Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб тәлимләри

 Фәсил 9

Дүнјанын сону

Дүнјанын сону

1. Ҝәләҹәк барәдә һарадан мәлумат алмаг олар?

ОЛА билсин, нә вахтса хәбәрләрә баханда сизин дә ағлыныздан белә бир фикир кечиб: «Дејәсән, дүнјанын ахырыдыр». Дүнјада о гәдәр фәлакәт вә зоракылыг баш верир ки, инсанлар дүнјанын сонунун ҝәлдијини дүшүнүр. Доғруданмы, дүнјанын сонудур? Ҝөрәсән, гаршыда бизи нә ҝөзләјир? Тәбии ки, ҝәләҹәји јалныз Аллаһ билир. О, Мүгәддәс Китабда һәм бизим, һәм дә дүнјанын ҝәләҹәји барәдә хәбәр верир (Әшија 46:10; Јагуб 4:14).

2, 3. Иса Мәсиһин шаҝирдләри нәји билмәк истәјирдиләр вә Иса онлара нә ҹаваб верди?

2 Мүгәддәс Китабын нөгтеји-нәзәринҹә, «дүнјанын сону» анлајышы Јер күрәсинин јох, шәр инсанларын сонуну билдирир. Бәли, Јер күрәси дағылмајаҹаг. Иса Мәсиһ тәблиғ едирди ки, бир ҝүн јер үзүнү Аллаһын Падшаһлығы идарә едәҹәк (Лука 4:43). Онун шаҝирдләри бунун вахтыны билмәк истәјирдиләр, буна ҝөрә дә бир дәфә Исадан сорушдулар: «Бунлар нә вахт баш верәҹәк? Сәнин һүзуруна вә о дөврүн јекунуна әламәт нә олаҹаг?» (Мәтта 24:3). Мәсиһ онлара дәгиг тарих демәди, анҹаг дүнјанын сонуна әламәт олаҹаг һадисәләрдән бәһс етди. Исанын дедији һадисәләр һал-һазырда баш верир.

3 Биз мәһз һәмин дөврдә јашајырыг, дүнјанын сонуна лап аз галыб. Ҝәлин буну сүбут едән дәлилләри нәзәрдән кечирәк. Әввәлҹә ҝәлин ҝөјдә баш вермиш мүһарибә барәдә өјрәнәк вә ҝөрәк дүнја нәјә ҝөрә бу гәдәр бәрбад вәзијјәтдәдир.

 ҜӨЈДӘ БАШ ВЕРМИШ МҮҺАРИБӘ

4, 5. а) Иса ҝөјдә падшаһ олан кими һансы һадисә баш верди? б) Вәһј 12:12 ајәсинә әсасән, Шејтан ҝөјдән атыландан сонра јердә нә баш вермәли иди?

4 Сәккизинҹи фәсилдән өјрәндик ки, Мәсиһ 1914-ҹү илдә ҝөјдә падшаһ олду (Дәнјал 7:13, 14). «Вәһј» китабында бу һадисә илә бағлы јазылыб: «Ҝөјдә мүһарибә олду. Микајыл [јәни Иса] өз мәләкләри илә әждаһаја [јәни Шејтана] гаршы вә әждаһа да өз мәләкләри илә онлара гаршы вурушду» *. Шејтан вә онун ҹинләри бу мүһарибәдә мәғлуб олуб ҝөјдән јер үзүнә атылдылар. Тәсәввүр един, ҝөјдә мәләкләр неҹә севинирди! Бәс јердәки инсанларын башына нәләр ҝәлди? Мүгәддәс Китабда јазылмышды ки, бу һадисәнин нәтиҹәсиндә бәшәријјәт чох аҹынаҹаглы ҝүнләр јашајаҹаг. Нәјә ҝөрә? Чүнки «вахтынын аз олдуғуну» билән Иблис чох гәзәблидир (Вәһј 12:7, 9, 12).

5 Иблис әлиндән ҝәлдији гәдәр дүнјаны бир-биринә вурур. О, гәзәбдән аловланыр, чүнки вахтына аз галыб, бир аздан Аллаһ онун һакимијјәтинә сон гојаҹаг. Инди исә ҝәлин ҝөрәк Иса нә демишди, дүнјанын сонуна јахын, јәни ахырзаманда һансы һадисәләр баш вермәли иди? (23-ҹү әлавәјә бахын.)

