Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб тәлимләри

 Фәсил 12

Аллаһла дост олун

Аллаһла дост олун

1, 2. Аллаһын достларындан бир нечәсинин адыны чәкин.

НЕҸӘ инсанла дост олмаг истәјәрдиниз? Јәгин, үрәјинизҹә олан, сизи баша дүшән, хејирхаһ, хошхасијјәт бир инсанла.

2 Гәдимдә Јеһова Аллаһ бәзи инсанлары Өзүнә дост сечмишди. Мәсәлән, Аллаһ-Тааланын достларындан бири Ибраһим пејғәмбәр олмушду (Әшија 41:8; Јагуб 2:23). Аллаһ Давуд пејғәмбәри дә чох севирди. Јеһова онун һаггында демишди: «О, Мәним үрәјимҹәдир» (Һәвариләрин ишләри 13:22). Дәнјал пејғәмбәр һаггында исә дејилир ки, о, Јеһованын чох истәкли бәндәси иди (Дәнјал 9:23).

3. Ибраһим, Давуд вә Дәнјал пејғәмбәр нәјин сајәсиндә Аллаһын досту олмушдулар?

3 Ибраһим, Давуд вә Дәнјал пејғәмбәр нәјин сајәсиндә Аллаһын достлуғуну газанмышдылар? Јеһова Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә демишди: «Сән Мәним сөзүмә гулаг асдын» (Јарадылыш 22:18). Бу сөзләрдән ҝөрүндүјү кими, Аллаһ Она итаәт едән инсанларла достлуг едир; О, һәтта бүтөв бир халгы Өзүнә дост сечә биләр. Јеһова Исраил халгына демишди: «Мәнә итаәт един, онда Мән сизин Аллаһыныз олаҹағам, сиз дә Мәним халгым» (Әрәмја 7:23). Одур ки Аллаһын досту олмаг истәјән инсан Она итаәт етмәлидир.

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ ӨЗ ДОСТЛАРЫНЫ ҺИФЗ ЕДИР

4, 5. Јеһова Аллаһ Өз достларыны неҹә һифз едир?

4 Мүгәддәс Китабда дејилдији кими, Јеһова Аллаһ «бүтүн јер үзүнү нәзәрдән кечирир ки, сидги-үрәкдән Она бағлы оланларын рифаһы үчүн ҝүҹүнү ҝөстәрсин» (2 Салнамәләр 16:9). Зәбур 32:8 ајәсиндә Јеһова Өз достларына сөз верир:  «Сәни өјрәдәҹәјәм, доғру јола јөнәлдәҹәјәм, сәнә нәсиһәт верәҹәјәм, ҝөзүм үстүндә олаҹаг».

5 Аллаһа дүшмән кәсилән Шејтан бизим Аллаһла дост олмағымызы истәмир, буна әнҝәл олмаға чалышыр. Амма Јеһова Аллаһ бизи тәк гојмајыб. (Зәбур 55:22 ајәсини охујун.) Бир дост кими, биз Јеһова Аллаһа сидги-үрәкдән ибадәт едирик. Һәтта ән чәтин анларымызда белә, Она сәдагәтимизи горујуб сахлајырыг. Биз бир мәзмурчунун Јеһова һаггында дедији сөзләрә шәрикик, биз дә онун кими әминик: «Јеһова... сағымда дуруб, әсла сарсылмарам!» (Зәбур 16:8; 63:8). Бәс Шејтан бизим Аллаһла достлуғумуза неҹә мане олмаға чалышыр?

ШЕЈТАНЫН БӨҺТАНЫ

6. Шејтан инсанларла бағлы нәји иддиа етмишди?

