш верир, Шејтан вә онун пис мәләкләри јер үзүнә атылыр. Јүксәк сәслә: «Јерә... вај олсун!» — дејилир. Иблис вахтынын аз олдуғуну билдијиндән чох гәзәблидир (Вәһј 12:12).

Јәһја ҝөјдә гузу илә тәмсил олунан Исаны вә онунла бирҝә инсанлар арасындан сечилмиш 144 000 нәфәри ҝөрүр. Онлар Иса илә бәрабәр «падшаһлыг едәҹәкләр». Беләликлә, «Вәһј» китабы өвладын икинҹи дәрәҹәли үзвләринин үмуми сајынын 144 000 олдуғуну ачыглајыр (Вәһј 14:1; 20:6).

Јерин падшаһлары Армаҝеддона, Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүнә топлашырлар. Онлар сәмави ордуја башчылыг едән вә ағ атын белиндә отуран Иса илә мүһарибә едирләр. Бу дүнјанын бүтүн падшаһлары мәһв едилир. Шејтан зәнҹирләнир вә Иса илә онун 144 000 һәмвариси јер үзүнү «мин ил» әрзиндә идарә едир. Миниллијин сонунда Шејтан тамамилә мәһв едилир (Вәһј 16:14; 20:4).

Мәсиһ вә онун һакимијјәт шәрикләри Миниллик Һөкмранлыг заманы итаәткар бәшәријјәт үчүн нәләр едәҹәк? Јәһја јазыр: «О, онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг, чүнки әввәлки шејләр кечиб ҝетди» (Вәһј 21:4). Јер үзү ҹәннәтә чеврилир!

Беләликлә, «Вәһј» китабы Мүгәддәс Китабдакы хәбәри тамамлајыр. Падшаһлыг васитәсилә Јеһованын ады мүгәддәс тутулур вә һакимијјәтинә әбәдилик бәраәт газандырылыр!

«Вәһј» китабына әсасланыб.