Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 3

Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы нијјәти

Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы нијјәти

1. Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы нијјәти нә иди?

АЛЛАҺЫН бәшәријјәтлә бағлы ҝөзәл нијјәти вар иди. О, илк кишини вә гадыны, Адәмлә Һәвваны ҹәннәтдә јашамаг үчүн јаратмышды. Јараданын нијјәти о иди ки, онлар дүнјаја өвлад ҝәтирсинләр, бүтүн јер үзүнү ҹәннәтә чевирсинләр вә һејванларын гајғысына галсынлар (Јарадылыш 1:28; 2:8, 9, 15; 6-ҹы әлавәјә бахын).

2. а) Һарадан билирик ки, Аллаһ Өз нијјәтини мүтләг һәјата кечирәҹәк? б) Мүгәддәс Китаба әсасән, инсанлар нә гәдәр јашајаҹаглар?

2 Сизҹә, дүнја нә вахтса ҹәннәт олаҹаг? Бу суала Јеһова Аллаһын нөвбәти сөзләри ҹаваб верир: «Нијјәт етдим, һәјата кечирәҹәјәм» (Әшија 46:9—11; 55:11). Бәли, Аллаһ нә нијјәт едибсә, нә дејибсә, һамысы мүтләг ҝерчәк олаҹаг, Она һеч ким вә һеч нә мане ола билмәз. Аллаһ Өз Кәламында бизә әјан едир ки, јер күрәсини «бош јерә» јаратмајыб, мүәјјән мәгсәдлә јарадыб (Әшија 45:18). Јараданын нијјәти будур ки, инсанлар бүтүн јер күрәсиндә мәскун олсунлар. Бәс Аллаһ јердә неҹә инсанларын јашамасыны истәјир вә инсанларын өмрү нә гәдәр олаҹаг? Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Салеһләр [итаәткар инсанлар] јерә саһиб олаҹаг, орада әбәди јашајаҹаглар» (Зәбур 37:29; Вәһј 21:3, 4).

3. Дүнјанын һазыркы вәзијјәти һансы суалы доғурур?

3 Амма аҹы һәгигәт бундан ибарәтдир ки, бу ҝүн инсанлар хәстәләнир, гоҹалыр вә өлүрләр. Дүнјанын әксәр јерләриндә инсанлар бир-бирилә савашыр, бир-бирини гәтлә јетирир. Сөзсүз ки, бу, Аллаһын нијјәтиндә јох иди. Бәс онда нәјә ҝөрә  дүнја бу вәзијјәтдәдир? Бу суала јалныз Мүгәддәс Китаб ҹаваб верә биләр.

АЛЛАҺЫН ДҮШМӘНИ

4, 5. а) Әдән бағында Һәвва илә данышан ким иди? б) Сизҹә, дүрүст инсан бирдән-бирә оғру олур?

4 Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Аллаһын Иблис вә Шејтан адлы дүшмәни вар. Иблис Әдән бағында илан васитәсилә Һәвва илә данышыр (Вәһј 12:9; Јарадылыш 3:1). Иблис елә фәнд ишләдир ки, санки, Һәвва илә о јох, илан данышыр. (7-ҹи әлавәјә бахын.)

5 Беләҹә, Аллаһ јер үзүнү Адәмлә Һәвва үчүн һазырлајанда Онун дәрҝаһында мәләк олан бу варлыг дәјишиб Иблис олду (Әјјуб 38:4, 7). Бу неҹә мүмкүндүр? Ҝәлин бир аз дүшүнәк: бәзән дүрүст, виҹданлы инсан сонрадан оғру олур. Тәбии ки, о, анадан оғру доғулмајыб. Әввәлҹә инсан она мәхсус олмајан бир шејә тамаһ салыр, дурмадан бу барәдә дүшүнүр. Сонда тамаһ она ҝүҹ ҝәлир вә әлинә фүрсәт дүшән кими һәмин шеји оғурлајыр. Беләликлә, виҹданлы инсан оғру олур. Ејнилә, Һәвваны јолдан чыхаран мәләји дә Аллаһ Шејтан кими јаратмамышды, о, өзү бу јолу сечди. (Јагуб 1:13—15 ајәләрини охујун; 8-ҹи әлавәјә бахын.)

