Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб тәлимләри

 Фәсил 10

Мүгәддәс Китаб мәләкләр барәдә нә дејир?

Мүгәддәс Китаб мәләкләр барәдә нә дејир?

1. Нәјә ҝөрә мәләкләр һаггында өјрәнмәк лазымдыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА мәләкләр Аллаһын оғуллары адланыр (Әјјуб 38:7). Јеһова Аллаһ истәјир ки, биз Онун сәмави аиләсинин үзвләри олан мәләкләр һаггында өјрәнәк. Ҝәлин ҝөрәк мәләкләрин иши нәдән ибарәтдир. Гәдимдә онлар инсанлара неҹә көмәк едибләр? Вә бу ҝүн инсанлара көмәк едирләрми? (8-ҹи әлавәјә бахын.)

2. Мәләкләри ким јарадыб вә онларын сајы нә гәдәрдир?

2 Әввәлҹә билмәк лазымдыр ки, мәләкләри ким јарадыб. Колослулара 1:16 ајәсинә әсасән, Јеһова Аллаһ биринҹи Иса Мәсиһи јаратды, сонра исә «ҝөјдә вә јердә олан һәр шеј»и. «Һәр шеј» дејәндә мәләкләр дә нәзәрдә тутулур. Билмәк истәјирсиз, Аллаһ нә гәдәр мәләк јарадыб? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онларын сајы јүз милјонларладыр (Зәбур 103:20; Вәһј 5:11).

3. Әјјуб 38:4—7 ајәләриндән мәләкләр һаггында нә өјрәнирик?

3 Мүгәддәс Китабда һәмчинин дејилир ки, Јеһова мәләкләри јер күрәсини јаратмамышдан әввәл јарадыб. Ҝөрәсән, мәләкләр јер күрәсини ҝөрәндә һансы һиссләри кечирмишдиләр? «Әјјуб» китабында дејилдији кими, онлар севиниб-шадланырдылар. Бу варлыглар меһрибан бир аилә кими чијин-чијинә Аллаһа хидмәт едирдиләр (Әјјуб 38:4—7).

МӘЛӘКЛӘР АЛЛАҺА САДИГ ИНСАНЛАРА КӨМӘК ЕДИРЛӘР

4. Мәләкләрин инсанларла јахындан марагландығыны һарадан билирик?

4 Мәләкләр инсанларла, һәмчинин Јеһованын јер  күрәси вә бәшәријјәтлә бағлы нијјәти илә һәмишә јахындан марагланыблар (Мәсәлләр 8:30, 31; 1 Бутрус 1:11, 12). Адәмлә Һәвва Јеһоваја гаршы аси чыханда чох еһтимал ки, мәләкләр дәрин кәдәр һисси кечирмишдиләр. Јәгин бу ҝүн әксәр инсанларын Јеһова Аллаһа итаәт етмәмәси дә онлара үрәк ағрысы верир. Лакин кимсә төвбә едиб Аллаһа дөнәндә онлар чох севинир (Лука 15:10).  Мәләкләр Аллаһа ибадәт едән инсанларла јахындан марагланырлар. Јеһова Аллаһ мәләкләри васитәсилә јер үзүндәки садиг бәндәләрини горујур вә онлара көмәк едир (Ибраниләрә 1:7, 14). Ҝәлин бир нечә нүмунәјә нәзәр салаг.

«Мәним Аллаһым мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағлады» (Дәнјал 6:22)

5. Гәдимдә мәләкләр Аллаһын мүбарәк бәндәләринә неҹә көмәк етмишдиләр?

5 Јеһова Аллаһ Сәдум вә Әмурә шәһәрләрини мәһв едәндә ики мәләјини ҝөндәриб Луту вә онун аиләсини өлүмдән гуртарды (Јарадылыш 19:15, 16). Бу һадисәдән јүз илләр сонра Дәнјал пејғәмбәри ширләр гујусуна атмышдылар, амма онун башындан бир түк белә әскик олмамышды, чүнки Аллаһ мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағламышды (Дәнјал 6:22). Һәмчинин һәвари Бутрус зинданда оланда Аллаһ мәләји васитәсилә ону азад етмишди (Һәвариләрин ишләри 12:6—11). Иса Мәсиһ јер үзүндә јашајанда мәләкләр она да көмәк етмишдиләр. Мәсәлән, о, вәфтиз оландан сонра мәләкләр она гуллуг етмишдиләр (Марк 1:13). Едамындан бир аз әввәл исә бир мәләк ону үрәкләндирмишди (Лука 22:43).

