Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 76

Иса пејғәмбәр бир фәрисинин евиндә

Иса пејғәмбәр бир фәрисинин евиндә

ЛУКА 11:37—54

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ФӘРИСИЛӘРИН ИКИҮЗЛҮ ОЛМАЛАРЫНЫ МҮҺАКИМӘ ЕДИР

Јәһудијјәдә оларкән Иса пејғәмбәри бир фәриси јемәјә дәвәт едир вә пејғәмбәр онун дәвәтини гәбул едир. Чох ҝүман ки, ону наһара дәвәт едибләр (Лука 11:37, 38; мүгајисә ет: Лука 14:12). Фәрисиләр бир ајин кими јемәкдән габаг әлләрини дирсәјә гәдәр јујурлар. Иса пејғәмбәр исә буну етмир (Мәтта 15:1, 2). Дүздүр, бунунла Аллаһын гануну позулмур, амма белә етмәк Аллаһын тәләби дә дејил.

Иса пејғәмбәр бу ајини иҹра етмәдикдә фәриси чох тәәҹҹүбләнир. Пејғәмбәр буну һисс едир вә дејир: «Сиз фәрисиләр, ҹамы вә нимчәни үстдән тәмизләјирсиниз, амма дахилиниз аҹҝөзлүк вә писликлә долудур. Ағылсызлар! Мәҝәр заһири јарадан дахили дә јаратмајыб?» (Лука 11:39, 40).

Мәсәлә онларын јемәкдән габаг әлләрини јумасында дејил, онларын икиүзлү олмасындадыр. Фәрисиләр вә әлләрини ајин үзрә јујан диҝәр инсанлар үрәкләриндән шәр ишләри тәмизләмирләр. Буна ҝөрә Иса Мәсиһ мәсләһәт ҝөрүр: «Сиз үрәкдән сәдәгә верин, онда сизин үчүн һәр шеј тәмиз олаҹаг» (Лука 11:41). Неҹә дә доғру сөзләрдир! Бәли, онлары сәдәгә вермәјә мәһәббәт долу үрәк тәшвиг етмәлидир, өзләринин салеһлијини нүмајиш етдирмәк истәји јох.

Дүздүр, демәк олмаз ки, онлар сәдәгә вермирләр. Иса пејғәмбәр дејир: «Сиз нанә, сәдәфоту вә диҝәр ҝөјәртиләрин онда бирини верирсиниз, амма әдаләтә вә Аллаһа гаршы мәһәббәтә бармагарасы бахырсыныз. Ондабири вермәк борҹунуздур, амма ҝәрәк галан шејләрә дә етинасыз јанашмајајдыныз» (Лука 11:42). Аллаһын Гануну мәһсулун онда бир һиссәсини вермәјә сәсләјирди (Ганунун тәкрары 14:22). Буна һәмчинин јемәјә дад гатан нанә, сәдәфоту вә диҝәр ҝөјәртиләр дахил иди. Фәрисиләр һәтта бу ҹүр әдвијјатларын ондабир верҝисини өдәмәјә ҹидди јанашырдылар. Бәс әдаләтлә давранмаг вә Аллаһын өнүндә тәвазөкар олмаг кими даһа өнәмли тәләбләрә неҹә јанашырдылар? (Микә 6:8).

Иса пејғәмбәр сөзүнә давам едир: «Вај һалыныза, фәрисиләр! Чүнки сиз синагогларда габаг ҹәрҝәләрдә отурмағы, базар мејданларында ҹамаатдан салам алмағы севирсиниз. Вај һалыныза, чүнки сиз адамларын билмәдән тапдалајыб кечдикләри ҝөзә чарпмајан гәбирләр кимисиниз» (Лука 11:43, 44). Бәли, инсанларын ајағы белә бир гәбирләрә дәјәрдисә, онлар натәмиз олурдулар. Иса пејғәмбәр бу факты ҝәтирәрәк вурғулајыр ки, фәрисиләрин натәмизлији илк бахышдан ҝөрүнмүр (Мәтта 23:27).

Төврата јахшы бәләд олан бир нәфәр наразылығыны билдирир: «Устад, бу сөзләрлә сән бизи дә тәһгир едирсән». Бу инсанлар баша дүшмәлидирләр ки, онлар инсанлара көмәк етмәк борҹларыны јеринә јетирмирләр. Иса пејғәмбәр дејир: «Еј гануншүнаслар, вај сизин дә һалыныза! Чүнки сиз ҹамаатын бојнуна ағыр јүк гојурсунуз, өзүнүз исә бармағынызы да о јүкә вурмаг истәмирсиниз. Вај һалыныза, чүнки сиз пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр уҹалдырсыныз, һалбуки онлары өлдүрән елә сизин аталарыныз олуб» (Лука 11:45—47).

Иса пејғәмбәр јүк дејәркән шифаһи әнәнәләри вә фәрисиләрин Гануну истәдикләри кими јозмаларыны нәзәрдә тутур. Онлар инсанларын һәјатларыны асанлашдырмаг үчүн бармагларыны да тәрпәтмирләр. Әксинә, нөгтә верҝүлүнә кими, һәр шејә риајәт олунмасыны тәләб едиб инсанларын јүкүнү ағырлашдырырлар. Онларын ата-бабалары Һабилдән башлајараг Аллаһын пејғәмбәрләрини өлдүрмүшдүләр. Инди дә онлар пејғәмбәр үчүн сәрдабәләр дүзәлтмәклә ҝуја пејғәмбәрә һөрмәт етдикләрини ҝөстәрирләр, амма фикирләри вә һәрәкәтләри илә ата-бабаларына охшајырлар. Онлар һәтта Аллаһын ән ҝөркәмли Пејғәмбәрини өлдүрмәк истәјирләр. Иса Мәсиһ дејир ки, бу нәсил Аллаһын гаршысында ҹаваб вермәли олаҹаг. Бу, тәхминән 38 ил сонра, јәни ерамызын 70-ҹи илиндә баш верир.

Иса пејғәмбәр сөзүнә давам едир: «Вај һалыныза, еј гануншүнаслар! Чүнки сиз билик гапысынын ачарыны ҝөтүрмүсүнүз. Өзүнүз дә ичәри ҝирмәдиниз, ҝирмәк истәјәнләри дә гојмурсунуз» (Лука 11:52). Бу адамлар Аллаһын Кәламыны халга изаһ етмәли, мәнасыны ачыгламалыдырлар. Онлар исә нәинки буну етмирләр, үстәлик, Аллаһын Кәламыны баша дүшмәк үчүн халгы һәр ҹүр имкандан мәһрум едирләр.

Фәрисиләр вә мирзәләр буна неҹә мүнасибәт ҝөстәрирләр? Иса пејғәмбәр орадан чыханда онлар гәзәблә ону дөврәјә алырлар вә сыхышдырараг үстүнә суаллар јағдырырлар. Онларын суаллар вермәкдә мәгсәди нәсә өјрәнмәк дејил. Онлар пејғәмбәри һәбс етмәјә әсас тапмаг үчүн ону сөздә тутмаг истәјирләр.