6. Неҹә олду ки, Аллаһын мәләкләриндән бири Она дүшмән олду?

6 Ҝәлин ҝөрәк бу неҹә баш верди. Јеһова Аллаһ Адәмлә Һәвваны јарадандан сонра онлара белә бир әмр вермишди: «Төрәјиб чохалын, бүтүн јер үзүнү долдурун» (Јарадылыш 1:27, 28). Ола билсин, Шејтан кими таныдығымыз бу мәләјин башындан белә фикирләр кечмишди: «Бүтүн бу инсанлар Јеһоваја јох, мәнә сәҹдә гыла биләр!» О, бу һагда нә гәдәр чох фикирләширдисә, бу истәк онда бир о гәдәр ҝүҹләнирди. Һәмин мәләк өзүнү Аллаһ-Таалаја тај тутур, истәјирди ки, инсанлар Аллаһа јох, она ибадәт етсин. Буна ҝөрә дә Һәвваны  алдадыб ҝүнаһа тәһрик етди. (Јарадылыш 3:1—5 ајәләрини охујун.) Бунунла да о, Аллаһын дүшмәни, Шејтан Иблис олду.

7. а) Нәјә ҝөрә Адәмлә Һәвва өлдү? б) Нә үчүн инсанлар гоҹалыб өлүр?

7 Адәмлә Һәвва Аллаһын сөзүндән чыхыб гадаған олунмуш ағаҹын мејвәсиндән једиләр (Јарадылыш 2:17; 3:6). Онлар Јеһова Аллаһа гаршы ҝүнаһ ишләтдиләр вә Аллаһын дедији кими, мүәјјән мүддәтдән сонра өлдүләр (Јарадылыш 3:17—19). Адәмлә Һәвванын дүнјаја ҝәтирдији өвладлар да ҝүнаһлы доғулдуглары үчүн өлдүләр. (Ромалылара 5:12 ајәсини охујун.) Суал јарана биләр ки, нәјә ҝөрә Адәмлә Һәвванын өвладлары да ҝүнаһлы сајылыр? Ҝәлин бир мисала бахаг. Тәсәввүр един ки, чөрәк биширдијиниз габын бөјрү әјилиб. Тәбии ки, бу габда бишән чөрәјин дә бөјрү әјри олаҹаг. Адәм Аллаһын сөзүндән чыхмагла ҝүнаһлы олду. Адәмин өвладлары олдуғумуз үчүн биз дә ҝүнаһлыјыг, белә десәк, әјри габда бишмиш чөрәк кими, гүсурлујуг. Нәтиҹә етибарилә, һамымыз ҝүнаһлыјыг вә һамымыз улу валидејнләримиз кими, гоҹалыб өлүрүк (Ромалылара 3:23; 9-ҹу әлавәјә бахын).

8, 9. а) Иблис Адәмлә Һәвваны нәјә инандырмаг истәјирди? б) Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһ үсјанкарлары дәрһал өлдүрмәди?

8 Иблис Адәмлә Һәвваны Аллаһын сөзүндән чыхмаға тәһрик етмәклә Аллаһын һакимијјәтинә мејдан охуду. О, Адәмлә Һәвваны инандырмаг истәјирди ки, Аллаһ јаланчыдыр вә пис һөкмдардыр, онларын јахшылығыны истәмир. Шејтан Адәмлә Һәвваја тәлгин етмәк истәјирди ки, онларын Аллаһын рәһбәрлијинә еһтијаҹы јохдур, нәјин пис, нәјин јахшы олдуғуна өзләри гәрар верә биләрләр. Бәс Јеһова Аллаһ нә етди? Дүздүр, Аллаһ Она аси чыхан бу үсјанкарлары мәһв едә биләрди. Бәс бунунла Шејтанын јаланчы олдуғу сүбут олунаҹагдымы? Тәбии ки, јох.