6. а) Һарадан билирик ки, мәләкләр бу ҝүн дә Аллаһын хидмәтчиләринә көмәк едирләр? б) Биз һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

6 Бу ҝүн мәләкләр инсанлара ҝөрүнмүрләр. Лакин Аллаһ бу ҝүн дә Өз хидмәтчиләринә мәләкләри васитәсилә көмәк едир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһованын мәләји Ондан горханларын әтрафында дүшәрҝә гурур» (Зәбур 34:7). Мәләкләр бизи нәдән горујур? Бизә зәрәр вурмаг истәјән ҝүҹлү дүшмәнләрдән. Бу дүшмәнләр кимләрдир? Онлар һарадан пејда олублар? Бизә неҹә зәрәр вурмаг истәјирләр? Бу суаллара ҹаваб тапмаг үчүн ҝәлин Адәмлә Һәвва јаранандан гыса мүддәт сонра баш верән һадисәјә нәзәр салаг.

 ҜӨЗӘҜӨРҮНМӘЗ ДҮШМӘНЛӘРИМИЗ

7. Шејтан өз нијјәтинә нә дәрәҹәдә мүвәффәг олуб?

7 Үчүнҹү фәсилдән өјрәндик ки, бир мәләк Аллаһа аси чыхыб һакимијјәти әлә кечирмәк нијјәтинә дүшдү. Мүгәддәс Китаба әсасән, она Шејтан Иблис ады верилиб (Вәһј 12:9). Шејтан инсанларын да онун бу үсјанына гошулмасыны истәјирди. О, Һәвваны вә демәк олар ки, о вахтдан бу јана јашајан бүтүн инсанлары алдатмаға мүвәффәг олуб. Амма Һабил, Һәнуг вә Нуһ пејғәмбәр кими инсанлар Аллаһа садиг галыб (Ибраниләрә 11:4, 5, 7).

8. а) Неҹә олду ки, бәзи мәләкләр ҹин олду? б) Дашгындан хилас олмаг үчүн ҹинләр нә етдиләр?

8 Нуһ пејғәмбәрин дөврүндә бәзи мәләкләр јер үзүндә инсан кими јашамаг үчүн үсјан едиб ҝөјдәки мәскәнләрини тәрк етдиләр. Јарадылыш 6:2 ајәсинә әсасән, онлар инсан гызлары илә евләнмәк истәјирдиләр. (Ајәни охујун.) Амма бу, мәләкләр үчүн гәти гадаған иди (Јәһуда 6). Бу шәр мәләкләр кими, о дөврүн әксәр инсанлары да позғун вә гәддар олдулар. Бу сәбәбдән Јеһова Аллаһ дүнјаны суја гәрг едиб бүтүн пис инсанлары мәһв етмәк гәрарына ҝәлди. Лакин Аллаһ садиг бәндәләрини дашгындан хилас етди (Јарадылыш 7:17, 23). Шәр мәләкләр исә ҹанларыны хилас етмәк үчүн ҝөјә гајытдылар. Мүгәддәс Китабда бу мәләкләр ҹин адланыр. Онлар Шејтанын тәрәфини тутдулар, бунунла да Иблис онларын һөкмдары олду (Мәтта 9:34).

9. а) Ҹинләр ҝөјә галханда нә баш верди? б) Нөвбәти абзасларда нәји арашдыраҹағыг?

9 Јеһова Аллаһ Она гаршы үсјан етдикләри үчүн ҹинләри сәмави аиләсинә гәбул етмәди (2 Бутрус 2:4). Ҹинләр даһа инсан ҹилдинә ҝирә билмәсәләр дә, бу ҝүн дә бүтүн дүнјаны алдадырлар (Вәһј 12:9; 1 Јәһја 5:19). Ҝәлин ҝөрәк  онлар әксәр инсанлары һансы јолла тора салырлар. (2 Коринфлиләрә 2:11 ајәсини охујун.)

ҸИНЛӘР ИНСАНЛАРЫ ҺАНСЫ ЈОЛЛА ТОРА САЛЫР?

10. Ҹинләр инсанлары тора неҹә салыр?

10 Ҹинләр инсанлары мүхтәлиф јолларла тора салырлар. Ҹиндарлыг онлардан биридир. Инсан ҹиндар вә ја овсунчу јанына ҝедәндә, јахуд өзү бу ишләрлә мәшғул оланда ҹинләрлә әлагә јаратмыш олур. Мүгәддәс Китаб бизә ҹинләрлә әлагәси олан һәр бир шејдән узаг дурмағы бујурур (Галатијалылара 5:19—21). Овчу һејваны тутмаг үчүн тордан истифадә етдији кими, ҹинләр дә инсанлары әлә кечириб идарә етмәк үчүн өз торларындан истифадә едирләр. (25-ҹи әлавәјә бахын.)

