1, 2. Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабы мисилсиз һәдијјә адландырмаг олар?

ДОСТУНУЗ сизә ҝөзләнилмәдән һәдијјә верәндә һансы һиссләри кечирирсиниз? Јәгин, тез ачыб бахмаг истәјирсиниз. Сизә хошдур ки, достунуз сизи дүшүнүр. Һәдијјәјә ҝөрә она миннәтдарлығынызы билдирирсиниз.

2 Мүгәддәс Китаб да (Төврат, Зәбур, Инҹил) Аллаһын инсанлара бәхш етдији һәдијјәдир. Орада јазылан мәлуматы башга һеч јердә тапмаг мүмкүн дејил. Мәсәлән, орада Аллаһын јери, ҝөјү, илк кишини вә гадыны јаратмасындан бәһс олунур. Бу китабдакы мәсләһәтләр бизә һәјатда гаршылашдығымыз проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едир. Орада Аллаһын Өз әзәли нијјәтини неҹә јеринә јетирәҹәји, јер күрәсини ҹәннәтә неҹә чевирәҹәји барәдә јазылыб. Мүгәддәс Китаб мисилсиз һәдијјәдир!

3. Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә нәјә әмин олаҹагсыныз?

3 Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә әмин олаҹагсыныз ки, Аллаһ сизинлә дост олмаг истәјир. Онун һаггында нә гәдәр чох өјрәнсәниз, достлуғунуз бир о гәдәр мөһкәм олаҹаг.

4. Мүгәддәс Китабла бағлы һансы мәлумат сизә даһа чох мараглы олду?

4 Мүгәддәс Китаб 2800-дән чох дилә тәрҹүмә едилиб, милјардларла нүсхәдә чап олунуб. Дүнја әһалисинин 90 фаизиндән чоху Мүгәддәс Китабы өз ана дилиндә охуја билир. Һәр һәфтә бир милјондан артыг инсан Мүгәддәс Китабы әлдә едир. Бәли, доғрудан да, Мүгәддәс Китабын тајы-бәрабәри јохдур!

5. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Мүгәддәс Китабдакы һәр кәлмә Аллаһдандыр?

 5 Мүгәддәс Китабдакы «һәр кәлмә Аллаһдандыр». (2 Тимутијә 3:16 ајәсини охујун.) Амма бәзи инсанлар дүшүнүр ки, о, Аллаһын Кәламы ола билмәз, чүнки ону инсанлар јазыб. Амма китабын бир ајәсиндә белә дејилир: «Инсанлар мүгәддәс руһ тәрәфиндән јөнәлдиләрәк Аллаһдан ҝәлән сөзләри данышыблар» (2 Бутрус 1:21). Буну мүдирин катибәјә мәктуб јаздырмағына бәнзәтмәк олар. Мәктубу катибә јазса да, орадакы фикирләр мүдирә мәхсусдур. Ејнилә, Мүгәддәс Китабын мүәллифи дә ону јазан инсанлар дејил, о инсанлара илһам верән Аллаһдыр. Јарадан онларын васитәсилә бу китаба Өз фикирләрини јаздырыб. Бәли, Мүгәддәс Китаб «Аллаһын сөзү»дүр (1 Салоникилиләрә 2:13; 2-ҹи әлавәјә бахын).

Мүгәддәс Китаб («Јени Дүнја Тәрҹүмәси») бир чох дилләрдә дәрҹ олунуб

 ДӘГИГ ВӘ ЕТИБАРЛЫ КИТАБ

6, 7. Нәјин әсасында дејә биләрик ки, Мүгәддәс Китабда зиддијјәт јохдур вә фикирләр бир-бирилә узлашыр?

6 Мүгәддәс Китабын јазылма мүддәти 1600 илдән чох вахты әһатә едир. Ону гәләмә алан инсанлар фәргли-фәргли дөврләрдә јашајыблар. Кимиси али, кимиси орта савадлы олуб. Мәсәлән, онларын ичиндә һәким дә олуб, әкинчи дә, балыгчы да, чобан да. Онлардан кимиси пејғәмбәр, кимиси һаким, кимиси падшаһ олуб. Бу инсанлар бир-бириндән фәргләнсә дә, Мүгәддәс Китабда онларын гәләмә алдығы бүтүн фикирләр бир-бирилә узлашыр. Китабын бир фәслиндә бир шејдән, о бири фәслиндә тамам башга шејдән данышылмыр *.

