Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 73

Хејирхаһ сәмәријјәли

Хејирхаһ сәмәријјәли

ЛУКА 10:25—37

  • ӘБӘДИ ҺӘЈАТЫ АЛМАГ ҮЧҮН НӘ ЕТМӘК ЛАЗЫМДЫР?

  • ХЕЈИРХАҺ СӘМӘРИЈЈӘЛИ

Иса Мәсиһ һәлә дә Јерусәлимин һәндәвәриндәдир. Чохлу јәһуди онун јанына ҝәлир. Бәзиләри ондан өјрәнмәк, бәзиләри исә ону сынамаг истәјирләр. Төврата јахшы бәләд олан бир адам ондан сорушур: «Устад, әбәди һәјаты алмаг үчүн нә етмәлијәм?» (Лука 10:25).

Иса пејғәмбәр һисс едир ки, гануншүнас бу суалы бош јерә вермир. Бәлкә дә, онун мәгсәди одур ки, Иса пејғәмбәр јәһудиләрин хатиринә дәјәҹәк бир сөз десин. Пејғәмбәр һәмин адамын бу мәсәлә илә бағлы артыг формалашмыш фикри олдуғуну билир. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр елә суал верир ки, онун үрәјиндәкиләрини үзә чыхарсын.

Иса пејғәмбәр сорушур: «Ганунда нә јазылыб? Неҹә баша дүшүрсән?» Бу киши Төвраты охудуғу үчүн она әсасән ҹаваб верир. О, Ганунун тәкрары 6:5 вә Лавилиләр 19:18 ајәләриндән ситат ҝәтирәрәк дејир: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, бүтүн ағлынла вә вар ҝүҹүнлә сев” вә “башгасыны өзүнү севдијин кими сев”» (Лука 10:26, 27). Бәс кишинин суалына ҹаваб будур?

Иса пејғәмбәр гануншүнаса дејир: «Дүз дедин: “Һәмишә белә ет, онда әбәди һәјаты алаҹагсан”». Бәс бунунла сөһбәтә нөгтә гојулур? Гануншүнас садәҹә факта әсасланан ҹаваб истәмир. О, өзүнә бәраәт газандырмаға ҹан атыр, истәјир ки, Иса пејғәмбәр онун бахышларынын доғру олдуғуну вә башга адамлара гаршы адил даврандығыны тәсдиг етсин. Буна ҝөрә дә сорушур: «Бәс мән кими севмәлијәм?» (Лука 10:28, 29). Илк бахышдан садә кими ҝөрүнән бу суал әслиндә дәрин мәна дашыјыр.

Јәһудиләр белә дүшүнүрләр ки, јалныз сојдашларыны, јәни јәһуди адәт-әнәнәләринә риајәт едәнләри севмәлидирләр. Онлара елә ҝәлир ки, Лавилиләр 19:18 ајәси буна ишарә едир. Јәһудиләр һәтта иддиа едирләр ки, онларын ганунуна ҝөрә гејри-јәһудиләрлә үнсијјәт етмәк дүзҝүн дејил (Һәвариләрин ишләри 10:28). Беләликлә, бу гануншүнасын вә ола билсин, Иса Мәсиһин бәзи шаҝирдләринин дә фикринҹә, салеһ олмаг үчүн тәкҹә јәһудиләрә хејирхаһлыг ҝөстәрмәк бәс едәр. Гејри-јәһудиләрлә исә сојдашлары олмадығы үчүн онларла пис рәфтар етмәк олар.

Ҝөрәсән, Иса пејғәмбәр бу кишинин вә диҝәр јәһудиләрин хатиринә дәјмәдән онларын бахышларыны неҹә дүзәлдәҹәк? О, бир мәсәл чәкир: «Бир адам Јерусәлимдән Әриһаја енирди. Јолда гулдурларын әлинә дүшдү. Гулдурлар ону сојундуруб дөјдүләр, өлүмҹүл һалда гојуб ҝетдиләр. Бу вахт бир каһин дә о јолла ҝедирди, лакин ону ҝөрдүкдә јолун о тајына кечиб ҝетди. Һабелә бир лавили дә һәмин јерә чатыб ону ҝөрәндә јолун о бири тәрәфинә кечиб ҝетди. О јол илә бир сәмәријјәли дә ҝедирди. О, һәмин јерә чатанда бу адамы ҝөрдү. Она јазығы ҝәлди» (Лука 10:30—33).

Иса пејғәмбәри динләјәнләр јәгин билирләр ки, әксәр каһинләр вә мәбәддә хидмәт едән лавилиләр Әриһа шәһәриндә јашајырлар. Мәбәддән гајыданда онлар 23 километр јол ҝетмәли олурлар. Бу јол тәһлүкәлидир вә орада гулдурлар ҝизләнир. Әҝәр каһин вә лавили сојдашынын орада пис вәзијјәтдә олдуғуну ҝөрәрсә, мәҝәр она көмәк етмәли дејил? Пејғәмбәрин данышдығы мәсәлдә онлар көмәк етмирләр. Көмәк әлини узадан јәһудиләрин нифрәт етдији сәмәријјәли олур (Јәһја 8:48).

Бәс һәмин сәмәријјәли јәһудијә неҹә көмәк едир? Пејғәмбәр мәсәлинә давам едир: «[Сәмәријјәли] јахынлашыб онун јараларына јағ вә шәраб төкдү, јараларыны сарыды. Сонра ону өз ешшәјинә миндириб бир карвансараја ҝәтирди вә орада онун гајғысына галды. Ертәси ҝүн сәмәријјәли ики динар чыхарыб карвансара саһибинә верди вә деди: “Бу адама јахшы бах, артыг хәрҹин чыхса, гајыданда өдәјәрәм”» (Лука 10:34, 35).

Мәсәли данышандан сонра Даһи Устад, Иса Мәсиһ гануншүнаса дүшүндүрүҹү суал верир: «Сәнҹә, бу үч нәфәрдән һансы бири гулдурларын әлинә дүшмүш адама мәһәббәт ҝөстәрди?» Ола билсин ки, онун сәмәријјәли демәјә дили ҝәлмир вә буна ҝөрә о, «она мәрһәмәт ҝөстәрән» дејир. Иса Мәсиһ бу мәсәлин ҹаныны вурғулајараг она дејир: «Ҝет, сән дә белә елә» (Лука 10:36, 37).

Неҹә дә ҝөзәл вә мәһарәтли тәлим үсулудур! Әҝәр Иса пејғәмбәр гануншүнаса бирбаша десәјди ки, гејри-јәһудиләри дә севмәлидирләр, чәтин ки, һәмин адам вә диҝәр јәһудиләр бунунла разылашардылар. Пејғәмбәрин данышдығы бу садә мәсәл вә инсанлара таныш олан хырдалыглар сајәсиндә ону динләјәнләр гануншүнасын вердији «Мән кими севмәлијәм?» суалына ајдын ҹаваб тапа биләрдиләр. Башгасыны доғрудан да севән о кәсдир ки, Мүгәддәс Јазыларда әмр олундуғу кими, хејирхаһлыг вә мәһәббәт ҝөстәрир.