Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабы нәјә ҝөрә арашдырмаг лазымдыр?

Мүгәддәс Китабы нәјә ҝөрә арашдырмаг лазымдыр?

Сиз Мүгәддәс Китабла танышсынызмы? Бу надир әсәр бәшәр тарихиндә ән чох јајылмыш китабдыр. Бүтүн милләтләрдән олан инсанлар онун чатдырдығы хәбәрә тәсәлли вә үмид мәнбәји кими бахыр вә орадакы мәсләһәтләри ҝүндәлик һәјатлары үчүн фајдалы сајырлар. Буна рәғмән, бу ҝүн әксәр инсанларын Мүгәддәс Китаб һагда мәлуматы чох аздыр. Диндар олуб-олмамағыныздан асылы олмајараг, јәгин Мүгәддәс Китаб сизи дә марагландырыр. Бу брошүр Мүгәддәс Китабла үмуми танышлыг үчүн нәзәрдә тутулуб.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫ әлинизә ҝөтүрүб охумаға башламаздан әввәл, јахшы олар ки, онун тәртибаты һаггында бәзи шејләри биләсиниз. Мүгәддәс Јазылар «Јарадылыш»дан «Вәһј»ә гәдәр олан 66 китаб вә ја бөлмәдән ибарәт топлудур.

Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир? Мараглы суалдыр. Дүздүр, Мүгәддәс Китаб тәхминән 1600 ил әрзиндә тәгрибән 40 нәфәр киши тәрәфиндән јазылмышдыр. Диггәтәлајигдир ки, бу инсанлардан һеч бири Мүгәддәс Китабын мүәллифи олдуғуну иддиа етмәмишдир. Онун јазычыларындан бири бу сөзләри гејд етмишди: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тимутијә 3:16). Диҝәр јазычысы исә белә демишди: «Јеһованын руһу мәни дилләндирди, Онун кәламы дилимдә иди» (2 Ишмуил 23:2). Бунунла јазычылар каинатын Али Рәһбәри Јеһова Аллаһын Мүгәддәс Китабын Мүәллифи олдуғуну тәсдиг етмишләр. Мүгәддәс Китабы јазанлар билдирирләр ки Аллаһ инсанларын Она јахынлашмасыны истәјир.

Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк үчүн ваҹиб олан даһа бир амил вар. Мүгәддәс Китаб үмуми бир мөвзудан, Аллаһын Өз сәмави Падшаһлығы васитәсилә бәшәријјәти идарә етмәк һүгугуна бәраәт газандырылмасындан бәһс едир. Нөвбәти сәһифәләрдә ҝөрәҹәксиниз ки, бу мөвзу «Јарадылыш»дан «Вәһј»ә кими бүтүн китаб боју өз әксини тапыр.

Буну јадда сахлајараг инди ҝәлин дүнјада ән чох танынмыш китаб олан Мүгәддәс Китабын чатдырдығы хәбәри нәзәрдән кечирәк.

^ абз. 9 Тарихләр мүхтәлиф үсулларла ҝөстәрилир. Бу брошүрдә б. е. «бизим ера»ны б. е. ә. исә «бизим ерадан әввәл»и ҝөстәрир. Һәр сәһифәнин ашағы һиссәсиндә дүз хәтт бојунҹа һадисәләрин тарихи хроноложи ардыҹыллыгла ҝөстәрилир.