7 Мүгәддәс Китабын әввәлиндә Аллаһын Адәмлә Һәвваны јаратмасындан, онларын Аллаһа аси чыхмасындан бәһс олунур. Бунун нәтиҹәсиндә онлар хәстәләниб, гоҹалыб, өлдүләр. Мүгәддәс Китабын сонунда исә Аллаһын инсанлара сағламлыг, әбәди һәјат вә хошбәхтлик верәҹәјиндән данышылыр. Бәшәрин Мүгәддәс Китабда тәсвир олунан бир нечә миниллик тарихи сүбут едир ки, Аллаһын нијјәти һәмишә јеринә јетир.

8. Һансы нүмунәләр Мүгәддәс Китабын елми мәсәләләрдә дәгиг олдуғуну сүбут едир?

8 Мүгәддәс Китаб елми китаб олмаса да, елми мәсәләләрдә дәгигдир. Аллаһдан назил олан китаб мәһз белә олмалыдыр. Мәсәлән, «Лавилиләр» китабында бир сыра ҝөстәришләр јазылмышдыр ки, онлара әмәл етмәклә Аллаһын халгы јолухуҹу хәстәликләрин гаршысыны ала биләрди. Бу ҝөстәришләр инсанлар бактерија вә вирусларын неҹә јајылдығыны кәшф етмәздән  узун илләр әввәл верилмишди. Һәмчинин Мүгәддәс Китабда ајдын шәкилдә дејилир ки, јер һечликдә асылыб (Әјјуб 26:7). Еләҹә дә әксәр инсанларын јерин мүстәви формада олдуғуна инандығы бир дөврдә Мүгәддәс Китаб јерин даирә шәклиндә олдуғуну сөјләјирди (Әшија 40:22).

9. Мүгәддәс Китабы јазанларын дүрүстлүјү нәји сүбут едир?

9 Мүгәддәс Китаб тарихи бахымдан да дәгигдир. Чох вахт тарих китабларыны јазанлар һәгигәти там ачмырлар, мүәјјән шејләри охуҹулардан ҝизләдирләр. Мәсәлән, әксәр һалларда онлар өз халгларынын мүһарибәдә мәғлуб олмағы барәдә јазмырлар. Мүгәддәс Китабы јазанлар исә өз ишләринә дүрүстлүклә јанашыблар, һәтта өз халгларынын мәғлубијјәти һаггында ачыг јазыблар. Онлар өз сәһвләрини белә ҝизләтмәјибләр. Мәсәлән, Муса пејғәмбәр өзүнүн ҹидди сәһвә јол вердијини вә бунун Аллаһа хош ҝетмәдијини јазмышды (Сајлар 20:2—12). Мүгәддәс Китабы јазанларын дүрүстлүјү бу китабын Аллаһдан олдуғуну сүбут едир. Одур ки Мүгәддәс Китаба тамамилә етибар едә биләрик.

ҺИКМӘТЛИ МӘСЛӘҺӘТЛӘР ТОПЛУСУ

10. Нәјә әсасән демәк олар ки, Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрин бизә көмәји дәјә биләр?

10 «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр вә тәлим, тәнбеһ, ислаһ үчүн... фајдалыдыр» (2 Тимутијә 3:16). Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрин бизә бөјүк көмәји дәјә биләр. Јеһова Аллаһ Јараданымыз олдуғу үчүн фикирләримизи вә һиссләримизи баша дүшүр, О, бизи биздән јахшы таныјыр вә бизим хошбәхт олмағымызы истәјир. Нәјин хејримизә, нәјин зијанымыза олдуғуну ҝөзәл билир.

11, 12. а) «Мәтта» китабынын 5-дән 7-ә кими фәсилләриндә һансы мәсәләләрлә бағлы мәсләһәт вар? б) Мүгәддәс Китаб бизә даһа нәдә көмәк едә биләр?

