Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 15

Аллаһын гәбул етдији ибадәт

Аллаһын гәбул етдији ибадәт

1. Инсанын неҹә ибадәт етмәли олдуғуна ким гәрар верир?

ӘКСӘР динләр Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәтдијини иддиа едир. Бу неҹә ола биләр, ахы бу динләрин һәрәси Аллаһы, Онун тәләб етдији ибадәти бир ҹүр изаһ едир? Бәс һарадан биләк, Аллаһ һансы ибадәти гәбул едир? Јалныз Јеһова Аллаһ дејә биләр биз Она неҹә ибадәт етмәлијик.

2. Аллаһа неҹә ибадәт етмәли олдуғумузу һарадан өјрәнә биләрик?

2 Јеһова Аллаһ һансы ибадәтдән разы галдығыны Мүгәддәс Китабда јаздырыб. Буна ҝөрә дә бу китабы өјрәнин; әмин олун, Јеһова Аллаһ бу ишдә сизә көмәк олаҹаг. Аллаһын тәлимләри сизә фајда ҝәтирәҹәк, чүнки О, сизи севир (Әшија 48:17).

3. Аллаһ биздән нә ҝөзләјир?

3 Бәзи инсанлар Аллаһын бүтүн динләрдән разы олдуғуну дүшүнүр, амма бу, Иса Мәсиһин дедији нөвбәти сөзләрә зидд ҝедир: «Мәнә “Аға, Аға” дејән һәр кәс сәмави Падшаһлыға ҝирмәјәҹәк, јалныз ҝөјдәки Атамын ирадәсини јеринә јетирән ора ҝирәҹәк». Демәли, инсан Аллаһын ирадәсинин нәдән ибарәт олдуғуну өјрәнмәли вә јеринә јетирмәлидир. Бу чох ҹидди мәсәләдир, чүнки Иса пејғәмбәр Аллаһа итаәт етмәјән адамлары «ганунсузлуғун гуллуғунда дуранлар», јәни ҹинајәткар адландырмышды (Мәтта 7:21—23).

4. Иса Мәсиһ Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәклә бағлы нә демишди?

4 Иса Мәсиһ демишди ки, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк елә дә асан олмајаҹаг. Мәтта 7:13, 14 ајәләриндә онун сөзләри јазылыб: «Дар гапыдан ҝирин, чүнки мәһвә апаран гапы енли, јол исә ҝенишдир вә чох адам бу јолла ҝедир.  Амма һәјата апаран гапы дар, јол исә енсиздир вә бу јолу аз адам тапыр». Енсиз јол, јәни Аллаһын гәбул етдији ибадәт әбәди һәјата апарыр. Ҝениш јолун исә, јәни Аллаһа мәгбул олмајан ибадәтин сону өлүмдүр. Амма Јеһова Аллаһ һеч кәсин өлмәјини истәмир. О, һамыја Өзү һаггында билик алмаға имкан верир (2 Бутрус 3:9).

АЛЛАҺ ҺАНСЫ ИБАДӘТИ ГӘБУЛ ЕДИР?

5. Аллаһа мәгбул шәкилдә ибадәт едән инсанлары неҹә мүәјјән етмәк олар?

5 Һәгиги дини, јахуд Аллаһа мәгбул шәкилдә ибадәт едән инсанлары неҹә мүәјјән етмәк олар? Бунун үчүн, Иса Мәсиһин дедији кими, инсанларын инанҹларына, әмәлләринә фикир вермәк лазымдыр. О демишди: «Онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз». Вә әлавә етмишди ки, «һәр јахшы ағаҹ јахшы мејвә верир» (Мәтта 7:16, 17). Бу о демәк дејил ки, Аллаһа ибадәт едән инсанлар һеч вахт сәһв етмирләр. Амма онлар һәмишә доғру ишләр ҝөрмәјә ҹан атырлар. Ҝәлин ҝөрәк Аллаһа мәгбул шәкилдә ибадәт едән инсанлары фәргләндирән ҹәһәтләр һансылардыр.

6, 7. Нәјә ҝөрә Аллаһы разы салан динин тәлимләри Мүгәддәс Китаба әсасланмалыдыр? Иса Мәсиһ бизә һансы нүмунәни гојуб?

