Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 7

Аллаһ исраилллиләри көләликдән азад едир

Аллаһ исраилллиләри көләликдән азад едир

Јеһова Мисирә бәлалар ҝөндәрир вә Муса исраиллиләри орадан чыхарыр. Аллаһ Муса васитәсилә Исраилә Ганун верир

ИСРАИЛЛИЛӘР узун илләр әрзиндә Мисирдә фираван јашајыб артдылар. Лакин һакимијјәтә јени фирон ҝәлди. Бу һөкмдар Јусифи танымырды. Ганичән һөкмдар исраиллиләрин артмасындан горхараг онлары гула чевирди вә әмр етди ки, јени доғулан бүтүн оғлан ушагларыны Нил чајына атсынлар. Лакин ҹәсур бир ана көрпәсинин сағ галмасы үчүн ону сәбәтә гојуб гамышларын арасында ҝизләтди. Фиронун гызы ушағы тапды вә адыны Муса гојуб, ону Мисир падшаһынын аиләсиндә бөјүтдү.

40 јашы оланда Муса исраилли гулу мисирли нәзарәтчидән мүдафиә етмәклә өзүнү бәлаја салды. Муса узаг дијара гачыб орада сүрҝүндә јашады. 80 јашына чатанда Јеһова ону Мисирә, фиронун һүзуруна ҝөндәрди ки, ондан халгы азад етмәји тәләб етсин.

Фирон гәти шәкилдә буну рәдд етди. Буна ҝөрә дә Аллаһ Мисирә он бәла ҝөндәрди. Һәр дәфә Муса фиронун өнүнә ҝәлиб, она нөвбәти бәладан гачынмаг үчүн имкан јарадырды, фирон исә Мусанын вә онун Аллаһы Јеһованын тәләбини гәбул етмирди. Сонда, онунҹу бәла өлкәдәки илк доғулан бүтүн ушагларын үзәринә өлүм ҝәтирди, анҹаг өлүм мәләји Јеһоваја табе олуб гапыларынын чәрчивәсинә гурбан ҝәтирилмиш гузунун ганыны чәкән аиләләрдән јан кечди. Бундан сонра исраиллиләр һәр ил Пасха бајрамыны кечирмәклә бу ҹүр мөҹүзәви шәкилдә хилас олмаларыны гејд едирдиләр.

Илк оғлуну итирән фирон Мусаја вә бүтүн исраиллиләрә Мисири тәрк етмәји әмр етди. Бүтүн халг јығышыб дәрһал Мисирдән чыхды. Анҹаг фирон фикрини дәјишди. О, бөјүк орду вә дөјүш арабалары илә онлары тәгиб етмәјә башлады. Исраиллиләр Гырмызы дәнизин саһилиндә санки тәләјә дүшмүшдүләр. Јеһова Гырмызы дәнизи аралады, исраиллиләр дәнизин гуру һиссәси илә, сулардан јаранмыш диварларын арасындан кечдиләр! Мисирлиләр онларын архасынҹа гачанда Аллаһ сулары јеринә гајтарыб фиронла ордусуну батырды.

Бир мүддәт сонра исраиллиләр Сина дағынын јанында дүшәрҝә саланда Јеһова онларла әһд бағлады. Мусадан васитәчи кими истифадә едәрәк Аллаһ Исраил халгына, демәк олар ки, һәјатын бүтүн саһәләриндә рәһбәрлик вә мүдафиә тәгдим едән Ганун верди. Исраиллиләр Аллаһын рәһбәрлијини сәдагәтлә гәбул етдикләри тәгдирдә, Јеһова онларла олаҹаг вә бу халг васитәсилә башгаларына хејир-дуа верәҹәкди.

Лакин исраиллиләрин әксәријјәти имансызлыг ҝөстәрмәклә Ону кәдәрләндирдиләр. Буна ҝөрә дә Јеһова һәмин нәсли 40 ил сәһрада долашдырды. Даһа сонра Муса салеһ инсан олан Јушәни өз хәләфи тәјин етди. Нәһајәт, исраиллиләр Аллаһын Ибраһимә вәд етдији дијара дахил олмаға һазыр идиләр.

«Чыхыш»; «Лавилиләр»; «Сајлар»; «Ганунун тәкрары» китабларына; Зәбур 136:1015 вә Һәвариләрин ишләри 7:1736 ајәләринә әсасланыб.