Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 10

Сүлејман һикмәтлә һөкмранлыг едир

Сүлејман һикмәтлә һөкмранлыг едир

Јеһова Сүлејман падшаһа һикмәтли үрәк верир; Сүлејманын һакимијјәти дөврүндә исраиллиләр мисли ҝөрүнмәмиш сүлһ вә фираванлыг ичиндә јашајырлар

ӘҜӘР бүтүн халг вә онун рәһбәри Һөкмдары кими Јеһоваја табе олуб Онун ганунларына әмәл етсәјди, һәјат неҹә оларды? Сүлејман падшаһын 40 иллик һакимијјәти дөврүнә нәзәр саланда бу суала ҹаваб тапырыг.

Давуд өлүмүндән әввәл оғлу Сүлејманы хәләфи тәјин етди. Јухуда Аллаһ Сүлејмана Ондан бир шеј диләмәји тәклиф етди. Сүлејман халга әдаләтлә вә мүдрикликлә һөкм етмәк үчүн Аллаһдан һикмәт вә билик истәди. Бу, Јеһованын хошуна ҝәлди вә О, Сүлејмана һикмәтли вә дәрракәли үрәк верди. Һәмчинин Јеһова вәд етди ки, итаәткар галарса она вар-дөвләт, шөһрәт вә узун өмүр дә верәҹәк.

Сүлејман мүдрик һөкмләр чыхармагла шөһрәт газанды. Бир дәфә ики гадын көрпә оғлан ушағына ҝөрә мүбаһисә едирдиләр. Һәр икиси ушағын анасы олдуғуну иддиа едирди. Сүлејман әмр етди ки, ушағы ики јерә бөлүб јарысыны биринә диҝәр јарысыны исә о биринә версинләр. Гадынлардан бири бунунла разылашды, әсил анасы исә јалварды ки, ушағы о бири гадына версинләр. Сүлејман ушаға гыјмајан гадынын көрпәнин әсил анасы олдуғуну баша дүшдү вә ушағы она вермәји әмр етди. Тезликлә, бүтүн Исраил бу һөкм һаггында ешитди вә һамы Сүлејманда Аллаһын һикмәти олдуғуну анлады.

Сүлејманын ән бөјүк наилијјәтләриндән бири Јерусәлимдә Јеһованын мәбәдинин — Исраилдә ибадәт мәркәзи кими хидмәт едәҹәк мөһтәшәм тикилинин иншасы олду. Мәбәдин һәсролунма мәрасиминдә Сүлејман дуасында бу сөзләри демишди: «Сән ҝөјләрә, ҝөјләрин ҝөјүнә сығмазсан, о ки галды мәним тикдијим евә!» (1 Падшаһлар 8:27).

Сүлејманын шан-шөһрәти башга өлкәләрә һәтта узаг Әрәбистана, Сәба дијарына гәдәр ҝедиб чатмышды. Сәба мәликәси Сүлејманын иззәтини, вар-дөвләтини ҝөрмәк вә мүдриклијини сынагдан кечирмәк үчүн онун јанына тәшриф бујурду. Сүлејманын һикмәти вә Исраилин фираванлығы мәләкәдә елә бөјүк тәәссүрат ојатды ки, о белә мүдрик падшаһы тахта чыхардығы үчүн Јеһоваја иззәт верди. Доғрудан да, Јеһованын хејир-дуа вермәси сајәсиндә Сүлејманын һакимијјәт илләри гәдим Исраил тарихиндә мисли ҝөрүнмәмиш фираванлыг вә әмин-аманлығын һөкм сүрдүјү бир дөвр олду.

Әфсуслар олсун ки, Сүлејман сона гәдәр Јеһованын мүдриклијинә әсасән давранмады. Аллаһын әмриндән чыхараг әксәријјәти јалан аллаһлара ибадәт едән јүзләрлә арвад алды. Тәдриҹән арвадлары онун үрәјини Јеһовадан узаглашдырыб бүтләрә тәрәф јөнәлтдиләр. Јеһова Сүлејмана падшаһлығын бир һиссәсинин әлиндән алынаҹағыны деди. Јалныз Сүлејманын атасы Давудун хатиринә падшаһлығын мүәјјән һиссәси онун аиләсинә галаҹагды. Сүлејманын дөнүклүјүнә бахмајараг, Јеһова Давудла бағладығы Падшаһлыг әһдинә садиг галды.

1 Падшаһлар 111-дәк; 2 Салнамәләр 19-дәк фәсилләринә вә Ганунун тәкрары 17:17 ајәсинә әсасланыб.