 9 Елә бу сәбәбдән Јеһова Аллаһ үсјанкарлары дәрһал өлдүрмәди. Әксинә, инсанлара мөһләт верди, изин верди ки, өзләри өзләринин ағасы олсунлар. Бунун сајәсиндә Шејтанын јаланчы олдуғу вә әслиндә, Јеһова Аллаһын инсанларын хејрини дүшүндүјү сүбут олунаҹагды. Бу мөвзу 11-ҹи фәсилдә әтрафлы ачыгланыр. Бәс сиз Адәмлә Һәвванын вердији гәрар барәдә нә дејәрдиниз? Сизҹә, онлар Шејтанын сөзүнә ујуб Аллаһын әмрини позмагла дүз һәрәкәт етдиләр?  Адәмлә Һәвванын нәји вар идисә, һамысыны Јеһова Аллаһ вермишди. Аллаһ онлара мүкәммәл һәјат, ҝөзәл јашајыш јери вермишди, үрәкләринҹә олан иш тапшырмышды. Шејтанын исә онлара һеч бир јахшылығы дәјмәмишди. Онларын јериндә сиз олсајдыныз, нә едәрдиниз?

10. Һәр бир инсан һансы ваҹиб сечим гаршысындадыр?

10 Бу ҝүн дә һәр бир инсан ејни сечим гаршысындадыр вә бу, өлүм-дирим мәсәләсидир. Биз ја бир Һөкмдар кими Јеһова Аллаһа бојун әјмәлијик, ја да, әкс тәгдирдә, Шејтанын тәрәфини тутмуш олаҹағыг. Аллаһа итаәт етмәклә биз өз тәрәфимиздән Шејтанын јаланчы олдуғуну сүбут едә биләрик (Зәбур 73:28; Мәсәлләр 27:11 ајәсини охујун). Тәәссүф ки, бу дүнјада чох аз адам Аллаһа итаәт едир. Чүнки бу залым дүнја башга бир варлығын әлиндәдир. Ҝөрәсән, бу варлыг кимдир?

ДҮНЈА КИМИН ӘЛИНДӘДИР?

Дүнја Иблисин әлиндә олмасајды, о, бүтүн сәлтәнәтләри Иса Мәсиһә тәклиф едә биләрди?

11, 12. а) Иблисин Иса Мәсиһә етдији тәклифдән нә ајдын олур? б) Дүнјанын Шејтанын әлиндә олдуғуну һансы ајәләр сүбут едир?

11 Бир дәфә Шејтан Иса Мәсиһи сынамаг үчүн дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләрини она ҝөстәриб дејир: «Бунлар үзәриндә һакимијјәти вә онларын ҹаһ-ҹалалыны сәнә верәҹәјәм, чүнки бу, мәнә верилиб вә мән ону кимә истәсәм, она да верирәм» (Лука 4:5, 6; Мәтта 4:8, 9). Бәли, дүнја үзәриндә һакимијјәт Шејтана мәхсусдур, јәни дүнја Шејтанын әлиндәдир вә Иса Мәсиһ бундан аҝаһ иди.

12 Сиздә суал јарана биләр: «Неҹә јәни дүнја Шејтанын әлиндәдир? Мәҝәр јерин-ҝөјүн саһиби Аллаһ дејил?» (Вәһј 4:11). Әлбәттә ки, Аллаһдыр, лакин Мүгәддәс Китабда Шејтан «бу дүнјанын һөкмдары», «бу дөврүн аллаһы» адланыр (Јәһја 12:31; 14:30; 16:11; 2 Коринфлиләрә 4:3, 4). Јәһја пејғәмбәр дә јазмышды ки, «бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһја 5:19).

 ШЕЈТАНЫН ЗАЛЫМ ДҮНЈАСЫ МӘҺВ ОЛАҸАГ

13. Нәјә ҝөрә Аллаһ бу залым дүнјаны мәһв едәҹәк?

