Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 18

Өзүнүзү Аллаһа һәср един

Өзүнүзү Аллаһа һәср един

1. Сиздә һансы суал јарана биләр?

БУ КИТАБЫ арашдырмағын сајәсиндә Мүгәддәс Китабдан бир сыра һәгигәтләри өјрәнмисиниз. Мәсәлән, өјрәнмисиниз ки, Аллаһ инсанлара әбәди һәјат вәд едир, өләндән сонра инсан һеч бир јердә јашамыр вә бир ҝүн өлүләр дириләҹәк (Ваиз 9:5; Лука 23:43; Јәһја 5:28, 29; Вәһј 21:3, 4). Ола билсин, сиз Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшүнә ҝедирсиниз вә онларын һагг јолда олдуғуну ҝөрүрсүнүз (Јәһја 13:35). Бәлкә дә, артыг Јеһова Аллаһла аранызда достлуг мүнасибәтләри јаранмаға башлајыб, Она хидмәт етмәк гәрарына  ҝәлмисиниз вә ола билсин, сиздә белә бир суал јараныб: «Бәс инди һансы аддымы атмалыјам?»

2. Һәбәшистанлы киши нәјә ҝөрә вәфтиз олмаг истәјир?

2 Иса Мәсиһин дирилмәсиндән бир мүддәт сонра онун Филип адлы давамчысы һәбәшистанлы бир кишијә мүждәни чатдырыб Мүгәддәс Јазылардан Исанын Мәсиһ олдуғуна даир сүбутлар ҝәтирир. Ешитдикләри һәбәшистанлынын үрәјинә о гәдәр тәсир едир ки, о, Аллаһын хидмәтчиси олмаг истәјир вә дејир: «Бу да су! Вәфтиз олунмағыма нә мане олур?» (Һәвариләрин ишләри 8:26—36).

3. а) Иса Мәсиһ давамчыларына һансы тапшырығы вермишди? б) Мәсиһиләр неҹә вәфтиз олунурлар?

3 Мүгәддәс Китабда бирмәналы шәкилдә дејилир ки, Јеһова Аллаһа хидмәт етмәк истәјән инсан мүтләг вәфтиз олмалыдыр. Иса Мәсиһ өз давамчыларына тапшырмышды: «Бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын, онлары... вәфтиз един» (Мәтта 28:19). Иса Мәсиһ вәфтиз олмагла давамчыларына нүмунә гојуб. О, вәфтиз оланда тамамилә суја батырылмышды (Мәтта 3:16). Бу ҝүн дә мәсиһиләр тамамилә суја батырылараг вәфтиз олурлар.

4. Инсан вәфтиз олмагла һамынын гаршысында нәји ҝөстәрир?

4 Инсан вәфтиз олмагла һамынын гаршысында ҝөстәрир ки, һәгигәтән Аллаһын досту олмаг вә Она хидмәт етмәк истәјир (Зәбур 40:7, 8). Бәс вәфтиз олмаг үчүн инсан нә етмәлидир?

БИЛИК ВӘ ИМАН

5. а) Вәфтиз олунмаздан өнҹә нә етмәк лазымдыр? б) Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

5 Вәфтиз олмаздан өнҹә, ҝәрәк инсан Јеһова Аллаһы вә Иса Мәсиһи танысын. Сиз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәклә артыг буну едирсиниз. (Јәһја 17:3 ајәсини  охујун.) Амма бу һәлә илк аддымдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсан «Аллаһын ирадәси һаггындакы дәгиг биликлә ашыб-дашмалыдыр» (Колослулара 1:9). Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләри сизә Јеһова Аллаһа даһа јахын олмаға көмәк едәҹәк. Мәһз елә буна ҝөрә дә бу ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмәк ваҹибдир (Ибраниләрә 10:24, 25).

Вәфтиз олунмаздан өнҹә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк ваҹибдир

6. Вәфтиз олмаг үчүн инсан Мүгәддәс Китабы нә дәрәҹәдә билмәлидир?

