Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 66

Јерусәлимдә Чардаглар бајрамында

Јерусәлимдә Чардаглар бајрамында

ЈӘҺЈА 7:11—32

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР МӘБӘДДӘ ТӘЛИМ ВЕРИР

Иса Мәсиһ вәфтиз оландан бәри чох мәшһурлашыб. Минләрлә јәһуди онун мөҹүзәләрини ҝөрмүш вә онун ишләринин сорағы бүтүн өлкәјә јајылмышдыр. Инди Јерусәлимә, Чардаглар бајрамына ҝәлмиш ҹамаат ону ахтарыр.

Иса пејғәмбәр барәдә һәрә бир фикирдәдир. Бәзиләри дејир: «О, јахшы адамдыр». Башгалары исә дејир: «Јох, о, ҹамааты јолдан чыхарыр» (Јәһја 7:12). Бајрамын илк ҝүнләриндә буна бәнзәр чохлу сөз-сөһбәтләр ҝәзир. Амма јәһуди рәһбәрләринин горхусундан һеч кәс Иса пејғәмбәрин леһинә ачыг-ашкар сөз демәјә ҹүрәт етмир.

Бајрамын ортасында пејғәмбәр мәбәдә ҝәлиб чыхыр. Ҹамаат онун мүәллимлик мәһарәтинә һејран галыр. О, һеч вахт раввин мәктәбләриндә охумајыб. Буна ҝөрә дә јәһудиләр тәәҹҹүбләнирләр: «Неҹә олур ки, бу адам Мүгәддәс Јазылары белә јахшы билир, ахы о, һеч јердә тәһсил алмајыб?» (Јәһја 7:15).

Пејғәмбәр изаһ едир: «Вердијим тәлим мәним дејил, мәни ҝөндәрәниндир. Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк истәјән адам бу тәлимин Аллаһдан олдуғуну, јохса мәним өзүмдән данышдығымы ајырд едәҹәк» (Јәһја 7:16, 17). Иса Мәсиһин тәлимләри Аллаһын Гануну илә үст-үстә дүшүр. Демәли, һәр кәсә мәлум олмалыдыр ки, о, өзүнү јох, Аллаһы шөһрәтләндирмәјә ҹан атыр.

Сонра Иса пејғәмбәр дејир: «Мәҝәр Гануну сизә Муса вермәјиб? Һалбуки аранызда һеч кәс Гануна әмәл етмир. Мәни нәјә ҝөрә өлдүрмәк истәјирсиниз?» Ҹамаатын арасында бәзиләри пејғәмбәрә гаршы суи-гәсддән хәбәрсиздир, чүнки ола билсин, онлар башга шәһәрләрдән ҝәлән гонаглардыр. Онларын ағлына белә ҝәлмир ки, кимсә бу ҹүр ҝөзәл мүәллими өлдүрмәк истәсин. Буна ҝөрә дә онлар белә бир гәнаәтә ҝәлирләр: «Јәгин Иса пејғәмбәрә нәсә олуб ки, онун ағлына белә фикирләр ҝәлир». Онлар дејирләр: «Сәндә ҹин вар. Ким сәни өлдүрмәк истәјир?» (Јәһја 7:19, 20).

Бир ил јарым бундан әввәл Иса Мәсиһ шәнбә ҝүнү бир нәфәри сағалтдығы үчүн јәһуди дин хадимләри ону өлдүрмәк фикринә дүшмүшдүләр. Пејғәмбәр инди сөһбәти елә апарыр ки, онларын бу мәсәләдә јанылдыглары үзә чыхыр. О, бир факта диггәт јетирир. Гануна әсасән, ушаг сәккизинҹи ҝүндә сүннәт олунмалыдыр, һәтта һәмин ҝүн шәнбә ҝүнүнә дүшсә белә. О сорушур: «Әҝәр Мусанын Гануну позулмасын дејә, шәнбә ҝүнү сүннәт етмәк оларса, бәс онда нә үчүн шәнбә ҝүнү инсаны тамамилә сағалтдығыма ҝөрә гәзәбләнмисиниз? Бәсдирин сәтһи мүһакимә етдиниз, әдаләтлә мүһакимә един» (Јәһја 7:23, 24).

Ишин нә јердә олдуғуну билән Јерусәлим әһли исә белә дејир: «Бу, онларын [рәһбәрләрин] өлдүрмәк истәдикләри һәмин адам дејил? Бир бахын, о, ачыг-ашкар данышыр, она бир сөз дејән јохдур. Олмаја, бизим рәһбәрләр онун Мәсиһ олдуғуну дүшүнүрләр?» Мараглыдыр, бәс онда нәјә ҝөрә ҹамаат Иса пејғәмбәрин Мәсиһ олдуғуна инанмыр? Онлар дејир: «Биз бу адамын һаралы олдуғуну билирик, анҹаг Мәсиһ зүһур едәндә һеч кәс онун һарадан ҝәлдијини билмәјәҹәк» (Јәһја 7:25—27).

Мәсиһ елә мәбәддәҹә ҹаваб верир: «Сиз мәни таныјырсыныз вә мәним һарадан ҝәлдијими билирсиниз. Анҹаг мән өзбашына ҝәлмәмишәм. Мәни ҝөндәрән ҝерчәкдир, лакин сиз Ону танымырсыныз. Ону мән таныјырам, чүнки мән Онун елчисијәм, мәни О ҝөндәриб» (Јәһја 7:28, 29). Бу сөзләрдән сонра онлар Иса пејғәмбәри јахалајыб ја зиндана атмаг, ја да өлдүрмәк истәјирләр. Лакин ҹәһдләри боша чыхыр, чүнки онун өлмәк вахты һәлә јетишмәјиб.

Буна бахмајараг, чохлары Иса пејғәмбәрә иман ҝәтирир вә бу, һеч дә әсассыз дејил. Мәсиһ сујун үзәри илә ҝетмиш, күләји рам етмиш, мөҹүзә ҝөстәриб бир нечә чөрәк вә балыгла минләрлә адамы једиздирмиш, хәстәләрә шәфа вермиш, ахсаг вә ҹүзамлы адамлары сағалтмыш, корлара нур вермиш, һәтта өлән адамлары дирилтмишди. Буна ҝөрә дә адамлар сорушурлар: «Мәҝәр Мәсиһ ҝәлиб бу адамын ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән артығыны ҝөстәрәҹәк?» (Јәһја 7:31).

Фәрисиләр ешидәндә ки, ҹамаатын арасында белә сөһбәт вар, бөјүк каһинләрлә әлбир олуб Иса пејғәмбәри тутмаг үчүн кешикчиләр ҝөндәрирләр.