6 Он биринҹи фәсилдән өјрәндијимиз кими, Шејтан Јеһова Аллаһа мејдан охуду. Ону јаланчылыгда иттиһам етди вә иддиа етди ки, Адәмлә Һәвваја нәјин јахшы, нәјин пис олдуғуна даир гәрар чыхармаг ихтијарыны вермәмәклә Аллаһ әдаләтсизлик едиб. Мүгәддәс Јазыларын «Әјјуб» китабына әсасән, Шејтан Аллаһла дост олмаг истәјән инсанлара да шәр атыр. Шејтанын дедијинә ҝөрә, инсанлар Аллаһы севдикләри үчүн јох, нә исә умдуглары үчүн Она ибадәт едирләр. О һәтта иддиа едир ки, истәсә һәр кәси Аллаһдан узаглашдыра биләр. Ҝәлин ҝөрәк Әјјуб пејғәмбәрин һадисәсиндән нә өјрәнмәк олар вә Јеһова Аллаһ бизи неҹә мүдафиә едир.

7, 8. а) Јеһова Аллаһ Әјјуб пејғәмбәр барәдә нә фикирдә иди? б) Шејтан Әјјуб пејғәмбәрлә бағлы нәји иддиа едирди?

7 Тәхминән 3600 ил бундан әввәл јашамыш Әјјуб пејғәмбәр әмәлисалеһ инсан олуб. Јеһова Аллаһ демишди ки, һәмин дөврдә јер үзүндә онун кими инсан јох иди. Әјјуб пејғәмбәр Аллаһа дәрин еһтирам бәсләјирди вә  Аллаһын нифрәт етдији шејләрә нифрәт едирди (Әјјуб 1:8). Бәли, Әјјуб, сөзүн әсил мәнасында, Аллаһын досту иди.

8 Шејтан дејирди ки, ҝуја Әјјуб Аллаһа худбин мәгсәдлә ибадәт едир. О, Јеһова Аллаһа демишди: «Ҹаныны, евини, мал-мүлкүнү горујан Сән дејилсән? Әлинин зәһмәтинә бәрәкәт вермисән, сүрүләри һәр јана јајылыб. Амма әлини узадыб онун варына, јохуна тохун, о, дүз Сәнин үзүнә ләнәт едәҹәк» (Әјјуб 1:10, 11).

9. Јеһова Аллаһ Шејтана нә етмәјә изин верди?

9 Шејтан Әјјуб пејғәмбәрә шәр атды, ҝуја о, Аллаһдан нә исә умдуғу үчүн Она гуллуг едир. Шејтан һәмчинин иддиа едирди ки, истәсә, Әјјуб пејғәмбәри Аллаһдан узаглашдыра биләр. Дүздүр, Јеһова Аллаһ Шејтанын иттиһамларынын јалан олдуғуна әмин иди. Бунунла белә, изин верди ки, Шејтан Әјјуб пејғәмбәрин достлуғуну сынаға чәксин, ҝөрсүн о, Аллаһы севдији үчүн Онунла достдур, јохса башга сәбәбә ҝөрә.

ӘЈЈУБ ПЕЈҒӘМБӘРИН СЫНАҒЫ

10. Шејтан Әјјуб пејғәмбәри неҹә сынаға чәкди вә о, сынагдан неҹә чыхды?

10 Шејтан Әјјуб пејғәмбәрин мал-гарасынын јарысыны талан етди, јарысыны мәһв етди, нөкәрләрини өлдүрдү. Беләҹә, Әјјуб варындан, јохундан олду. Сонда исә Шејтан Әјјубун он өвладыны гәтлә јетирди. «Бүтүн бунларын мүгабилиндә Әјјубун дилиндән она ҝүнаһ газандыран бир кәлмә сөз чыхмады». Бәли, о, Аллаһдан үз дөндәрмәди, Она садиг галды (Әјјуб 1:12—19, 22).

Әјјуб пејғәмбәр вәфалы дост олдуғу үчүн Аллаһ онун башындан немәтләр төкдү

11. а) Шејтан Әјјуб пејғәмбәри даһа неҹә сынаға чәкди? б) Әјјуб бу сынагдан неҹә чыхды?