11. Фалчылыг нәдир вә нәјә ҝөрә фалчылыгдан узаг дурмалыјыг?

11 Ҹинләрин башга бир тәләси фалчылыгдыр. Фалчылыг ҹинләрин көмәјилә ҝәләҹәји вә намәлум шејләри билмәк үсулудур. Инсанлар буну улдузлары мүшаһидә етмәклә, јуху вә әламәтләри јозмагла, карт вә кристал күрә васитәсилә фала бахмагла, овуҹун ичиндәки хәтләри охумагла едир. Чохлары буна зәрәрсиз бир шеј кими бахырлар, әслиндә исә, онлар чох тәһлүкәлидирләр. Мәсәлән, Мүгәддәс Китаба әсасән, фалчыларла ҹинләр арасында бирбаша әлагә вар. Һәвариләрин ишләри 16:16—18 ајәләриндә бир гыза ҝәләҹәкдән хәбәр вермәк габилијјәти верән фалчы ҹин һаггында јазылыб. Һәвари Булус гызын ичиндән ҹини чыхарандан сонра гыз фалчылыг габилијјәтини итирир.

12. а) Өлүләрлә әлагә јаратмаға ҹәһд етмәк нәјә ҝөрә тәһлүкәлидир? б) Нәјә ҝөрә Аллаһа ибадәт едән инсанлар ҹинләрлә әлагәси олан адәтләрдә иштирак етмирләр?

12 Ҹинләр инсанлары башга бир јолла да алдадырлар. Онлар инсанлары инандырмаға чалышырлар ки, ҝуја өлүләр һарадаса јашајыр вә онлар бизимлә әлагә јарада биләр, даныша  биләр, јахуд бизә зәрәр вура биләр. Мәсәлән, гоһумуну вә ја достуну итирән бәзи инсанлар өлүләрлә данышдығыны иддиа едән руһчағыранларын јанына ҝедирләр. Руһчағыранлар һәмин адамлара өлән инсан һаггында мараглы мәлумат чатдыра, һәтта онун сәсини тәглид едә биләрләр (1 Ишмуил 28:3—19). Бир чох јас мәрасимләри дә инсанын өләндән сонра јашамасы инанҹы илә бағлыдыр. Мәсәлән, мүәјјән ҝүнләр гејд едилир, өләнин адына јемәк биширилир вә саирә ајинләр иҹра олунур. Мәсиһиләр бу адәтләрдә иштирак етмәкдән бојун гачыранда аилә үзвләри, гоһумлар, гонум-гоншулар онлары гынамаға башлајыр, тәһгир едир, онларла бүтүн әлагәләри кәсирләр. Мәсиһиләр әминдирләр ки, өләндән сонра инсан һеч јердә јашамыр. Өлүләрлә әлагә јаратмаг мүмкүн дејил вә онлар бизә зәрәр вура билмәзләр (Зәбур 115:17). Еһтијатлы олун, һеч вахт өлүләрлә вә ја ҹинләрлә әлагә јаратмајын вә ҹинләрлә әлагәси олан адәтләрдә иштирак етмәјин. (Ганунун тәкрары 18:10, 11 ајәләрини охујун; Әшија 8:19.)

13. Бир вахтлар ҹинләрин ваһимәси алтында јашајан инсанлар нәјә наил олублар?

13 Ҹинләр инсанлары алдатмагла кифајәтләнмирләр, һәм дә ҹанларына горху салырлар. Шејтан вә онун ҹинләри билир ки, вахтларына чох аз галыб, бир аздан Аллаһ онлары јер үзүндән јох едәҹәк. Буна ҝөрә дә онлар даһа гәддар вә гәзәбли олублар (Вәһј 12:12, 17). Анҹаг вахтилә ҹинләрин ваһимәси алтында јашајан инсанлар онларын ҹәнҝиндән ҹанларыны гуртара билибләр. Бәс онлар буна неҹә мүвәффәг олублар?

ҸИНЛӘРИН ТӘСИРИНДӘН ЧЫХМАҒЫН ЈОЛУ

14. Ҹинләрдән јаха гуртармаг үчүн нә етмәлијик?