АХЫРЗАМАН ӘЛАМӘТЛӘРИ

6, 7. Иса Мәсиһин мүһарибә вә гытлыг һаггында дедикләри неҹә јеринә јетир?

6 Мүһарибәләр. Мәсиһ демишди: «Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг» (Мәтта 24:7). Зәманәмиздә баш верән мүһарибәләрдә бәшәр тарихинин һеч бир  дөврү илә мүгајисәјә ҝәлмәјән дәрәҹәдә инсан һәлак олур. Дүнја һадисәләрини арашдыран бир тәшкилатын һесабатына әсасән, 1914-ҹү илдән бу јана баш верән мүһарибәләрдә 100 милјондан артыг инсан һәјатыны итириб. 100 ил әрзиндә (1900—2000-ҹи илләр) мүһарибәләрдә өләнләрин сајы ерамызын әввәлиндән 1900-ҹу илә гәдәр өләнләрин сајындан үч дәфә чохдур (Worldwatch Institute). Тәсәввүр едирсиниз, бу мүһарибәләрдә милјонларла инсан һансы изтираблардан, әзаблардан кечмәли олуб?!

7 Гытлыг. Иса демишди: «Гытлыг... олаҹаг» (Мәтта 24:7). Дүнјада әввәлки дөврләрә нисбәтән даһа чох әрзаг истеһсал олунса да, чох сајда инсан һәлә дә гарындолусу јемәк јемир. Сәбәб исә одур ки, инсанларын ја јемәк алмаға, ја да мәһсул беҹәрмәк үчүн торпаг алмаға пулу чатмыр. Бир милјарддан артыг инсан ҝүндә бир доллардан аз мәбләғә доланмаға мәҹбурдур. Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын вердији мәлумата әсасән, һәр ил милјонларла ушаг, әсас етибарилә, гида чатышмазлығындан өлүр.

8, 9. Иса Мәсиһин зәлзәләләр вә хәстәликләр барәдә дедији пејғәмбәрлијин јеринә јетдијини нә сүбут едир?

 8 Зәлзәләләр. Иса Мәсиһ демишди ки, «зәлзәләләр олаҹаг» (Лука 21:11). Һәр ил дүнјада чохлу сајда ҝүҹлү зәлзәләләрин олаҹағы ҝөзләнилир. 1900-ҹу илдән етибарән зәлзәлә нәтиҹәсиндә ики милјондан артыг инсан һәјатыны итириб. Технолоҝијанын инкишаф етмәси сајәсиндә зәлзәләни габагҹадан мүәјјән етмәк мүмкүн олса да, зәлзәлә нәтиҹәсиндә чохлу сајда инсан тәләф олур.

9 Хәстәликләр. Иса Мәсиһ ахырзаманда хәстәликләрин олаҹағыны демишди. Өлүмҹүл хәстәликләр илдырым сүрәти илә јајылараг сајсыз-һесабсыз инсанын һәјатына сон гојур (Лука 21:11). Тибб саһәсиндә нә гәдәр ирәлиләјиш олса да, һәлә дә мүалиҹәси тапылмајан чохлу хәстәлик вар. Бир мәлумата әсасән, һәр ил милјонларла инсан вәрәм, вәба, малјарија кими хәстәликләрдән өлүр. Һәлә бу азмыш кими, сон 40 ил әрзиндә тибб ишчиләри 30-дан артыг јени хәстәлик ашкар едиб вә бу хәстәликләрин чохунун мүалиҹәси јохдур.

 АХЫРЗАМАНДА ИНСАНЛАР НЕҸӘ ОЛАҸАГ?

10. 2 Тимутијә 3:1—5 ајәләриндәки сөзләр бизим дөврүмүздә неҹә јеринә јетир?

10 Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ахырзаманда сон дәрәҹә чәтин бир вахт ҝәләҹәк» (2 Тимутијә 3:1—5). Һәвари Булус ахырзаманда инсанлара һансы хүсусијјәтләрин хас олаҹағыны демишди. Онун јаздыгларына әсасән, әксәр инсанлар бу ҹүр олаҹаг:

  • худбин

  • пулпәрәст

  • валидејнләринә итаәт етмәјән

  • вәфасыз

  • доғмаларыны севмәјән

  • өзүнә һаким олмајан

  • залым

  • Аллаһдан чох ејш-ишрәти севән

  • өзләрини мөмин ҝөстәриб, әслиндә исә, Аллаһын јолу илә ҝетмәјән

11. Зәбур 92:7 ајәсинә әсасән, пис инсанларын ахыры неҹә олаҹаг?