6 Һәгиги динин тәлимләри Мүгәддәс Китаба әсасланыр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр вә тәлим, тәнбеһ, ислаһ үчүн, һәм дә салеһлијә ујғун тәрбијә үчүн фајдалыдыр. Бунун сајәсиндә Аллаһ бәндәси там сәриштәли, һәр ҹүр јахшы ишә тамамилә һазыр ола биләр» (2 Тимутијә 3:16, 17). Һәвари Булус мәсиһиләрә јазмышды: «Сиз биздән ешитдијиниз Аллаһын сөзүнү инсан сөзү кими дејил, әслиндә, неҹә вар елә, Аллаһын сөзү кими гәбул етдиниз» (1 Салоникилиләрә 2:13). Һәгиги ибадәт адәт-әнәнәләрә, инсан фикирләринә јох, јалныз вә јалныз Аллаһын Кәламы олан Мүгәддәс Китаба әсасланмалыдыр.

 7 Иса Мәсиһин өјрәтдији бүтүн тәлимләр Аллаһын Кәламына әсасланырды. (Јәһја 17:17 ајәсини охујун.) О, даима Мүгәддәс Китабдан ситат ҝәтирирди (Мәтта 4:4, 7, 10). Аллаһын јолу илә ҝедән инсанлар да Исанын нүмунәсини изләјәрәк јалныз Мүгәддәс Китаба әсасән тәлим верирләр.

8. Иса Мәсиһ һәгиги ибадәтлә бағлы нә өјрәдирди?

8 Һәгиги динин үзвләри јалныз Јеһова Аллаһа ибадәт едир. Зәбур 83:18 ајәсиндә дејилир: «Ады Јеһова олан Сән, дүнјада тәк Сән уҹасан». Иса Мәсиһ истәјирди ки, инсанлар Аллаһ-Тааланы јахындан танысынлар, буна ҝөрә дә инсанлара Аллаһын адыны ачды. (Јәһја 17:6 ајәсини охујун.) Иса һәмчинин демишди: «Аллаһын Јеһоваја сәҹдә гыл вә јалныз Она гуллуг ет» (Мәтта 4:10). Аллаһын хидмәтчиләри Иса Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрүрләр: онлар јалныз Јеһова Аллаһа ибадәт едир, Онун адыны чағырыр, инсанлара Онун адыны ачыр вә Аллаһын ҝәләҹәклә бағлы нијјәтини чатдырырлар.

9, 10. Аллаһа гуллуг едән инсанларын мәһәббәти нәдән ҝөрүнмәлидир?

9 Һәгиги динин үзвләри арасында әсил мәһәббәт вар. Иса давамчыларына бир-бириләрини севмәји тапшырмышды. (Јәһја 13:35 ајәсини охујун.) Һаралы олмаларындан, мәдәнијјәтләриндән, касыб вә ја варлы олмаларындан асылы олмајараг, Аллаһын гуллары баҹы-гардаш кими ҹан дејиб-ҹан ешидирләр (Колослулара 3:14). Буна ҝөрә дә онлар мүһарибәләрдә иштирак етмир, әлләринә силаһ алыб инсанлары өлдүрмүрләр. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Аллаһын өвладларыны вә Иблисин өвладларыны белә танымаг олар: салеһ иш ҝөрмәјән вә гардашыны севмәјән Аллаһдан дејил». Вә бу фикир нөвбәти сөзләрлә тамамланыр: «Биз бир-биримизи севмәлијик. Шәрирдән олан вә гардашыны өлдүрән Габил кими олмамалыјыг» (1 Јәһја 3:10—12; 4:20, 21).

 10 Аллаһа ибадәт едәнләр бир-бирләринә көмәк етмәк үчүн вахтларыны, ҝүҹләрини вә вәсаитләрини әсирҝәмирләр (Ибраниләрә 10:24, 25). Онлар һамыја јахшылыг едирләр (Галатијалылара 6:10).