14 Мүгәддәс Китаб ҹинләрин тәсириндән чыхмағын  јолуну ҝөстәрир. Мисал үчүн, биринҹи әсрдә Ефес шәһәриндә јашајан инсанлар Јеһова Аллаһы танымаздан габаг ҹиндарлыгла мәшғул олурдулар. Бәс неҹә олду ки, онлар ҹинләрин тәсириндән чыха билдиләр? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Сеһрбазлыгла мәшғул оланлардан хејли адам китабларыны јығыб һамынын ҝөзү гаршысында јандырды» (Һәвариләрин ишләри 19:19). Онлар Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк истәдикләри үчүн сеһрбазлыгла бағлы олан бүтүн китабларыны мәһв етдиләр. Бу ҝүн дә Јеһова Аллаһын јолу илә ҝетмәк истәјән һәр кәс ҹинләрлә әлагәси олан һәр шеји мәһв етмәлидир. Бура сеһрбазлығы, ҹинләри, јахуд фөвгәлтәбии шејләри зәрәрсиз вә ја мараглы бир шеј кими гәләмә верән китаблар, журналлар, улдуз фалы, филмләр, маһнылар, ојунлар, һәтта тәсвирләр дахилдир. Инсанларын өзләрини горумаг үчүн үзәрләринә тахдыглары әшјалары да бу сијаһыја аид етмәк олар (1 Коринфлиләрә 10:21).

15. Шејтана вә ҹинләрә гаршы дурмаг үчүн даһа нә етмәлијик?

15 Ефеслиләр ҹиндарлыгла бағлы китабларыны јандырандан бир нечә ил сонра һәвари Булус мәктубунда јазырды ки, онлар һәлә дә «шәр руһи гүввәләрә гаршы» мүбаризә апарырлар (Ефеслиләрә 6:12). Фикир верин, онлар өз китабларыны јандырсалар да, ҹинләр јенә дә бу инсанлардан әл чәкмирдиләр, онлара зәрәр јетирмәк истәјирдиләр. Белә олан һалда онлар даһа нә етмәли идиләр? Һәвари Булус онлара демишди: «Бөјүк иман галханыны ҝөтүрүн, онунла сиз Шәририн бүтүн аловлу охларыны сөндүрәҹәксиниз» (Ефеслиләрә 6:16). Галхан әсҝәри горудуғу кими, иман да бизи горуја биләр. Әҝәр үрәкдән инансаг ки, Јеһова бизи горујаҹаг, онда биз Шејтана вә ҹинләрә гаршы дура биләҹәјик (Мәтта 17:20).

16. Јеһоваја иманымызы неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

 16 Јеһоваја иманымызы неҹә мөһкәмләндирә биләрик? Биз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумалы вә Аллаһа ҝүвәнмәји өјрәнмәлијик. Јеһоваја архалансаг, Шејтан вә ҹинләр бизә һеч бир зәрәр јетирә билмәјәҹәк (1 Јәһја 5:5).

17. Өзүмүзү ҹинләрдән горумаг үчүн даһа нә етмәлијик?

17 Ефес ҹиндарлыгла долу бир шәһәр иди, буна ҝөрә дә һәвари Булус Аллаһын орада јашајан хидмәтчиләринә мәсләһәт ҝөрмүшдү: «Һәр ан... дуа един» (Ефеслиләрә 6:18). Онлар һәр заман Јеһоваја дуа етмәли идиләр ки, онлары ҹинләрдән мүдафиә етсин. Биз дә ҹиндарлыгла долу дүнјада јашајырыг. Биз дә дуа едиб Јеһовадан көмәк истәмәлијик вә дуада Онун адыны чәкмәлијик. (Мәсәлләр 18:10 ајәсини охујун.) Јеһовадан бизи Шејтандан горумасыны хаһиш етсәк, О, дуамыза мүтләг ҹаваб верәҹәк (Зәбур 145:19; Мәтта 6:13).

18, 19. а) Шејтана вә ҹинләрә неҹә галиб ҝәлә биләрик? б) Нөвбәти фәсилдә һансы суалын ҹавабы вар?

18 Ҹиндарлыгла бағлы олан һәр шеји мәһв етсәк вә Јеһова Аллаһын көмәјинә сығынсаг, Шејтана вә ҹинләрә гаршы дура биләрик. Онлардан горхмаға һеч бир әсас јохдур. (Јагуб 4:7, 8 ајәләрини охујун.) Јеһова ҹинләрдән гат-гат гүдрәтлидир. Аллаһ Нуһ пејғәмбәрин дөврүндә онлары ҹәзаландырмышды, ҝәләҹәкдә исә тамамилә мәһв едәҹәк (Јәһуда 6). Унутмајын ки, биз бу савашда тәк дејилик. Јеһова мәләкләри васитәсилә бизи горујур (2 Падшаһлар 6:15—17). Бәли, Јеһованын көмәјилә Шејтана вә ҹинләрә галиб ҝәлә биләрик! (1 Бутрус 5:6, 7; 2 Бутрус 2:9, 10).

19 Бәс әҝәр Шејтан вә ҹинләр инсанлара бу гәдәр зүлм едирләрсә, нәјә ҝөрә Аллаһ онлары индијә кими мәһв етмәјиб? Бу суалын ҹавабы нөвбәти фәсилдә јазылыб.