6 Әлбәттә, Јеһова Аллаһ тәләб етмир ки, вәфтиз олмаг үчүн инсан Мүгәддәс Китабы әзбәр билсин. О, һәбәшистанлы кишидән дә буну тәләб етмәмишди (Һәвариләрин ишләри 8:30, 31). Аллаһ һаггында һәр шеји билмәк һеч мүмкүн дә дејил, биз әбәдијјәт боју Онун һаггында өјрәнәҹәјик (Ваиз 3:11). Бунунла белә, вәфтиз олмаг үчүн, ән азы, Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини билмәк вә гәбул етмәк тәләб олунур (Ибраниләрә 5:12).

7. Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләриниз сизә нәдә көмәк едиб?

7 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «иман етмәдән Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил» (Ибраниләрә 11:6). Демәли, вәфтиздән габаг инсан ҝәрәк гәлбиндә иман јетишдирсин. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, гәдим Коринф шәһәринин бәзи сакинләри Иса Мәсиһин давамчыларынын өјрәтдији тәлимләри ешидәндән сонра «инаныб вәфтиз олунду» (Һәвариләрин ишләри 18:8). Ејнилә, сиз дә Мүгәддәс Китабдан алдығыныз биликләрин сајәсиндә Аллаһын вәдләринә иман ҝәтирдиниз вә Исанын фидјә гурбанлығынын бәшәријјәти ҝүнаһдан вә өлүмдән азад етмәјә гадир олдуғуну гәбул етдиниз (Јушә 23:14; Һәвариләрин ишләри 4:12; 2 Тимутијә 3:16, 17).

 ӨЈРӘНДИЈИНИЗ ҺӘГИГӘТЛӘРИ БАШГАЛАРЫ ИЛӘ БӨЛҮШҮН

8. Өјрәндикләринизи башгаларына данышмаға сизи нә тәшвиг едә биләр?

8 Мүгәддәс Китабдан јени-јени шејләр өјрәндикҹә вә һәјатынызда бу китабын көмәјини һисс етдикҹә иманыныз даһа да ҝүҹлү олаҹаг. Јәгин, өјрәндијиниз һәгигәтләри башгаларына да данышмаг истәјәҹәксиниз (Әрәмја 20:9; 2 Коринфлиләрә 4:13). Ҝәлин ҝөрәк өјрәндикләринизи кимә даныша биләрсиниз.

Иман сизи Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләринизи башгаларына данышмаға тәшвиг едәҹәк

9, 10. а) Өјрәндикләринизи кимә даныша биләрсиниз? б) Јығынҹагла бирҝә тәблиғдә иштирак етмәк истәјирсинизсә, нә етмәлисиниз?

9 Өјрәндијиниз һәгигәтләри аиләнизә, гоһумлара, дост-таныша, гоншулара вә иш јолдашларыныза даныша биләрсиниз. Амма буну һәмишә нәзакәт вә һөрмәтлә етсәниз, јахшы олар. Вахты ҝәләндә сиз јығынҹаг үзвләри илә бирҝә тәблиғ ишиндә иштирак едә биләҹәксиниз. Өзүнүзү буна һазыр һисс едәндә истәјинизи сизә Мүгәддәс Китабы өјрәдән адама билдирин. Әҝәр сизә дәрс кечән адам буна һазыр олдуғунузу дүшүнүрсә вә сиз Мүгәддәс Китабын тәләбләринә ујғун јашајырсынызса, јығынҹағын ики ағсаггалы һәр икинизлә ҝөрүшүб бу барәдә данышаҹаг.