11. Иса Мәсиһин јеҝанә хилас јолу олдуғуну гәбул етмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

11 Һәгиги динин үзвләри Иса Мәсиһин јеҝанә хилас јолу олдуғуну гәбул едирләр. Аллаһын Кәламында Мәсиһ һаггында јазылыб: «Ондан башга хиласкар јохдур, чүнки ҝөј алтында Аллаһын инсанлара вердији башга бир ад јохдур ки, онун сајәсиндә хилас ола биләк» (Һәвариләрин ишләри 4:12). Бу китабын 5-ҹи фәслиндән өјрәндијимиз кими, Јеһова Аллаһ Иса Мәсиһи јер үзүнә ҝөндәрмишди ки, итаәткар инсанлар уғрунда ҹаныны гурбан версин (Мәтта 20:28). Аллаһ Исаны јер үзәриндә Падшаһ тәјин едиб. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, әбәди јашамаг истәјириксә, Мәсиһә итаәт етмәлијик. (Јәһја 3:36 ајәсини охујун.)

12. Аллаһын хидмәтчиләри нәјә ҝөрә сијасәтә гарышмырлар?

12 Һәгиги динин үзвләри сијаси ишләрә гарышмырлар. Иса Мәсиһ сијасәтә гарышмырды. О, Рома валиси Понти Пилатын һаким күрсүсү гаршысында дуранда демишди: «Мәним Падшаһлығым бу дүнјадан дејил». (Јәһја 18:36 ајәсини охујун.) Һарада јашамаларындан асылы олмајараг, Аллаһын хидмәтчиләри, Иса кими, Аллаһын Падшаһлығына садиг галырлар, сијасәтә гарышмырлар. Бунунла белә онлар јашадыглары өлкәнин ганунларына әмәл едирләр, чүнки Мүгәддәс Китаб һөкумәтә табе олмағы бујурур (Ромалылара 13:1). Амма дөвләтин гануну Аллаһын ганунуна зидд ҝедәндә Аллаһын хидмәтчиләри һәвариләрдән нүмунә ҝөтүрәрәк белә мөвге тутурлар: «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (Һәвариләрин ишләри 5:29; Марк 12:17).

13. Аллаһын хидмәтчиләри нә барәдә тәблиғ едирләр?

 13 Һәгиги динин үзвләри инанырлар ки, дүнјанын проблемләрини јалныз Аллаһын Падшаһлығы һәлл едәҹәк. Иса Мәсиһ демишди ки, Падшаһлыг һаггында мүждә бүтүн дүнјада тәблиғ олунаҹаг. (Мәтта 24:14 ајәсини охујун.) Аллаһын Падшаһлығынын инсанлар үчүн һазырладығы немәтләри һеч бир инсан һөкумәти верә билмәз (Зәбур 146:3). Иса Мәсиһ: «Гој Падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин», — дејәрәк давамчыларына Аллаһын Падшаһлығы барәдә дуа етмәји өјрәтмишди (Мәтта 6:10). Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Аллаһын Падшаһлығы бир ҝүн бүтүн һөкумәтләри мәһв едәҹәк, «өзү исә әбәди дураҹаг» (Дәнјал 2:44).

14. Сизҹә, Аллаһ һансы динин үзвләринин ибадәтини гәбул едир?

14 Аллаһын хидмәтчиләрини фәргләндирән ҹәһәтләри нәзәрдән кечирдикдән сонра нә дејәрдиниз: һансы динин тәлимләри Мүгәддәс Китаба әсасланыр? Һансы дин Аллаһын адыны инсанлара ачыр? Һансы динин үзвләри бир-биринә сәмими мәһәббәт бәсләјир вә Иса Мәсиһин Аллаһын ҝөндәрдији хиласкар олдуғуна инаныр? Һансы динин үзвләри сијасәтә гарышмыр? Һансы дин дүнјанын проблемләрини јалныз Аллаһын Падшаһлығынын һәлл едәҹәјини тәблиғ едир? Тәбии ки, јалныз Јеһованын Шаһидләри (Әшија 43:10—12).

СИЗИН ГӘРАРЫНЫЗ

15. Аллаһын ибадәтимизи гәбул етмәјини истәјириксә, нә етмәлијик?

15 Аллаһын варлығына инанмаг аздыр. Ҹинләр белә Аллаһын варлығыны гәбул едир, амма Она итаәт етмирләр (Јагуб 2:19). Аллаһын бизим ибадәтимизи гәбул етмәјини истәјириксә, јалныз Онун варлығына инанмагла кифајәтләнмәмәлијик, һәмчинин Онун тәләбләринә әмәл етмәлијик.

