Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 80

Јахшы чобан вә гојун ағыллары

Јахшы чобан вә гојун ағыллары

ЈӘҺЈА 10:1—21

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ЈАХШЫ ЧОБАНДАН ВӘ ГОЈУН АҒЫЛЛАРЫНДАН ДАНЫШЫР

Иса пејғәмбәр Јәһудијјәдә тәлим вермәкдәдир. Инди о динләјиҹиләрин асанлыгла ағлында тәсәввүр едә биләҹәкләри бир шеј һагда данышыр. Онун мәсәли гојун вә гојун ағыллары һагдадыр, амма онун сөзләри мәҹази мәна дашыјыр. Ола билсин, јәһудиләрин јадына Давуд пејғәмбәрин сөзләри дүшүр: «Јеһова мәним Чобанымдыр, мөһтаҹ олмарам. Јашыл отлагларда динҹәлдир мәни» (Зәбур 23:1, 2). Башга мәзмурунда Давуд пејғәмбәр халгы сәсләјирди: «Халигимиз Јеһованын өнүндә диз чөкәк. Ахы О, Аллаһымыздыр, О, бизи сүрүтәк бәсләјиб-әзизләјир» (Зәбур 95:6, 7). Ҝөрдүјүмүз кими, Муса пејғәмбәрин гануну алтында олан исраиллиләр тез-тез гојун сүрүсүнә бәнзәдилирди.

Гојунларын ағылларда олмасы исраиллиләрин Мусанын Ганун әһди алтында доғулдугларына ишарә едир. Ганун бир чәпәр кими онлары бу әһдә дахил олмајан халгларын мәһведиҹи адәтләриндән горујурду. Бәзи исраиллиләр исә Аллаһын сүрүсү илә пис давранырдылар. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр дејир: «Билин вә аҝаһ олун, гојун ағылына гапыдан јох, башга јердән ҝирән оғру вә сојғунчудур. Гапыдан ҝирән исә гојунларын чобаныдыр» (Јәһја 10:1, 2).

Ола билсин, халг өзләрини Мәсиһ кими гәләмә верән инсанлар барәдә дүшүнүр. Амма бу шәхсләр оғру вә сојғунчу кимидир. Халг бу ҹүр фырылдагчыларын ардынҹа ҝетмәмәлидир. Әксинә, онлар Иса пејғәмбәрин дедији чобаны аддымбааддым изләмәлидир:

«Гапычы онун үчүн гапыны ачыр вә гојунлар онун сәсинә гулаг асыр. Чобан гојунларыны адбаад чағырыб чөлә чыхарыр. О, гојунларынын һамысыны чыхардандан сонра онларын габағынҹа ҝедир, гојунлар да онун далынҹа. Чүнки онлар чобанын сәсини таныјырлар. Онлар һеч вахт јад адамын далынҹа ҝетмәзләр, әксинә, ондан гачарлар, чүнки јадларын сәсини танымырлар» (Јәһја 10:3—5).

Гапычы ролуну ојнајан Вәфтизчи Јәһја Ганун алтында олан рәмзи гојунларын мәһз Иса пејғәмбәрин ардынҹа ҝетмәли олдуғуну билдирмишди. Ҹәлиләдә вә бурада, Јәһудијјәдә олан бәзиләри дә Иса пејғәмбәрин сәсини танымышдылар. Пејғәмбәр онлары һансы мәнада чөлә чыхарыр? Онун ардынҹа ҝедәнләрин ахыры неҹә олаҹаг? Бу суаллар бәзиләрини марагландырыр, чүнки онлар бу сөзләрин мәнасыны баша дүшмүрләр (Јәһја 10:6).

Иса Мәсиһ изаһ едир: «Буну билин, мән гојунлар үчүн гапыјам. Әсил чобан ады илә ҝәләнләр оғру вә сојғунчудурлар. Гојунлар онлара гулаг асмырлар. Мән гапыјам. Мәндән кечән хилас олаҹаг, о, ичәри ҝирәҹәк, чөлә чыхаҹаг вә отлаг тапаҹаг» (Јәһја 10:7—9).

Ајдындыр ки, Иса пејғәмбәр јени бир шеј тәсис едир. Она гулаг асанлар билир ки, о, әсрләр өнҹә мөвҹуд олан Ганун әһдинин гапысы дејил. Демәли, о, гојунларыны башга ағыла салыр. Бунун нәтиҹәси нә олур?

Иса Мәсиһ иҹра етдији вәзифәси барәдә белә дејир: «Ҝәлдим ки, гојунлар һәјата, әбәди һәјата говушсунлар. Мән јахшы чобанам. Јахшы чобан гојунлары уғрунда һәјатыны верир» (Јәһја 10:10, 11). Иса пејғәмбәр бир мүддәт әввәл өз давамчыларына тохтаглыг вермишди: «Горхма, кичик сүрү, чүнки Атаныз Падшаһлығы сизә вермәји мәсләһәт билди» (Лука 12:32). Кичик сүрүјә дахил оланлары Иса Мәсиһ јени ағыла ҝәтирәҹәк ки, онлар әбәди һәјата говушсунлар. Бу сүрүдә олмаг неҹә дә бөјүк шәрәфдир!

Иса пејғәмбәрин сөзү бунунла битмир. О дејир: «Бу ағылдан олмајан башга гојунларым да вар. Мән онлары да ҝәтирмәлијәм. Онлар сәсимә гулаг асаҹаг. Һамысы бир сүрүдә бирләшәҹәк. Онларын бир чобаны олаҹаг» (Јәһја 10:16). Башга гојунлар бу сүрүдән дејил. Демәли, онлар Аллаһын Падшаһлығы мирас алаҹаг кичик сүрүнүн ағылындан јох, башга ағылдандырлар. Бу ики ағылда олан гојунларын фәргли ҝәләҹәји вар. Амма Иса Мәсиһин ролу һәр ики сүрүјә хејир ҝәтирәҹәк. О дејир: «Атам мәни севир, чүнки мән һәјатымы фәда едирәм» (Јәһја 10:17).

Иса пејғәмбәрин изаһатына чохлары белә јанашыр: «Онда ҹин вар, онун башына һава ҝәлиб!» Диҝәрләринин ҹавабындан ҝөрмәк олар ки, онлар диггәтлә динләјир вә Јахшы Чобанын ардынҹа ҝетмәк истәјирләр. Онлар дејир: «Ичинә ҹин ҝирмиш адам бу ҹүр даныша билмәз. Һеч ҹин дә корун ҝөзүнү ача биләр?» (Јәһја 10:20, 21). Ҝөрүнүр, онлар бу јахынларда Иса пејғәмбәрин анаданҝәлмә кор адамы сағалтмасындан данышырлар.