Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 72

Иса Мәсиһ јетмиш шаҝирдини тәблиғә ҝөндәрир

Иса Мәсиһ јетмиш шаҝирдини тәблиғә ҝөндәрир

ЛУКА 10:1—24

  • ИСА МӘСИҺ ЈЕТМИШ ШАҜИРД СЕЧИР ВӘ ОНЛАРЫ ТӘБЛИҒӘ ҜӨНДӘРИР

Инди ерамызын 32-ҹи илинин сонудур. Иса Мәсиһин вәфтизиндән үч ил кечиб. Бу јахынларда о, шаҝирдләри илә Јерусәлимдә кечирилән Чардаглар бајрамында иди. Ҝөрүнүр, онлар һәлә дә бу әразидәдирләр (Лука 10:38; Јәһја 11:1). Өмрүнүн тәхминән сон алты ајыны Иса пејғәмбәр, әсас етибарилә, Јәһудијјәдә вә Иордан чајынын о бири саһилиндә, Перејада хидмәт едир. Бу әразиләрдә дә инсанлар һәгигәти ешитмәлидирләр.

Иса пејғәмбәр 30-ҹу илин Пасха бајрамындан сонра бир нечә ај Јәһудијјәдә тәблиғ етмишди, сонра Сәмәријјәдән кечәрәк Ҹәлиләјә ҝетмишди. Ерамызын 31-ҹи илинин Пасха бајрамы әрәфәсиндә Јерусәлимдә јәһудиләр ону өлдүрмәк истәјирдиләр. Нөвбәти бир ил јарым әрзиндә о, ән чох шималда, Ҹәлиләдә тәлим вермишди. Бу вахт бир чохлары онун давамчысы олмушду. Ҹәлиләдә Иса Мәсиһ һәвариләрини өјрәдиб тәблиғә ҝөндәрмишди. Онлара нөвбәти ҝөстәриши вермишди: «Ҝетдијиниз јерләрдә: “Сәмави Падшаһлыг јахынлашыб”, — дејәрәк тәблиғ един» (Мәтта 10:5—7). Инди о, Јәһудијјәдә тәблиғ кампанијасыны тәшкил едир.

О, кампанијаја башламаг үчүн 70 шаҝирд сечир вә онлары ики-ики ҝөндәрир. Бу 35 ҹүт тәблиғчини мәһсулун бол, бичинчинин исә аз олдуғу әразијә ҝөндәрир (Лука 10:2). Онлар Иса пејғәмбәрин сонрадан зијарәт едәҹәји кәнд вә шәһәрләрә ҝетмәлидирләр. Ораларда бу 70 шаҝирд хәстәләри сағалдыб Иса пејғәмбәрин чатдырдығы ејни хәбәри тәблиғ етмәлидирләр.

Бу шаҝирдләр диггәтләрини синагогларда тәлим вермәјә ҹәмләмәмәлидирләр. Иса пејғәмбәр онлара ев-ев ҝедиб тәблиғ етмәји бујурур. О, онлары баша салыр: «Һансы евә ҝирсәниз, әввәлҹә дејин: “Бу евә салам олсун!” О евдә сүлһсевәр бир адам олмаса, диләдијиниз сүлһ сизә гајыдаҹаг». Бәс шаҝирдләр һансы хәбәри чатдырмалыдырлар? Иса пејғәмбәр онлара бујурур: «Онлара: “Аллаһын Падшаһлығы јахындыр”, — дејин» (Лука 10:5—9).

Иса пејғәмбәр тәхминән бир ил бундан әввәл 12 һәварисини тәблиғә ҝөндәрәндә онлара вердији ҝөстәришләри бу 70 шаҝирдә дә верир. Пејғәмбәр хәбәрдар едир ки, һамы онлары хош гаршыламајаҹаг. Амма онларын зәһмәти сајәсиндә тезликлә пејғәмбәр ҝәләндә сәмими инсанлар Устады севә-севә гәбул едәҹәкләр вә ондан өјрәнмәк арзусунда олаҹаглар.

Бир мүддәтдән сонра 35 ҹүт мүждәчи пејғәмбәрин јанына гајыдыр вә севинә-севинә дејирләр: «Аға! Сәнин адыны чәкәндә ҹинләр дә бизә бојун әјирләр!» Иса пејғәмбәрин ҹавабындан бәлли олур ки, бу хош хәбәр ону үрәкләндирир: «Шејтанын ҝөјдән илдырым кими дүшдүјүнү ҝөрүрәм. Мән сизә иланлары вә әгрәбләри тапдаламаг һөкмү... вермишәм» (Лука 10:17—19).

Бунунла Иса пејғәмбәр өз давамчыларыны инандырыр ки, онлар зәрәри дәјә биләҹәк шејләрә үстүн ҝәләҹәкләр, санки, иланлары вә әгрәбләри тапдалајаҹаглар. Бундан башга, онлар әмин ола биләрләр ки, ҝәләҹәкдә Шејтан ҝөјдән јерә атылаҹаг. О һәмчинин 70 шаҝирдә бу узун јолда онлара нәјин даһа ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир: «Ҹинләрин сизә бојун әјдијинә ҝөрә јох, адынызын ҝөјләрдә јазылдығына ҝөрә севинин» (Лука 10:20).

Иса пејғәмбәр севинҹиндән ҹуша ҝәлир. О, һамынын гаршысында сәмави Атасына бу тәвазөкар хидмәтчиләрини белә һејрәтли ишләрдә истифадә етдији үчүн һәмд едир. Сонра үзүнү шаҝирдләрә тутуб дејир: «Сизин ҝөрдүјүнүзү ҝөрән ҝөзләр нә хошбәхтдир! Инанын, бир чох пејғәмбәр вә падшаһ сизин ҝөрдүјүнүзү ҝөрмәји арзуламыш, амма ҝөрмәмишдир, ешитдикләринизи ешитмәк истәмиш, амма ешитмәмишдир» (Лука 10:23, 24).