Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 19

Иса ҝәләҹәк һадисәләр һагда пејғәмбәрлик едир

Иса ҝәләҹәк һадисәләр һагда пејғәмбәрлик едир

Иса Падшаһ кими һүзуруна вә бу системин сонуна даир пејғәмбәрлик едир

ГАРШЫСЫНДА Јерусәлимин вә орадакы мәбәдин мөһтәшәм мәнзәрәси ачылан Зејтун дағында һәвариләрдән дөрдү тәкликдә Исаја јахынлашыб онун бир аз әввәл дедикләринә даир бәзи суаллар вердиләр. Иса Јерусәлимдәки мәбәдин дармадағын едиләҹәјини демишди. Бир гәдәр әввәл исә Иса онлара дөврүн јекуну һагда данышмышды (Мәтта 13:40, 49). Инди һәвариләр сорушурдулар: «Сәнин һүзуруна вә дөврүн јекунуна әламәт нә олаҹаг?» (Мәтта 24:3).

Ҹавабында Иса Јерусәлимин дармадағын едилмәсиндән әввәл баш верәҹәк һадисәләри садалады. Анҹаг онун сөзләри даһа бөјүк мәна кәсб едирди. Сонралар бу пејғәмбәрлик дүнја мигјасында һәјата кечәҹәкди. Иса үмумиликдә әламәти тәшкил едәҹәк һадисәләр вә дүнјанын вәзијјәти һагда пејғәмбәрлик етди. Һәмин әламәт јер үзүндәки инсанлара Исанын ҝөјләрдә Падшаһ кими һүзурунун башладығыны ҝөстәрәҹәкди. Башга сөзлә десәк, әламәт ҝөстәрәҹәкди ки, Јеһова Аллаһ Исаны чохдан вәд олунмуш Падшаһлығын Падшаһы кими тахта чыхарыб вә һәмин Падшаһлыг пислији арадан галдырмаг еләҹә дә бәшәријјәтә һәгиги сүлһү ҝәтирмәк үзрәдир. Беләликлә, Исанын пејғәмбәрлик етдији һадисәләр көһнә системин — һал-һазыркы дини, сијаси вә сосиал системин сон ҝүнләрини јашадығына вә јени системин јахынлашдығына ишарә едәҹәкди.

Ҝөјдә Падшаһ кими һүзуру заманы нә баш верәҹәјини изаһ едәркән Иса дөвләтләрарасы мүһарибәләрин, әрзаг чатышмамазлығынын ҝүҹлү зәлзәләләрин вә ҝениш јајылмыш хәстәликләрин олаҹағыны деди. Ганунсузлуг артаҹагды. Исанын һәгиги шаҝирдләри Аллаһын Падшаһлығы һаггында хош хәбәри бүтүн јер үзүндә тәблиғ етмәли идиләр. Бүтүн бунлар һәлә һеч вахт ҝөрүнмәмиш «бөјүк мүсибәт»дә өз зирвә нөгтәсинә чатаҹагды (Мәтта 24:21).

Исанын давамчылары һәмин мүсибәтин јахынлашдығы вахты неҹә биләҹәкдиләр? Иса демишди: «Нүмунә үчүн әнҹир ағаҹыны ҝөтүрәк» (Мәтта 24:32). Әнҹир ағаҹынын јарпагларынын чыхмасы јајын јахынлашдығына ајдын ишарә едир. Ејнилә, Исанын пејғәмбәрлик етдији бүтүн һадисәләрин ејни дөвр әрзиндә баш вермәси дә сонун јахын олдуғуна ајдын әламәт олаҹагды. Һәмин вахт Атадан башга һеч кәс бөјүк мүсибәтин башлајаҹағы ҝүнү вә сааты билмирди. Буна ҝөрә дә Иса шаҝирдләрини тәшвиг етмишди: «Ојаг галын, чүнки тәјин едилмиш вахты билмирсиниз» (Марк 13:33).

Мәтта 24, 25-ҹи; Марк 13; Лука 21 фәслинә әсасланыб.

^ абз. 14 Исанын пејғәмбәрлији һагда даһа чох мәлуматы Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилмиш әсас дәрс вәсаитинин 86—95 сәһифәләриндән тапа биләрсиниз.