16. Нәјә ҝөрә јалан динлә бүтүн әлагәләри кәсмәлијик?

 16 Аллаһ ибадәтимизи гәбул етсин дејә јалан динлә бүтүн әлагәләри кәсмәлијик. Әшија пејғәмбәр јазмышды: «Ораны тәрк един, өзүнүзү пак сахлајын» (Әшија 52:11; 2 Коринфлиләрә 6:17). Буна ҝөрә дә јалан динлә әлагәси олан һәр бир шејдән узаг олмалыјыг.

17, 18. «Бөјүк Бабил» нәдир вә нәјә ҝөрә ондан чыхмаг ваҹибдир?

17 Јалан дин дедикдә нә нәзәрдә тутулур? Аллаһын Кәламында јазыланлара зидд ибадәти ашылајан бүтүн динләр јалан диндир. Мүгәддәс Китабда бүтүн јалан динләр үмумиликдә «Бөјүк Бабил» адланыр (Вәһј 17:5). Нәјә ҝөрә мәһз «Бөјүк Бабил»? Нуһ әјјамындакы дашгындан сонра Бабил адлы бир шәһәрдә јалан дини инанҹлар јаранмышды. Бу инанҹлар сонрадан бүтүн дүнјаја јајылмышды. Бабилдә јашајан инсанлар үч илаһдан ибарәт үчлүкләрә ситајиш едирдиләр. Бу ҝүн дә бир чох динләрдә Аллаһы Үч үгнум кими гәбул едирләр, јәни Онун үч сифәтдән ибарәт олдуғуна инанырлар. Амма Мүгәддәс Китабда ачыг-ајдын јазылыб ки, јалныз бир Аллаһ вар — Јеһова, Иса Мәсиһ исә Онун Оғлудур (Јәһја 17:3). Бабиллиләр һәмчинин инанырды ки, өләндән сонра инсанын руһу јашајыр вә ҹәһәннәмә дүшә биләр. Бу исә Мүгәддәс Китаба зидд тәлимдир. (14 вә 17-ҹи әлавәләрә бахын.)

18 Аллаһ Мүгәддәс Китаб васитәсилә бәјан едир ки, тезликлә бүтүн јалан динләри мәһв едәҹәк (Вәһј 18:8). Буна ҝөрә дә јалан диндән чыхмаг, јәни онунла әлагәни кәсмәк олдугҹа ваҹибдир. Јеһова Аллаһ истәјир ки, һәлә ки ҝеҹ дејил, јалан дини тәрк едәсиниз (Вәһј 18:4).

Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә башлајанда сиз бөјүк вә меһрибан бир аиләнин үзвү олаҹагсыныз

19. Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк гәрарына ҝәлсәниз, О, сизин гајғыныза неҹә галаҹаг?

19 Јалан диндән чыхыб Јеһоваја ибадәт етмәк гәрарына ҝәлсәниз, ола билсин, достларыныздан, аилә үзвләриниздән  кимсә сизи баша дүшмәјәҹәк, һәтта сизә гаршы чыхаҹаг. Амма горхмајын, Јеһова сизи атмајаҹаг. Сиз Аллаһа хидмәт етмәјә башлајанда милјонларла инсандан ибарәт, бир-бирләрини сәмими-гәлбдән севән бејнәлхалг бир аиләнин үзвү олаҹагсыныз вә Аллаһын гураҹағы јени дүнјада јашамаг үмидиниз олаҹаг (Марк 10:28—30). Ким билир, бәлкә, Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк гәрарыныза гаршы чыхан достларыныз вә аилә үзвләриниз дә нә вахтса Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајаҹаг.

20. Нәјә ҝөрә Аллаһа Ону разы салан шәкилдә ибадәт етмәк ваҹибдир?

20 Чох тезликлә Аллаһ бүтүн писликләри јох едәҹәк вә дүнјаны Онун Падшаһлығы идарә едәҹәк (2 Бутрус 3:9, 13). Бу, чох ҝөзәл бир дөвран олаҹаг! Һәр кәс Јеһоваја Онун истәдији кими ибадәт едәҹәк. Буна ҝөрә дә индидән аддым атын, Аллаһа Ону разы салан шәкилдә ибадәт един.