Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 13

Јахшы вә пис падшаһлар

Јахшы вә пис падшаһлар

Исраил бөлүнүр. Узун илләр әрзиндә исраиллиләр үзәриндә бир чох падшаһлар һөкмранлыг едир вә онларын әксәријјәти имансызлыг тәзаһүр етдирир. Јерусәлим бабиллиләр тәрәфиндән дармадағын едилир

ЈЕҺОВАНЫН габагҹадан дедији кими, Сүлејманын һәгиги ибадәтдән үз дөндәрмәсиндән сонра Исраил ики јерә бөлүндү. Онун оғлу вә хәләфи Рәһабам сәрт адам иди. Буна ҹаваб олараг, Исраилин он гәбиләси үсјан галдырыб шимали Исраил падшаһлығы јаратды. Ики гәбилә исә Давудун Јерусәлимдәки тахтына садиг галараг ҹәнуби Јәһуда падшаһлығыны тәсис етди.

Һәр ики падшаһлығын тарихи әсас етибары илә падшаһларынын имансызлыглары вә итаәтсизликләри уҹбатындан тәлатүмлү олмушду. Исраилин вәзијјәти Јәһуданынкындан да пис иди, чүнки онун падшаһлары лап әввәлдән јалан ибадәтә үз тутмушдулар. Бир чох пејғәмбәрләрин, һәтта өлүләри дирилдән Илјас вә Әлјәсәнин гүдрәтли ишләринә бахмајараг, Исраил јанлыш јолдан дөнмәди ки дөнмәди. Нәһајәтдә, Аллаһ шимал падшаһлығынын Ашшур тәрәфиндән дармадағын едилмәсинә јол верди.

Јәһуда мөвҹудлуғуна Исраилдән тәхминән бир әср чох давам етди, анҹаг о да Аллаһын ҹәзасындан гача билмәди. Јалныз бир нечә Јәһуда падшаһы Аллаһын пејғәмбәрләринин хәбәрдарлығына ҹидди јанашды вә халгы Јеһоваја дөндәрмәјә чалышды. Мәсәлән,, Јушијјә падшаһ Јәһуданы јалан ибадәтдән тәмизләмәјә башлады вә Јеһованын мәбәдини бәрпа етди. Аллаһын Муса васитәсилә вердији Ганунун орижинал әлјазмасы тапыланда бу, Јушијјәјә ҝүҹлү тәсир етди. Бу сәбәбдән о, ислаһат ишләрини даһа да сүрәтләндирди.

Әфсуслар олсун ки, Јушијјәнин хәләфләри онун ҝөзәл нүмунәсини изләмәдиләр. Буна ҝөрә дә Јеһова бабиллиләрә Јәһуданы истила етмәјә, Јерусәлими вә орадакы мәбәди јерлә-јексан етмәјә изин верди. Сағ галанлар исә Бабилә әсир апарылды. Аллаһ әсирлијин 70 ил сүрәҹәјини әввәлҹәдән билдирмишди. Јәһуда, вәд едилдији кими, халгын өз јурдуна гајытмасына гәдәр бүтүн бу вахт әрзиндә виранә галды.

Анҹаг вәд едилмиш Хиласкар — Мәсиһ һакимијјәтә ҝәләнә кими Давудун сүлаләсиндән даһа һеч ким падшаһ кими идарә етмәјәҹәкди. Јерусәлимдә Давудун тахтында отуран падшаһлардан әксәријјәти гејри-камил инсанларын идарә етмәјә габил олмадығыны сүбут етди. Буна јалныз Мәсиһ гадирдир. Буна ҝөрә дә Јеһова Давудун тахтында отуран ахырынҹы падшаһа белә демишди: «Таҹы башындан ҝөтүр... Гануни саһиби ҝәләнәдәк о, һеч кимин олмајаҹаг. Ону гануни саһибинә верәҹәјәм» (Һизгијал 21:26, 27).

1 вә 2 Падшаһлар; 2 Салнамәләр 1036-дәк фәсилләринә вә Әрәмја 25:811 ајәләринә әсасланыб.