Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб тәлимләри

Аллаһ бәндәләринә неҹә һәјат арзулајыр?

Аллаһ бәндәләринә неҹә һәјат арзулајыр?

ГӘЗЕТ охујанда, телевизора баханда, радио динләјәндә дүнјанын неҹә аҹынаҹаглы вәзијјәтдә олдуғуну, ҹинајәткарлығын, мүһарибәләрин вә терроризмин баш алыб ҝетдијини ҝөрүрүк. Бундан әлавә, ола билсин, һәјатымыз ағры-аҹыјла долудур: хәстәлик бизи әлдән салыб, ја да доғмаларымыздан кимисә итирмишик.

Инсанда истәр-истәмәз суал јараныр:

  • Нијә Аллаһ мәним башыма бунлары ҝәтирди?

  • Көмәк үчүн кимә сығыным?

  • Бу дүнјанын ахыры неҹә олаҹаг?

Сиз Мүгәддәс Китабдан бу суаллара тутарлы ҹаваб тапа биләрсиниз.

 АЛЛАҺ-ТААЛА ТЕЗЛИКЛӘ ҜӨРҮНМӘМИШ МӨҸҮЗӘЛӘР ЈАРАДАҸАГ

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН ФАЈДАСЫНЫ ӨЗҮНҮЗ ҜӨРҮН

Биринҹи сәһифәдә сөз ачылан немәтләр барәдә нә дү­шүнүрсүнүз? Јәгин фикирләширсиниз ки, бунлары анҹаг јухуда ҝөрмәк олар. Ам­ма Аллаһ сөз верир ки, тезликлә бу мөҹүзәләри һәјата кечириб јер үзүнү ҹәннәтә чевирәҹәк. Мүгәддәс Китабда Аллаһын буну неҹә едәҹәји тәсвир олунур.

Мүгәддәс Китаб јалныз һәјатын ҝәләҹәкдә ­јахшы олаҹағыны вәд етмир. О, би­зә һәмчинин бу ҝүн, сөзүн әсил мәнасында, хошбәхт олмаға вә һәјатдан зөвг алмаға көмәк едир. Һәр бир инсанын һәјатында ону тәлаша салан, дәрд верән һаллар баш верир. Мәсәлән, пулсузлуг, аиләни доландырмаг, хәстәлик вә әзиз адамын иткиси. Мүгәддәс Китаб бу чәтинликләри ашмаға, ағры-аҹыја дөзмәјә көмәк едир. Һәмчинин ашағыда ҝәтирилән суаллара ҹаваб вермәклә бизә гәлб раһатлығы бәхш едир.

Бу китабы охумағыныз Мүгәддәс Китаб тәлимләри илә таныш олмаг истәдијинизи ҝөстәрир. Сиз дүз сечим етмисиниз, бу нәшр сизә бу саһәдә чох көмәк едәҹәк. Мүгәддәс Китабы даһа дәриндән баша дүшмәјиниз үчүн нәшрдә һәр абзаса суал верилир. Милјонларла инсан Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы севә-севә арашдырыр. Үмид едирик ки, сиз дә Мүгәддәс Китабы онлардан бири илә арашдырмаг истәјәҹәксиниз. Гој Аллаһ сизә Мүгәддәс Китабдан билик алмаға, орада јатан һикмәтә саһиб олмаға көмәк етсин!