11 Амма Шејтан Әјјуб пејғәмбәрдән әл чәкмәди. О, Аллаһа мејдан охујуб деди: «Әлини узадыб онун әтинә, сүмүјүнә тохун, о, дүз Сәнин үзүнә ләнәт едәҹәк». Бундан сонра Шејтан Әјјубун ҹанына ағыр хәстәлик салды (Әјјуб  2:5, 7). Амма Әјјуб јенә дә Аллаһдан үз дөндәрмәди. О белә деди: «Мән сон нәфәсимәдәк садиг галаҹағам!» (Әјјуб 27:5).

12. Әјјуб пејғәмбәр Шејтанын иддиаларынын јалан олдуғуну неҹә сүбут етди?

12 Әјјуб пејғәмбәрин Шејтанын иттиһамларындан вә нәјә ҝөрә бу гәдәр әзаб чәкдијиндән хәбәри јох иди. О елә зәнн едирди ки, башына ҝәлән бәлалар Аллаһдандыр (Әјјуб 6:4; 16:11—14). Бунунла белә, Әјјуб Аллаһа сәдагәтиндән дөнмәди. Артыг шүбһә јери галмамышды, Әјјуб худбин, мәнфәәт ҝүдән инсан дејилди. О, Аллаһы севдији үчүн Онунла дост иди. Шејтанын бүтүн иддиалары јалан иди!

13. Әјјуб пејғәмбәр Аллаһа садиг галмагла нәји сүбут етди?

13 Әјјуб пејғәмбәрин ҝөјдә баш верәнләрдән, Шејтанын галдырдығы мәсәләдән хәбәри олмаса да, о, Аллаһа сәдагәтини горуду вә Шејтанын шәр варлыг олдуғуну сүбут етди. Јеһова Аллаһ Әјјуб пејғәмбәрин сәдагәтини мүкафатсыз гојмады (Әјјуб 42:12—17).

ШЕЈТАН БИЗӘ ДӘ БӨҺТАН АТЫР

14, 15. Шејтан бүтүн инсанлары нәдә иттиһам едир?

14 Әјјуб пејғәмбәрин башына ҝәләнләрдән өзүмүзә нәтиҹә чыхара биләрик. Бу ҝүн Шејтан бизә дә шәр атыр, ҝуја биз дә мәнфәәт ҝүддүјүмүз үчүн Јеһова Аллаһа ибадәт едирик. Әјјуб 2:4 ајәсинә әсасән, Шејтан бу иддианы ирәли сүрмүшдү: «Инсан ҹанындан өтрү һәр шејини верәр». Бунунла Шејтан тәкҹә Әјјубу јох, бүтүн инсанлары худбинликдә иттиһам етмишди. Әјјуб пејғәмбәрдән јүз илләр сонра да Шејтан Јеһова Аллаһа мејдан охујур вә Онун хидмәтчиләрини иттиһам едирди. Мисал үчүн, Мәсәлләр 27:11 ајәсиндә јазылыб: «Оғлум, һикмәтли ол, гәлбим севинсин, Мәнә мејдан охујана ҹаваб верә билим».

15 Сиз дә Јеһова Аллаһа итаәт едиб Она вәфалы дост олсаныз, Шејтанын јаланчы олдуғуну сүбут етмиш оларсыныз.  Аллаһын досту олмаг үчүн һәјатынызда көклү дәјишиклик етмәк лазым ҝәлсә белә, ҝери чәкилмәјин, чүнки бу, һәјатда верәҹәјиниз ән дүзҝүн гәрар олар! Бу, чох ҹидди гәрардыр. Шејтан иддиа едир ки, дара дүшәндә сиз дә Аллаһдан үз дөндәрәҹәксиниз. О әлиндән ҝәләни едир ки, инсанын Аллаһа сәдагәтини сындырсын. Ҝәлин ҝөрәк о, буну неҹә едир.

16. а) Инсанлары Аллаһа ибадәтдән узаглашдырмаг үчүн Шејтан һансы фәндләрә әл атыр? б) Иблис сизи Аллаһын јолундан неҹә узаглашдыра биләр?