10 Һәмин ҝөрүшдә ағсаггаллар сизинлә сөһбәт едиб нөвбәти мәгамлары дәгигләшдирәҹәкләр: сиз Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини билирсинизми, онлары гәбул едирсинизми, Мүгәддәс Китабын тәлимләринә ујғун јашајырсынызмы. Вә һәгигәтәнми, Јеһованын Шаһиди олмаг истәјирсиниз. Јадда сахлајын ки, ағсаггаллар јығынҹағын бүтүн үзвләринин, о ҹүмләдән сизин гејдинизә галырлар, буна ҝөрә дә онларла данышмаға чәкинмәјин (Һәвариләрин ишләри 20:28; 1 Бутрус 5:2, 3). Бу ҝөрүшдән сонра ағсаггаллар сизә хәбәр верәҹәкләр, јығынҹагла бирҝә тәблиғ едә биләрсиниз, ја јох.

11. Нәјә ҝөрә јығынҹагла бирҝә тәблиғә башламамышдан өнҹә һәјатда лазыми дәјишикликләр етмәк ваҹибдир?

 11 Ола билсин, ағсаггаллар сизә дејәҹәкләр ки, јығынҹагла бирҝә тәблиғ етмәјә башламаг үчүн һәјатынызда башга дәјишикликләр дә етмәлисиниз. Нәјә ҝөрә бу дәјишикликләри етмәк ваҹибдир? Чүнки башгаларына Аллаһ һаггында данышан инсан Ону тәмсил едир, буна ҝөрә дә инсан елә јашамалыдыр ки, Аллаһын адыны уҹалтсын (1 Коринфлиләрә 6:9, 10; Галатијалылара 5:19—21).

ТӨВБӘ ЕДИН ВӘ ЈОЛУНУЗДАН ДӨНҮН

12. Нәјә ҝөрә һәр кәс төвбә етмәлидир?

12 Вәфтиздән өнҹә сиздән даһа бир шеј тәләб олунур. Һәвари Бутрус демишди: «Ҝүнаһларынызын бағышланмасы үчүн төвбә един вә јолунуздан дөнүн» (Һәвариләрин ишләри 3:19). Төвбә, илк нөвбәдә, төрәдилән ҝүнаһлара ҝөрә пешман олмаг демәкдир. Мәсәлән, әҝәр инсан әхлагсыз һәјат тәрзи сүрүбсә, төвбә етмәлидир. Һәтта бүтүн һәјаты боју дүзҝүн јашамаға чалышан инсан белә төвбә етмәлидир, чүнки һамымыз ҝүнаһлыјыг вә Аллаһын әфвинә мөһтаҹыг (Ромалылара 3:23; 5:12).

13. «Јолунуздан дөнүн» сөзләринин мәнасы нәдир?

13 Бәс инсанын төрәтдији сәһвләрә вә ҝүнаһлара ҝөрә пешман олмасы кифајәтдирми? Хејр. Һәвари Бутрус демишди ки, инсан һәмчинин јолундан дөнмәлидир, јәни пис әмәлиндән әл чәкиб доғру ишләр ҝөрмәлидир. Тәсәввүр един ки, машынла танымадығыныз бир јерә јолланмысыныз. Бир дә ҝөрүрсүнүз ки, тамам башга истигамәтдә ҝедирсиниз. Инди сиз нә едәҹәксиниз? Тәбии ки, машыны дөндәриб дүзҝүн истигамәтә јол алаҹагсыныз. Ола билсин, сиз Мүгәддәс Китабы өјрәнән мүддәтдә һәјатынызда мүәјјән шејләри дәјишмәли олдуғунузу  ҝөрмүсүнүз. Бәс сиз нә едәҹәксиниз, «јолунуздан дөнүб», јәни лазыми дәјишикликләр едиб доғру ишләр ҝөрәҹәксиниз?

ҺӘЈАТЫНЫЗЫ АЛЛАҺА ҺӘСР ЕДИН

Дуада Јеһова Аллаһа хидмәт едәҹәјинизә сөз вермисиниз?

14. Өзүнү Аллаһа һәср етмәк нә демәкдир?