11 «Мәтта» китабынын 5-дән 7-јә кими фәсилләриндә хошбәхтлик,  инсанларла јола ҝетмәк, дуа, пула мүнасибәт кими мәсәләләрлә бағлы һикмәтли мәсләһәтләр верилир. Бахмајараг ки, бу мәсләһәтләр 2000 ил бундан габаг верилиб, бу ҝүн дә өз ҝүҹүнү вә тәсирини итирмәјиб.

12 Јеһова Аллаһын Мүгәддәс Китабда вердији принсипләрә әмәл етсәк, аиләмиз хошбәхт олар, өзүмүз јахшы ишчи оларыг вә инсанларла јола ҝетмәји баҹарарыг. Бу принсипләр кимлијиндән, һарада јашамағындан, һансы проблемләрлә үзләшмәјиндән асылы олмајараг, һамыја көмәк едә биләр. (Әшија 48:17 ајәсини охујун; 3-ҹү әлавәјә бахын.)

ПЕЈҒӘМБӘРЛИКЛӘР КИТАБЫ

Әшија пејғәмбәр Бабилин зәбт олунаҹағыны узун илләр әввәл хәбәр вермишди

13. Әшија пејғәмбәр Бабил шәһәринин агибәти барәдә нә јазмышды?

13 Мүгәддәс Китабда јазылан пејғәмбәрликләрин әксәријјәти артыг јеринә јетиб. Мәсәлән, Әшија пејғәмбәр Бабилин дағылаҹағы барәдә габагҹадан хәбәр вермишди (Әшија 13:19). О, шәһәрин неҹә зәбт олунаҹағыны әтрафлы јазмышды. Шәһәри ири дарвазалар вә чај горујурду. Әшија пејғәмбәр чајын гурујаҹағыны, дарвазаларын ачыг галаҹағыны јазмышды. Дүшмәнләр шәһәри дөјүшсүз зәбт едәҹәкди. Әшија пејғәмбәр һәтта Бабили зәбт едәҹәк инсанын адыны белә јазмышды. Бу шәхсин ады Куруш иди. (Әшија 44:27—45:2 ајәләрини охујун; 4-ҹү әлавәјә бахын.)

14, 15. Әшија пејғәмбәрин Бабил һаггында дедикләри неҹә јеринә јетди?

14 Пејғәмбәрлик јазыландан ики јүз ил сонра Бабилин дүшмәнләри шәһәрә јахынлашыб һүҹума һазырлашыр. Билирсиниз, дүшмән ордусунун башында ким дурур? Пејғәмбәрликдә дејилдији кими, Куруш (Кир), фарс дөвләтинин шаһы. Бәс ҝөрәсән, Курушун ордусу, пејғәмбәрликдә јазылдығы кими, Бабили зәбт едә биләҹәк?

15 Фарс ордусу һүҹума кечән ҝеҹә Бабил әһалисинин башы шәһәрдә верилән зијафәтә гарышмышды. Бабилин мөһтәшәм  гала диварлары вә шәһәри горујан чајын сајәсиндә бабиллиләр өзләрини тәһлүкәсизликдә һисс едир. Онларын шәһәрдән кәнарда баш верәнләрдән хәбәри јохдур. Орада Курушун ордусу чајын сәвијјәсини азалтмаг үчүн канал газыр. Чајын сәвијјәси о дәрәҹә азалыр ки, фарс әсҝәрләри чајы асанлыгла кечир. Бәс гошун Бабил диварларыны неҹә ашаҹаг? Пејғәмбәрликдә  дејилдији кими, шәһәр дарвазалары ачыг галыр, буна ҝөрә дә әсҝәрләр шәһәри дөјүшсүз әлә кечирирләр.

16. а) Әшија пејғәмбәрин јаздыгларына әсасән, Бабили нә ҝөзләјирди? б) Бабиллә бағлы пејғәмбәрлијин јеринә јетдијини нә сүбут едир?