16 Аллаһла дост олмағымыза мане олмаг үчүн Шејтан һәр ҹүр фәндә әл атыр. О, «удмаға адам ахтарыр», «нәрилдәјән шир кими» инсанлара һүҹум едир (1 Бутрус 5:8). Буна ҝөрә дә достларыныз, аилә үзвләриниз, танышларыныз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјинизә гаршы чыхарса, өјрәндикләринизә әмәл етмәјә мане олмаг истәјәрсә, тәәҹҹүбләнмәјин. Һәтта бу заман сизә елә ҝәлә биләр ки, һамы сизә гаршыдыр (Јәһја 15:19, 20) *. Шејтан һәмчинин «нур мәләји ҹилдинә ҝирир». О, бизи товлајараг Јеһова Аллаһын итаәтиндән чыхмаға тәһрик едә биләр (2 Коринфлиләрә 11:14). Шејтан инсанлары Аллаһа ибадәтдән узаглашдырмаг үчүн даһа бир фәндә әл атыр: онлары инандырмаға чалышыр ки, онлар Аллаһа ибадәт етмәјә лајиг дејилләр (Мәсәлләр 24:10).

АЛЛАҺЫН ӘМРЛӘРИНӘ РИАЈӘТ ЕДӘК

17. Бизи Јеһова Аллаһа итаәт етмәјә тәшвиг едән нәдир?

17 Биз Јеһоваја итаәт едәндә Шејтанын јаланчы олдуғуну сүбут етмиш олуруг. Бәс итаәткар олмаға бизә нә көмәк едә биләр? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһын Јеһованы  бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, вар ҝүҹүнлә севмәлисән» (Ганунун тәкрары 6:5). Бәли, бизи Јеһова Аллаһа итаәт етмәјә тәшвиг едән мәһз мәһәббәтдир. Јеһоваја мәһәббәтимиз артдыгҹа, Онун бүтүн әмрләринә әмәл етмәк истәјимиз дә артаҹаг. Һәвари Јәһја јазмышды: «Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир, Онун әмрләри исә ағыр дејил» (1 Јәһја 5:3).

18, 19. а) Јеһова Аллаһ һансы әмәлләрдән узаг дурмағы әмр едир? б) Һарадан билирик ки, Аллаһ инсандан ҝүҹү чатмајан шеји тәләб етмир?

18 Бәс Јеһова Аллаһ һансы әмәлләрдән узаг дурмағы әмр едир? Бу әмәлләрдән бир нечәси « Аллаһын нифрәт етдији әмәлләрә нифрәт едәк» адлы чәрчивәдә садаланыр. Сизә елә ҝәлә биләр ки, бу әмәлләрдән бәзиләри елә дә зәрәрли дејил. Амма Мүгәддәс Китабдакы ајәләри диггәтлә охујанда вә үзәриндә дәриндән дүшүнәндә Јеһова Аллаһын ганунларына табе олмағын нәјә ҝөрә ағыллы һәрәкәт олдуғуну ҝөрәҹәксиниз. Ола билсин, һәјатынызда мүәјјән дәјишикликләр етмәли олдуғунузу  баша дүшәҹәксиниз. Амма һәрдән буну етмәк елә дә асан олмајаҹаг. Бу чәтинлији ашсаныз, Јеһова Аллаһла дост олмағын ҝәтирдији хошбәхтлији вә мәмнунлуғу дујаҹагсыныз (Әшија 48:17, 18). Бәс неҹә әмин ола биләрик ки, бу дәјишикликләри етмәк мүмкүндүр?