14 Вәфтиздән өнҹә инсанын атмалы олдуғу ваҹиб аддымлардан бири дә һәјатыны Јеһова Аллаһа һәср етмәсидир. Өзүнү Јеһоваја һәср етмәк нә демәкдир? Инсан дуа едиб Аллаһа сөз верир ки, бундан сонра анҹаг Она ибадәт едәҹәк вә Онун ирадәсини һәјатында һәр шејдән үстүн тутаҹаг. Бу, хүсуси дуадыр вә һәјатда бир дәфә едилир (Ганунун тәкрары 6:15).

15, 16. Инсаны өзүнү Јеһова Аллаһа һәср етмәјә нә тәшвиг едә биләр?

15 Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк андыны евлилик андына бәнзәтмәк олар. Тәсәввүр един, бир оғланын бир гыздан хошу ҝәлир. Оғлан гызы јахындан таныдыгҹа ону севмәјә башлајыр вә онунла евләнмәк истәјир. Дүздүр, евлилик чох ҹидди аддымдыр, буна бахмајараг, оғлан гызы севдији үчүн бу мәсулијјәти үзәринә ҝөтүрмәјә горхмур вә сөз верир ки, өмрүнүн ахырына кими она садиг галаҹаг.

16 Јеһова Аллаһы јахындан таныдыгҹа сиз дә Ону севәҹәк вә Она үрәкдән хидмәт етмәк истәјәҹәксиниз. Бу, сизи тәшвиг едәҹәк ки, Аллаһа дуа едиб бундан сонра јалныз Она ибадәт едәҹәјинизә сөз верәсиниз. Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын јолу илә ҝетмәк истәјән инсан өзүнү инкар етмәлидир (Марк 8:34). Бу о демәкдир ки, инсан һәр бир вәзијјәтдә Јеһова Аллаһа итаәт етмәлидир, чүнки Аллаһын ирадәси бизим арзу вә истәкләримиздән даһа ваҹибдир. (1 Бутрус 4:2 ајәсини охујун.)

 МӘСУЛИЈЈӘТДӘН ГОРХМАЈЫН

17. Нәјә ҝөрә бәзи инсанлар өзләрини Јеһоваја һәср етмирләр?

17 Бәзи инсанлар өзләрини Јеһоваја һәср етмирләр, чүнки вердикләри сөзүн үстүндә дура билмәјәҹәкләриндән горхурлар. Онлар Јеһованы кәдәрләндирмәк истәмирләр. Бәзиләри исә дүшүнүр ки, өзләрини Јеһоваја һәср етмәсәләр, мәсулијјәтдән гача биләҹәкләр.

18. Мәсулијјәт горхусундан азад олмаға сизә нә көмәк едәҹәк?

18 Јеһова Аллаһа дујдуғунуз мәһәббәт сизә мәсулијјәт горхусуну ашмаға көмәк едәҹәк. Әҝәр Аллаһы севирсинизсә, вердијиниз сөзүн үстүндә дурмаг үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышаҹагсыныз (Ваиз 5:4; Колослулара 1:10). Сизә Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк чәтин ҝәлмәјәҹәк. Һәвари Јәһја јазмышды: «Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир, Онун әмрләри исә ағыр дејил» (1 Јәһја 5:3).

19. Нәјә ҝөрә өзүмүзү Јеһова Аллаһа һәср етмәјә горхмамалыјыг?

19 Јеһова өзүнү Она һәср едән инсанлардан там камиллик ҝөзләмир. О, һеч кәсдән ҝүҹүндән артығыны тәләб етмир (Зәбур 103:14). Нараһат олмајын, О, сизә доғру ишләр ҝөрмәјә көмәк едәҹәк (Әшија 41:10). Мүгәддәс Китабын бир ајәсиндә јазылыб: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет,.. О да јолларыны рәван едәр» (Мәсәлләр 3:5, 6).

