Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 77

Мәсиһин вар-дөвләт барәдә мәсләһәти

Мәсиһин вар-дөвләт барәдә мәсләһәти

ЛУКА 12:1—34

  • ВАРЛЫ АДАМ БАРӘДӘ МӘСӘЛ

  • МӘСИҺ ГУЗҒУН ВӘ ЗАНБАГЛАР ҺАГДА ДАНЫШЫР

  • «КИЧИК СҮРҮ» ПАДШАҺЛЫГДА ОЛАҸАГ

Иса пејғәмбәр фәрисинин евиндә наһар едәркән бајырда ону минләрлә инсан ҝөзләјирди. Ејни шеј Ҹәлиләдә баш вермишди (Марк 1:33; 2:2; 3:9). Инди исә Јәһудијјәдә чохлары ону ҝөрмәк вә тәлимләрини ешитмәк истәјир. Бу адамларын ҝөстәрдикләри мараг пејғәмбәрлә сүфрә архасында отуран фәрисиләринкиндән фәрглидир.

Иса пејғәмбәрин илк сөзләри шаҝирдләри үчүн хүсуси мәна кәсб едир: «Өзүнүзү фәрисиләрин мајасындан, јәни икиүзлүлүкдән ҝөзләјин». Пејғәмбәр әввәл дә буну демишди, амма наһар заманы ҝөрдүкләри ону вахт итирмәдән бу мәсләһәти вермәјә тәшвиг едир (Лука 12:1; Марк 8:15). Фәрисиләр пис олдугларыны мөминлик маскасы архасында ҝизләдирләр, анҹаг онлар чох тәһлүкәлидирләр вә бу, ҝеҹ-тез ачылмалыдыр. Иса пејғәмбәр изаһ едир: «Елә ҝизли шеј јохдур ки, бир ҝүн үзә чыхмасын, елә бир сирр јохдур ки, сонрадан үстү ачылмасын» (Лука 12:2).

Иса пејғәмбәрин әтрафында јығышан адамларын чоху онун Ҹәлиләдә вердији тәлимләри ешитмәјән јәһудиләрдир. Буна ҝөрә дә әввәлләр вердији тәлимләрин әсас фикирләрини тәкрарлајыр. О, динләјиҹиләрини тәшвиг едир: «Бәдәни өлдүрүб ондан сонра һеч нә едә билмәјәнләрдән горхмајын» (Лука 12:4). Әввәлләр олдуғу кими, бу дәфә дә Иса Мәсиһ Аллаһын гајғымыза галаҹағына ҝүвәнмәјин ваҹиблијини вурғулајыр. Онлар һәмчинин инсан Оғлуну гәбул етмәли вә Аллаһын онлара көмәк етмәјә гадир олдуғуну дәрк етмәлидирләр (Мәтта 10:19, 20, 26—33; 12:31, 32).

Бу вахт ҹамаат арасындан бир нәфәр ону нараһат едән проблемини ачыр: «Устад, гардашыма де ки, мирасы мәнимлә бөлсүн» (Лука 12:13). Төврата әсасән, илк доғулан оғула икигат мирас дүшүр, буна ҝөрә дә бу мәсәлә мүзакирә олунмамалыдыр (Ганунун тәкрары 21:17). Ҝөрүнүр, бу киши она дүшән пајдан артыг пај истәјир. Иса пејғәмбәр исә өз нөвбәсиндә тәрәфкешлик етмир вә ҹавабында белә дејир: «А гардаш, мәни аранызда һакимлик, вәкиллик етмәјә ким гојуб?» (Лука 12:14).

Сонра да үзүнү ҹамаата тутуб мәсләһәт верир: «Ајыг-сајыг олун, өзүнүзү һәр ҹүр тамаһкарлыгдан горујун, чүнки инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил» (Лука 12:15). Бәли, инсанын нә гәдәр вар-дөвләти олурса олсун, әввәл-ахыр өләҹәк, малы исә бу дүнјада галаҹаг. Иса пејғәмбәр бу фикри вурғуламаг үчүн бир мәсәл чәкир вә Аллаһын гаршысында јахшы ад газанмағын нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир:

«Бир варлынын торпағы бол мәһсул верди. Бу адам үрәјиндә дүшүнмәјә башлады: “Мән инди неҹә едим? Мәһсулу јығмаға јерим јохдур”. Сонра деди: “Билирәм нә едәҹәјәм! Анбарларымы сөкүб, јеринә даһа бөјүкләрини тикәҹәјәм. Бүтүн тахылымы, сәрвәтими ора јығаҹағам. Сонра өзүмә дејәҹәјәм: “Ҹаным, динҹәл, је, ич, кеф елә, чүнки топладығын бу вар-дөвләт сәнә өмрүнүн ахырына кими бәсдир”. Анҹаг Аллаһ она деди: “Еј ағылсыз, елә бу ҝеҹә сәнин ҹаныны алаҹаглар. Бу топладығын сәрвәт кимә галаҹаг?” Аллаһын ҝөзүндә варланмаг әвәзинә өзүнә вар-дөвләт топлајанларын агибәти белә олур» (Лука 12:16—21).

Һәм Иса пејғәмбәрин шаҝирдләри, һәм дә она гулаг асан диҝәр инсанлар варланмаг севдасына дүшә биләрләр. Јахуд һәјатын гајғылары онлары Јеһова Аллаһа ибадәтдән узаглашдыра биләр. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр ил јарым бундан әввәл Дағүстү вәзиндә дедији ҝөзәл мәсләһәти тәкрарлајыр:

«Сизә дејирәм, “нә јејәҹәјик?” дејә ҹаныныздан өтрү вә “нә ҝејәҹәјик?” дејә бәдәниниздән өтрү даһа гајғы чәкмәјин... Гузғунлара бахын: онлар нә әкир, нә бичир, нә зирзәмиләри вар, нә анбарлары. Буна бахмајараг, Аллаһ онлары једиздирир. Сиз исә гушлардан гат-гат гијмәтлисиниз!.. Занбагларын неҹә бој атдығына бахын: онлар нә зәһмәт чәкир, нә ип әјирир, амма инанын ки, һеч Сүлејман да бүтүн ҹаһ-ҹалалында бунлардан бири кими ҝејинмәмишди... Буна ҝөрә дә јемәк-ичмәк дәрди чәкмәји вә һәддиндән артыг нараһат олмағы гуртарын... Сизин Атаныз бунлара еһтијаҹ дујдуғунузу билир. Онун Падшаһлығыны һәјатынызда һәр шејдән үстүн тутун, онда бунлар да сизә вериләҹәк» (Лука 12:22—31; Мәтта 6:25—33).

Кимләр Аллаһын Падшаһлығыны һәјатларында һәр шејдән үстүн тутаҹаг? Иса пејғәмбәр дејир ки, садиг инсанлардан ибарәт кичик бир груп буну едәҹәк. Сонрадан мәлум олур ки, онларын сајы 144 000-дир. Онлар үчүн нә горунуб сахланылыб? Мәсиһ онлары әмин едир: «Атаныз Падшаһлығы сизә вермәји мәсләһәт билди». Онлар јердә оғруларын ҝириб оғурлаја биләҹәји хәзинә јығмаға диггәтләрини ҹәмләмәјәҹәкләр. Әксинә, онларын үрәкләри ҝөјдә һеч вахт түкәнмәјән хәзинәдә, јәни Иса Мәсиһлә бирликдә идарә едәҹәкләри јердә олаҹаг (Лука 12:32—34).