13 Ҝет-ҝедә бу дүнјада јашамаг чәтинләшир. Мүһарибә, азғынлыг, ријакарлыг вә зоракылыг дүнјаја һаким кәсилиб. Инсанлар нә гәдәр чалышсалар да, бу проблемләри һәлл едә билмирләр. Лакин Аллаһ-Таала бу шәр дүнјаны мәһв етмәк үчүн бир ҝүн тәјин едиб; һәмин ҝүн Мүгәддәс Китабда Армаҝеддон адланыр. Армаҝеддондан сонра Аллаһ јени дүнја гураҹаг, јер күрәсини ҹәннәтә чевирәҹәк (Вәһј 16:14—16; 10-ҹу әлавәјә бахын).

14. Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кимдир? Мүгәддәс Китабда Иса Мәсиһ һаггында нә пејғәмбәрлик олунуб?

14 Аллаһ ҝөјдә бир һөкумәт гуруб. Мүгәддәс Китабда бу һөкумәт Аллаһын Падшаһлығы вә ја сәмави Падшаһлыг адланыр. Аллаһ Иса Мәсиһи бу һөкумәтин Падшаһы тәјин едиб. Бир нечә мин ил әввәл пејғәмбәрлик олунмушду ки, бу Падшаһ «Сүлһ әмири» олаҹаг вә онун һакимијјәти сонсузадәк сүрәҹәк (Әшија 9:6, 7). Мүгәддәс Китаб бизи бу Падшаһлыг һагда дуа етмәјә чағырыр: «Гој Падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин» (Мәтта 6:10). 8-ҹи фәсилдә Аллаһын Падшаһлығынын дүнја һөкумәтләрини неҹә әвәз едәҹәји барәдә өјрәнәҹәјик. (Дәнјал 2:44 ајәсини охујун.) Дүнјаны Аллаһын һөкумәти идарә едәндә јер үзү ҹәннәтә дөнәҹәк. (11-ҹи әлавәјә бахын.)

ДҮНЈА ҸӘННӘТ ОЛАҸАГ!

15. «Јени јер» нәдир?

15 Мүгәддәс Китабда вәд верилир: «Биз исә... јени бир ҝөј вә јени јер ҝөзләјирик, орада салеһлик мәскунлашаҹаг» (2 Бутрус 3:13; Әшија 65:17). Мүгәддәс Китабда бәзән «јер» сөзү јер үзүндә јашајан инсанлара аид ишләнир (Ганунун тәкрары 32:1). Буна әсасән демәк олар ки, салеһлијин  мәскунлашдығы «јени јер» дедикдә Аллаһа табе олан вә Аллаһын разылығыны газанан бүтүн салеһ инсанлар нәзәрдә тутулур.

16. Јени дүнјада јашајаҹаг инсанлара Аллаһ һансы әнамы верәҹәк? Бу әнамы алмаг үчүн биз нә етмәлијик?

16 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын гурдуғу јени дүнјада инсанлар «әбәди һәјат» алаҹаг (Марк 10:30). Бу әнамы алмаг үчүн нә етмәлијик? Ҹавабы билмәк үчүн Јәһја 3:16 вә 17:3 ајәләрини охујун. Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Китаб јени дүнјадакы һәјаты неҹә тәсвир едир.

17, 18. Һарадан билирик ки, ҝәләҹәкдә бүтүн јер үзүндә сүлһ вә әмин-аманлыг олаҹаг?

17 Зүлм-зилләт, мүһарибә, ҹинајәткарлыг вә зоракылыг олмајаҹаг. Јер үзүндә бир нәфәр дә олсун пис инсан олмајаҹаг (Зәбур 37:10, 11). Аллаһ «јерин бир уҹундан о бири уҹунадәк дөјүшләри» дајандыраҹаг (Зәбур 46:9; Әшија 2:4). Дүнјанын һәр јериндә Аллаһы севән вә Она итаәт едән инсанлар јашајаҹаг. Орада сүлһ һөкм сүрәҹәк (Зәбур 72:7).