ВӘФТИЗ

20. Өзүнүзү Аллаһа һәср едәндән сонра һансы аддымы ата биләрсиниз?

20 Һәјатынызы Јеһова Аллаһа һәср етмисинизсә, демәли, нөвбәти аддымы атмаға — вәфтиз олмаға һазырсыныз.

21, 22. Инсан иманыны ачыг шәкилдә бәјан етмәк үчүн нә етмәлидир?

21 Һәјатынызы Јеһова Аллаһа һәср етдијинизи вә вәфтиз олмаг истәдијинизи јығынҹағынызын ағсаггаллар  шурасынын координаторуна билдирин. О, ағсаггаллара сизинлә Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини суал-ҹаваб шәклиндә мүзакирә етмәји тапшыраҹаг. Онлар сизин вәфтизә һазыр олдуғунузу ҝөрсәләр, сизә Јеһованын Шаһидләринин нөвбәти бөјүк топлантысында вәфтиз олмағы тәклиф едәҹәкләр. Топлантыда вәфтизин маһијјәтини изаһ едән нитг сөјләниләҹәк. Сонра натиг вәфтиз олмаг истәјәнләрә  ики садә суал верәҹәк. Бу суаллара «бәли» ҹавабы вермәклә сиз иманынызы ачыг шәкилдә бәјан етмиш олаҹагсыныз (Ромалылара 10:10).

22 Бундан сонра сизи суја батырыб-чыхарараг вәфтиз едәҹәкләр. Вәфтиз олмағыныз башгаларына һәјатынызы  Јеһоваја һәср етдијинизи вә артыг Јеһованын Шаһиди олдуғунузу ҝөстәрәҹәк.

ВӘФТИЗ НӘЈИН РӘМЗИДИР?

23. «Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә» вәфтиз олунмаг нә демәкдир?

23 Иса Мәсиһ демишди ки, онун шаҝирдләри «Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә» вәфтиз олунмалыдырлар. (Мәтта 28:19 ајәсини охујун.) Бу о демәкдир ки, вәфтиз олан инсан Јеһова Аллаһын али мөвгејини, Аллаһын Иса Мәсиһә ајырдығы ролу вә Аллаһын Өз нијјәтини мүгәддәс руһ васитәсилә һәјата кечирдијини таныјыб гәбул едир (Зәбур 83:18; Мәтта 28:18; Галатијалылара 5:22, 23; 2 Бутрус 1:21).

Вәфтиз олмагла сиз Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк истәдијинизи ҝөстәрирсиниз

24, 25. а) Вәфтиз һансы рәмзи мәнаны дашыјыр? б) Сонунҹу фәсилдә һансы мөвзу арашдырылаҹаг?

24 Вәфтиз ваҹиб рәмзи мәна дашыјыр: суја батырыланда инсан, санки, өлүр, јәни көһнә һәјат тәрзиндән әл чәкир. Судан чыханда исә Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн јени һәјата гәдәм гојур; бу о демәкдир ки, бундан сонра инсан Јеһова Аллаһа хидмәт едәҹәк. Вәфтиз олан һәр бир кәс јадда сахламалыдыр ки, о, өзүнү һансыса инсана, тәшкилата вә ја ишә јох, Јеһова Аллаһа һәср едир.

25 Инсанын өзүнү Аллаһа һәср етмәси ону Аллаһа даһа да јахынлашдырыр (Зәбур 25:14). Лакин бу о демәк дејил ки, инсан вәфтиз олундуғу үчүн мүтләг хилас олаҹаг. Һәвари Булус јазмышды: «Горху вә еһтирамла хиласа јетишмәјә чалышын» (Филиппилиләрә 2:12). Бәли, вәфтиз хилас јолуна атылан илк аддымдыр. Бәс Јеһова Аллаһла јахын мүнасибәти горујуб сахламаг үчүн нә етмәк лазымдыр? Ҹавабы бу китабын сонунҹу фәслиндән өјрәнә биләрсиниз.