19 Јеһова Аллаһ һеч вахт инсандан ҝүҹү чатмајан шеји тәләб етмир (Ганунун тәкрары 30:11—14). О, јахын дост кими бизи биздән јахшы таныјыр, бизим бүтүн зәиф вә ҝүҹлү ҹәһәтләримизи билир (Зәбур 103:14). Мүгәддәс Китабын бир ајәси бизә үрәк-дирәк верир: «Аллаһ вәфалы Аллаһдыр, О гојмаз ки, сиз ҝүҹүнүз чатмајан сынаглара мәруз галасыныз. Сынаг вахты дөзә биләсиниз дејә, сизә чыхыш јолу да ҝөстәрәҹәк» (1 Коринфлиләрә 10:13). Әмин ола биләрик ки, доғру-дүзҝүн давранмаг үчүн Јеһова Аллаһ бизә һәмишә көмәк едәҹәк. Чәтинлијә дөзмәк үчүн бизә «инсан ҝүҹүндән үстүн олан» ҝүҹү верәҹәк (2 Коринфлиләрә 4:7). Чәтин анларында Јеһова Аллаһын көмәјини, ҝүҹүнү һисс едән һәвари  Булус демишди: «Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр» (Филиппилиләрә 4:13).

АЛЛАҺЫН СЕВДИЈИ ӘМӘЛЛӘРИ СЕВӘК

20. Биз һансы хүсусијјәтләри әкс етдирмәлијик вә нәјә ҝөрә?

20 Јеһова Аллаһын досту олмаг истәјириксә, Онун бәјәнмәдији әмәлләрдән әл чәкмәк аздыр — Јарадан биздән башга шеј дә тәләб едир (Ромалылара 12:9). Аллаһын достлары һәм дә Онун севдији шејләри севмәлидир. Мәсәлән, Зәбур 15:1—5 ајәләриндә јазыланлары. (Ајәләри охујун.) Аллаһын достлары өзләриндә Она хас хүсусијјәтләр јетишдирмәлидирләр вә «мәһәббәт, севинҹ, сүлһ, сәбир, хејирхаһлыг, јахшылыг, иман, мүлајимлик, өзүнә һаким олмаг» кими хүсусијјәтләр әкс етдирмәлидирләр (Галатијалылара 5:22, 23).

21. Аллаһа хош ҝедән хүсусијјәтләри әкс етдирмәкдә бизә нә көмәк едә биләр?

21 Бу ҝөзәл кејфијјәтләри әкс етдирмәкдә бизә нә көмәк едәр? Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм охумагла вә арашдырмагла Јеһова Аллаһын нәләри севдијини өјрәнә биләрик (Әшија 30:20, 21). Бунун сајәсиндә Јеһоваја мәһәббәтимиз артаҹаг вә бу мәһәббәт Она итаәт етмәк арзумузу аловландыраҹаг.

22. Јеһова Аллаһа табе олмаг һансы ҝөзәл нәтиҹәни ҝәтирәҹәк?

22 Инсанын һәјатында дәјишиклик етмәси Мүгәддәс Китабда көһнә палтары чыхарыб тәзә палтары ҝејинмәјә бәнзәдилир. Орада дејилир ки, «көһнә шәхсијјәти... әјниниздән чыхарыб, јени шәхсијјәти ҝејинин» (Колослулара 3:9, 10). Буну етмәк асан олмаса да, Јеһова Аллаһ сөз верир ки, Она табе олуб пис вәрдишләримизи тәрҝитсәк, һәјатымызда дәјишиклик етсәк, бизи бөјүк мүкафат ҝөзләјир (Зәбур 19:11). Буна ҝөрә дә ҝәлин Јеһова Аллаһа табе олаг, ҝәлин Шејтанын јаланчы олдуғуну сүбут едәк. Јеһоваја мүкафата ҝөрә јох, Ону үрәкдән, сәмими-гәлбдән севдијимизә ҝөрә хидмәт едәк. Бах онда Јеһова илә, сөзүн әсил мәнасында, дост олаҹағыг!

^ абз. 16 Бу о демәк дејил ки, сизин Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјинизә гаршы чыхан бүтүн инсанлары Шејтан идарә едир. Амма Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Шејтан «бу дөврүн аллаһы»дыр вә «бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир». Буна ҝөрә дә инсанлар бизи Јеһова Аллаһа ибадәтдән узаглашдырмаг истәјәндә тәәҹҹүбләнмәмәлијик (2 Коринфлиләрә 4:4; 1 Јәһја 5:19).