Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

 БӨЛМӘ 9

Исраиллиләр падшаһ истәјир

Исраиллиләр падшаһ истәјир

Исраилин биринҹи падшаһы Талут Јеһованын итаәтиндән чыхыр. Ондан сонра Давуд падшаһ олур вә Аллаһ онунла әбәди падшаһлыг әһди бағлајыр

ШИМШОНУН ҝүнләриндән сонра Ишмуил Исраилдә пејғәмбәр вә һаким кими хидмәт едирди. Исраиллиләр исрарла ондан башга халгларда олдуғу кими, онлара да падшаһ тәјин етмәсини истәдиләр. Бу хаһиш Јеһоваја гаршы тәһгир олса да, О, Ишмуилә халгын истәјини јеринә јетирмәји тапшырды. Аллаһ Талут адлы тәвазөкар бир адамы падшаһ сечди. Лакин ҝетдикҹә Талут дикбаш вә итаәтсиз олду. Јеһова ону рәдд етди вә Ишмуилә башгасыны — Давуд адлы ҝәнҹи падшаһ тәјин етмәсини сөјләди. Анҹаг Давуд узун илләр сонра падшаһ олду.

Еһтимал ки, һәлә јенијетмә олан Давуд Талутун ордусунда хидмәт едән гардашларына баш чәкмәјә ҝетмишди. Бүтүн орду Аллаһа вә онлара истеһза едән нәһәнҝ дүшмән ҹәнҝавәри Ҹалутун гаршысында ваһимә ичиндә иди. Һиддәтләнән Давуд нәһәнҝин тәкбәтәк дөјүшмәк чағырышыны гәбул етди. Ҝәнҹ Давуд тәхминән 3 метрлик дүшмәнин өнүнә јалныз сапанд вә бир нечә дашла јарагланараг чыхды. Ҹалут ону әлә саланда Давуд ҹаваб верди ки, о, нәһәнҝдән дә јахшы силаһланыб, чүнки Јеһова Аллаһын ады илә дөјүшә чыхыб! Давуд Ҹалуту ҹәми бир дашла өлдүрдү вә онун өз гылынҹы илә башыны бәдәниндән ајырды. Филишт ордусу горхуја дүшәрәк гачды.

Әввәлҹә Давудун шүҹаәти Талутда бөјүк тәәссүрат ојатды вә ону ордусуна башчы тәјин етди. Лакин Давудун уғурлары Талутда ҝүҹлү пахыллыг һисси ојатды. Давуд ҹаныны гуртармаг үчүн гачды вә илләрлә гачаг кими јашады. Буна бахмајараг, ону өлдүрмәк истәјән Талутун Јеһова Аллаһ тәрәфиндән тәјин едилмиш Падшаһ олдуғу үчүн Давуд она садиг галырды. Ахырда Талут дөјүшдә өлдүрүлдү. Чох кечмәмиш, Јеһованын вәд етдији кими Давуд падшаһ олду.

«Онун падшаһ тахтыны әбәди бәргәрар едәҹәјәм» (2 Ишмуил 7:13).

Јеһоваја мәбәд тикмәк Давуд падшаһын ән бөјүк арзусу иди. Лакин Јеһова деди ки, буну онун өвладларындан бири едәҹәк. Бу, Давудун оғлу Сүлејман олду. Амма Аллаһ Давудла мөһтәшәм әһд бағлајараг ону мүкафатландырды: Онун нәсли башга падшаһ сүлаләләриндән фәргли сүлалә олаҹагды. Бу нәсилдән Әдән бағында вәд олунан Хиласкар, јахуд Өвлад ҝәләҹәкди. Бу, Аллаһын тәјин етдији вә «мәсһ олунмуш» мәнасыны верән Мәсиһ олаҹагды. Јеһова вәд етди ки, Мәсиһ мөвҹудлуғу әбәди сүрәҹәк һөкумәтин вә ја Падшаһлығын Һөкмдары олаҹаг.

Дәрин миннәтдарлыгдан ирәли ҝәләрәк Давуд мәбәдин иншасы үчүн чохлу тикинти материаллары вә гијмәтли металлар топлады. О, һәмчинин бир чох илһамланмыш мәзмурлар да јазды. Һәјатынын сонуна јахын Давуд бәјан етмишди: «Јеһованын руһу мәни дилләндирди, Онун кәламы дилимдә иди» (2 Ишмуил 23:2).

1 вә 2 Ишмуил; 1 Салнамәләр китабларына; Әшија 9:7; Мәтта 21:9; Лука 1:32 вә Јәһја 7:42 ајәләринә әсасланыб.