18 Јеһова Аллаһын халгы әмин-аманлыгда јашајаҹаг. Гәдимдә Аллаһын халгы Она итаәт едәндә Аллаһ онлары горујурду (Лавилиләр 25:18, 19). Јени дүнјада бизи һеч ким вә һеч нә горхутмајаҹаг. Биз өзүмүзү һәмишә тәһлүкәсизликдә һисс едәҹәјик! (Әшија 32:18; Микә 4:4 ајәләрини охујун.)

19. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, ҹәннәтдә боллуг олаҹаг?

19 Јени дүнјада боллуг олаҹаг. «Јердә чөрәк бол олаҹаг, дағ башында зәмиләр ашыб-дашаҹаг» (Зәбур 72:16). «Аллаһымыз бизә рузи-бәрәкәт верәҹәк» вә «јер үзү бәһрәсини верәҹәк» (Зәбур 67:6).

20. Һарадан билирик ки, бүтүн дүнја ҹәннәтә чевриләҹәк?

20 Бүтүн дүнја ҹәннәтә чевриләҹәк. Һамынын ҝөзәл ев-ешији, бағ-бағчасы олаҹаг. (Әшија 65:21—24; Вәһј  11:18 ајәләрини охујун.) Бүтүн јер күрәси Әдән бағы кими ҝөзәл олаҹаг. Јеһова бүтүн еһтијаҹларымызы өдәјәҹәк. Мүгәддәс Китабда Аллаһ һаггында дејилир: «Әлини ачырсан, һәр бир мәхлугу истәјинә чатдырырсан» (Зәбур 145:16).

21. Ҝәләҹәкдә инсанларын вә һејванларын бир-биринә зијан јетирмәјәҹәјини һарадан билирик?

21 Инсанлар вә һејванлар бир-биринә зијан јетирмәјәҹәк. Һејванлар инсанлара дәјиб тохунмајаҹаг. Бу ҝүн инсанларын јахын ҝетмәјә горхдуғу һејванларын јанында көрпә ушаглар белә сәрбәст ҝәзәҹәк. (Әшија 11:6—9; 65:25 ајәләрини охујун.)

22. Нәјә ҝөрә ҝәләҹәкдә хәстәлик олмајаҹаг?

22 Даһа хәстәлик олмајаҹаг. Иса пејғәмбәр јер үзүндә јашајанда хәстәләрә мөҹүзәви шәкилдә шәфа верирди (Мәтта 9:35; Марк 1:40—42; Јәһја 5:5—9). Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы олдуғу үчүн ҝәләҹәкдә Иса Мәсиһ һамыја ҹан сағлығы бәхш едәҹәк. Онда һеч бир инсан «хәстәјәм» демәјәҹәк (Әшија 33:24; 35:5, 6).

23. Аллаһын өлүләрлә бағлы һансы нијјәти вар?

23 Өлүләр дириләҹәк. Аллаһ вәд едир ки, һәјатдан көчән милјонларла инсаны дирилдәҹәк. Пејғәмбәрләрдән бири јазмышды: «Аллаһын һәм салеһләри, һәм дә гејри-салеһләри дирилдәҹәјинә үмид едирәм». (Јәһја 5:28, 29 ајәләрини охујун; Һәвариләрин ишләри 24:15.)

24. Ҹәннәтдә јашамаг истәјәрдинизми?

24 Һәр бир инсана сечим верилир. Биз ја Јеһова Аллаһ һаггында өјрәниб Она ибадәт едә биләрик, ја да өз билдијимиз кими јашамаға давам едә биләрик. Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә үстүнлүк версәк, ҝәләҹәјимиз ҝөзәл вә фираван олаҹаг. Өлүм ајағында олан бир нәфәрә Иса Мәсиһ белә бир вәд вермишди: «Сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!» (Лука 23:43). Ҝәлин Иса Мәсиһ һаггында вә онун Аллаһын вәдләрини неҹә ҝерчәкләшдирәҹәји барәдә даһа әтрафлы өјрәнәк.