16 Әшија пејғәмбәрин јаздыгларына әсасән, бир ҝүн Бабил хараба галаҹагды. Әшија 13:20 ајәсиндә дејилир: «Орада һеч вахт инсан јашамајаҹаг. Нәсилләр ҝәлиб-кечәҹәк, кимсә орада мәскунлашмајаҹаг». Бәс бу сөзләр јеринә јетди? Әввәлләр Бабилин дурдуғу јер һал-һазырда харабалыгдыр; бу харабалыг Ирагын пајтахты Бағдад шәһәриндән тәхминән 80 километр ҹәнубда јерләшир. Орада инс-ҹинс јашамыр. Јеһова Бабили, санки, «гырғын сүпүрҝәсијлә» сүпүрүб (Әшија 14:22, 23) *.

Бабилин харабалыглары

17. Аллаһын бүтүн вәдләринин ҝерчәкләшәҹәјинә нәјә ҝөрә әмин ола биләрик?

17 Чохсајлы Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләринин  јеринә јетмәси бизи әмин едир ки, орада ҝәләҹәклә бағлы дејилән пејғәмбәрликләр дә мүтләг ҝерчәк олаҹаг. Јеһова Аллаһ сөз вердији кими, дүнјаны ҹәннәтә дөндәрәҹәк. (Сајлар 23:19 ајәсини охујун.) Бәли, биз «һеч вахт јалан данышмајан Аллаһын әзәлдән вәд етдији әбәди һәјат»а үмид едирик (Титуса 1:2) *.

ҺӘЈАТЫНЫЗЫ ДӘЈИШӘҸӘК КИТАБ

18. Ибраниләрә 4:12 ајәси Аллаһын Кәламы барәдә нә дејир?

18 Беләҹә, биз ҝөрдүк ки, Мүгәддәс Китаб мисли-бәрабәри олмајан китабдыр. Орада јазыланлар бир-биринә һәмаһәнҝдир, елми вә тарихи бахымдан олдугҹа дәгигдир. Бу китабда ҝөзәл мәсләһәтләр, артыг тәсдигини тапмыш чохсајлы пејғәмбәрликләр јер алыб. Амма Мүгәддәс Китаб јалныз бу ҹәһәтләри илә фәргләнмир. Китабын бир ајәсиндә дејилир: «Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир». Ҝәлин ҝөрәк бу сөзләр нә мәна дашыјыр. (Ибраниләрә 4:12 ајәсини охујун.)

19, 20. а) Мүгәддәс Китаб сизә нәдә көмәк едә биләр? б) Мүгәддәс Китаба дәјәр вердијинизи неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

19 Мүгәддәс Китаб инсанын һәјатыны дәјишмәјә гадирдир. О, сизә өзүнүзү јахшы танымаға, гәлбинизин дәринлијиндә јатан фикирләри, һиссләри анламаға көмәк едә биләр. Туталым, инсан дејир ки, Аллаһы севир. Бәс онун Аллаһы севдији нәдән ҝөрүнүр? О, Мүгәддәс Китабда јазыланлара әмәл едирми?

20 Бәли, Мүгәддәс Китаб Аллаһдан назил олуб. Аллаһ истәјир ки, биз ону охујаг, арашдыраг, севәк. Бу һәдијјәни дәјәрләндирин, ону өјрәнмәјә давам един. Онда Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы нијјәтини дәрк едәҹәксиниз. Нөвбәти фәсилдә Аллаһын бу нијјәти барәдә данышаҹағыг.

^ абз. 6 Мүгәддәс Китабда илк бахышдан зиддијјәтли ҝөрүнән ајәләри дәриндән арашдырдыгда онлар арасында һеч бир зиддијјәтин олмадығы ајдын олур. Әлавә мәлумат үчүн jw.org сајтында «Мүгәддәс Китабда зиддијјәтләр вармы?» мәгаләсинә бахын (МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ > Мүгәддәс Јазылар).

^ абз. 16 Мүгәддәс Китабдакы бу пејғәмбәрлик барәдә әлавә мәлумат алмаг үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Һамы үчүн олан китаб» брошүрүнүн 27—29 сәһифәләринә бахын.

^ абз. 17 Бабил барәдә пејғәмбәрлик јеринә јетән Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләриндән јалныз биридир. Мәсиһ һаггында дејилән пејғәмбәрликләри 5-ҹи әлавәдә охуја биләрсиниз.