Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

 БӨЛМӘ 20

Иса Мәсиһ өлдүрүлүр

Иса Мәсиһ өлдүрүлүр

Иса јени мәрасим тәсис едир; әлә верилир вә едам едилир

ҮЧ ИЛ јарым тәблиғ едиб тәлим вердикдән сонра Иса билирди ки, онун јер үзүндәки һәјаты сона чатмаг үзрәдир. Јәһуди дин рәһбәрләри ону өлдүрмәк үчүн әлбир олсалар да, әксәријјәт Исаны пејғәмбәр кими гәбул етдијиндән халг арасында галмагал дүшәҹәјиндән горхурдулар. Бу арада, Шејтан он ики һәваридән бирини — Јәһуда Искәрјуту тәһрик етди ки, Исаја хәјанәт етсин. Јәһуди дин рәһбәрләри Исаны әлә вермәси үчүн Јәһудаја 30 ҝүмүш пул тәклиф етдиләр.

Һәјатынын сонунҹу ҝеҹәси Иса шаҝирдләри илә Пасханы гејд етмәк үчүн бир јерә топлашды. Јәһуданы јолладыгдан сонра о, јени мәрасими Ағанын ахшам јемәјини тәсис етди. Бир парча чөрәк ҝөтүрдү вә дуа едиб 11 шаҝирдинә өтүрдү. О деди: «Бу чөрәк сизин уғрунузда фәда едиләҹәк бәдәними тәмсил едир. Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един». Ејнилә, бир каса шәраб ҝөтүрүб деди: «Бу ҹам сизин уғрунузда ахыдылаҹаг ганым әсасында бағланан јени әһди тәмсил едир» (Лука 22:19, 20).

Һәмин ҝеҹә Исанын һәвариләринә дејиләси чох сөзү вар иди. Иса онлара јени әмр — бир-бириләринә тәмәннасыз мәһәббәт ҝөстәрмәк әмрини верди. О деди: «Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһја 13:34, 35). Иса онлары баш верәҹәк фаҹиәләрдән тәшвишә дүшмәмәјә тәшвиг етди. О, шаҝирдләри үчүн сидги-үрәкдән дуа етди. Онлар бирликдә һәмд нәғмәләри охудулар, сонра ҝеҹә јарысы Ҝетсемани бағына ҝетдиләр.

Иса орада диз чөкүб дуада үрәјини бошалтды. Чох кечмәмишди ки, әсҝәрләрдән, каһинләрдән вә башгаларындан ибарәт силаһланмыш издиһам ону һәбс етмәк үчүн ҝәлди. Јәһуда кимин Иса олдуғуну ҝөстәрмәк мәгсәдилә јахынлашыб ону өпдү. Әсҝәрләр Исанын әл-голуну бағлајанда шаҝирдләр гачдылар.

Јәһуди али мәһкәмәсинин өнүндә Иса өзүнү Аллаһын Оғлу кими тәгдим етди. Мәһкәмә ону күфр сөјләмәкдә ҝүнаһландырды вә өлүмә лајиг билди. Сонра Исаны Рома валиси Понти Пилатын јанына апардылар. Пилат онда һеч бир ҝүнаһ тапмаса да, ону өлүмүнү тәләб едән издиһамын ихтијарына верди.

Исаны Голгота адланан јерә апардылар вә орада Рома әсҝәрләри ону дирәјә мыхладылар. Ҝүнүн ҝүнорта чағы гејри-ади шәкилдә һәр тәрәфи зүлмәт бүрүдү. Ҝүнортадан бир аз кечмиш Иса өлдү вә бу заман ҝүҹлү зәлзәлә баш верди. Онун ҹәсәдини гајада ојулмуш сәрдабәјә гојдулар. Сәһәриси ҝүн каһинләр сәрдабәни мөһүрләјиб ҝиришинә мүһафизәчи гојдулар. Иса елә гәбирдә дә галаҹагдымы? Хејр. Мөҹүзәләрдән ән бөјүјү баш вермәк үзрә иди.

Мәтта 26, 27; Марк 14, 15; Лука 22, 23; Јәһја 1219-дәк фәсилләрә әсасланыб.

^ абз. 15 Исанын гурбанлығынын дәјәри һагда әлавә мәлуматы әсас дәрс вәсаитинин 47—56 сәһифәләриндән тапа биләрсиниз.