11 Бәс сиз јашадығыныз әразидә бу ҹүр инсанлара раст ҝәлирсиниз? Әслиндә, бүтүн дүнја бу вәзијјәтдәдир. Лакин бу, чох чәкмәјәҹәк, Аллаһ тезликлә бир чарә гылаҹаг. Зәбур 92:7 ајәсиндә онларын агибәти барәдә јазылыб: «Писләрин алаг оту кими битмәси, бәдәмәлләрин чичәкләнмәси онлары әбәдилик мәһвә апарыр».

АХЫРЗАМАНДА МҮЖДӘ ТӘБЛИҒ ОЛУНУР

12, 13. Ахырзаманда Јеһова бизә һансы биликләри ачыб?

12 Мүгәддәс Китабда дејилдији кими, ахырзаманда дүнја әзаб-әзијјәтлә долу олаҹаг. Анҹаг орада јазыланлара әсасән, үрәкачан шејләр дә олаҹаг.

«Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә... бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк» (Мәтта 24:14)

 13 Мүгәддәс Китаб билији ачылыр. Дәнјал пејғәмбәр ахырзаманла бағлы јазмышды: «Һәгиги елм чохалаҹаг» (Дәнјал 12:4). Бу сөзләрә әсасән, ахырзаманда Аллаһ Өз халгына Мүгәддәс Китабы әввәлки дөврләрлә мүгајисәдә даһа ајдын анламаг үчүн һикмәт верәҹәкди. Јеһова Аллаһ бу һикмәти хүсусилә 1914-ҹү илдән башлајараг верир. Мәсәлән, биз Аллаһын адыны чәкмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну, Онун јер үзү илә бағлы нијјәтини, бизи хилас етмәк үчүн фидјә вердијини, өләндән сонра инсанын һансы вәзијјәтдә олдуғуну вә өлүләрин дириләҹәјини өјрәнмишик. Өјрәнмишик ки, бүтүн проблемләримизи јалныз Аллаһын Падшаһлығы һәлл едәҹәк. Һәмчинин Аллаһ бизә хошбәхт олмағын сиррини ачыб, Ону разы салмаг үчүн нә етмәли олдуғумузу өјрәдиб. Бәс Аллаһын халгы алдығы бу елмдән неҹә истифадә едир? Бу суала башга бир ајә ҹаваб верир. (20 вә 24-ҹү әлавәләрә бахын.)

14. Падшаһлыг һаггында мүждә һансы мигјасда тәблиғ олунур вә бу мүждәни кимләр тәблиғ едир?

14 Дүнја мигјасында апарылан тәблиғ иши. Ахырзаман һаггында данышаркән Иса Мәсиһ демишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә... бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк» (Мәтта 24:3, 14). Падшаһлыг һаггында мүждә 230-дан артыг өлкә вә әразидә 700-дән чох дилдә тәблиғ олунур. Бәли, һәр халгдан олан Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада инсанлара Падшаһлыг һаггында вә онун инсанлар үчүн ҝөрәҹәји ишләр барәдә билик верирләр (Вәһј 7:9). Онлар буну пулсуз-тәмәннасыз едирләр. Иса Мәсиһин дедији кими, чохлары онлары севмәсә дә, тәгиб етсә дә, тәблиғ иши сүрәтлә ирәли ҝедир, һеч нә онун гаршысыны ала билмир (Лука 21:17).

 СИЗИН СЕЧИМИНИЗ

15. а) Јашадығымыз дөврүн ахырзаман олдуғуна инанырсыныз? Нәјә ҝөрә? б) Јеһоваја табе оланларын вә Она итаәт етмәјәнләрин агибәти неҹә олаҹаг?

15 Јашадығымыз дөврүн ахырзаман олдуғуна инанырсыныз? Мүгәддәс Китабын ахырзаманла бағлы бир чох пејғәмбәрликләри һазырда јеринә јетир. Тезликлә Јеһова Аллаһ мүждәнин тәблиғини дајандыраҹаг вә «сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14). Сон дедикдә Армаҝеддон нәзәрдә тутулур. Армаҝеддонда Аллаһ пислијин көкүнү кәсәҹәк. Јеһова Иса Мәсиһи вә онун табелијиндә олан гүдрәтли мәләкләри ҝөндәриб Она вә Оғлуна табе олмајан һәр бир кәси мәһв едәҹәк (2 Салоникилиләрә 1:6—9). Армаҝеддондан сонра Шејтан вә онун ҹинләри артыг инсанлары һагг јолундан аздыра билмәјәҹәк. Аллаһын тәрәфини тутан вә Онун Падшаһлығына табе олан бүтүн инсанлар Аллаһын вәдләринин јеринә јетдијини өз ҝөзләри илә ҝөрәҹәкләр (Вәһј 20:1—3; 21:3—5).

16. Сон лап јахын олдуғу үчүн сиз нә етмәлисиниз?

16 Тезликлә Шејтанын ағалыг етдији бу дүнјанын сону ҝәләҹәк. Одур ки һәр кәс өзүнә суал вермәлидир: «Бәс мән нә етмәлијәм?» Јеһова Аллаһ истәјир ки, сиз Мүгәддәс Китабдан мүмкүн гәдәр чох билик аласыныз. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб дәрсләринә ҹидди јанашмаг ваҹибдир (Јәһја 17:3). Јеһованын Шаһидләри инсанлара Мүгәддәс Китабы даһа јахшы баша дүшмәјә көмәк етмәк үчүн һәр һәфтә ибадәт ҝөрүшләри кечирир. Чалышын, бу ҝөрүшләрдә мүнтәзәм иштирак едәсиниз. (Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләрини охујун.) Һәјатынызда һәр һансы дәјишиклик етмәк  тәләб олунарса, буну етмәјә горхмајын. Бунун сајәсиндә Јеһова Аллаһла достлуғунуз мөһкәмләнәҹәк (Јагуб 4:8).

17. Нәјә ҝөрә сон ҝәләндә чох инсанлар чашгынлыгда олаҹаг?

17 Һәвари Булусун јаздыгларына әсасән, шәр инсанларын сону «ҝеҹә ҝәлән оғру кими» гәфләтән ҝәләҹәк (1 Салоникилиләрә 5:2). Иса Мәсиһин дедији кими, бу ҝүн әксәр инсанлар ахырзаманда јашадығымызы тәсдиг едән сүбутлары даныр. О демишди: «Нуһун вахтында неҹә идисә, инсан Оғлунун һүзуру заманы да [јахуд ахырзаманда да] елә олаҹаг. О вахт, дашгындан әввәл, Нуһ ҝәмијә минәнә гәдәр ҹамаат јејир, ичир, евләнир, әрә ҝедирди. Дашгын ҝәлиб онларын һамысыны апармајынҹа һеч нәјә мәһәл гојмурдулар» (Мәтта 24:37—39).

18. Иса Мәсиһ һансы нәсиһәти вермишди?

18 Иса Мәсиһ нәсиһәт етмишди: «Үрәјинизи гарынгулулуг, сәрхошлуг вә һәјатын гајғылары илә јүкләмәјин». Јәни биз јол вермәмәлијик ки, башымыз бу шејләрә гарышсын. Иса Мәсиһ демишди ки, сон «тор кими гәфләтән» ҝәләҹәк. Һәмчинин о вурғуламышды: «О ҝүн јер үзүндә јашајан һәр кәсин үстүнә ҝәләҹәк». Сонра әлавә етмишди: «Буна ҝөрә дә ојаг дурун вә һәр заман Аллаһа јалварын ки, баш верәҹәк бу һадисәләрдән гуртуласыныз вә инсан Оғлунун гаршысында дура биләсиниз» (Лука 21:34—36). Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин бу нәсиһәтинә ҹидди јанашмалыјыг? Чүнки Шејтанын залым дүнјасынын сонуна чох аз галыб. Јалныз Јеһова Аллаһын вә Иса Мәсиһин разылығыны газанан инсанлар о мүдһиш ҝүндән сағ чыхаҹаглар вә ҹәннәтдә әбәди јашајаҹаглар (Јәһја 3:16; 2 Бутрус 3:13).

^ абз. 4 Микајыл Иса Мәсиһин диҝәр адыдыр. Әлавә мәлумат үчүн 22-ҹи әлавәјә бахын.