Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 68

Иса Мәсиһ дүнјанын нурудур

Иса Мәсиһ дүнјанын нурудур

ЈӘҺЈА 8:12—36

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР КИМИН ОҒЛУ ОЛДУҒУНУ ИЗАҺ ЕДИР

  • ЈӘҺУДИЛӘР ҺАНСЫ МӘНАДА ГУЛДУРЛАР?

Чардаглар бајрамынын једдинҹи, јәни ахырынҹы ҝүнүдүр. Иса Мәсиһ мәбәдин «хәзинә габлары» адланан һиссәсиндә тәлим верир (Јәһја 8:20; Лука 21:1). Ҝөрүнүр, бу јер мәбәдин «Гадынлар һәјәти» адланан һиссәсиндә јерләшир. Ҹамаат орадакы ианә габларына өз ианәләрини ҝәтириб атыр.

Бајрам әрзиндә ҝеҹәләр мәбәдин бу һиссәси хүсусилә ишыгландырылыр. Бурада дөрд бөјүк шамдан дурур вә шамданларын һәр бириндә јағла долу дөрд ири габ вар. Бу јанан шамданларын сачдығы ҝур ишыг ҝеҹәләр бөјүк әразини ишыгландырыр. Ҝөрүнүр, инди Иса пејғәмбәрин дедији сөзләр онун динләјиҹиләринин хәјалында мәһз бу сәһнәни ҹанландырыр. О дејир: «Мән дүнјанын нурујам. Мәним ардымҹа ҝәлән әсла гаранлыгда јеримәјәҹәк. О, һәјат нуруна саһиб олаҹаг» (Јәһја 8:12). Фәрисиләр буна етираз едирләр:

— Сән өзүн-өзүнә шәһадәт едирсән, сәнин шәһадәтин доғру дејил.

— Мән өзүм-өзүмә шәһадәт етсәм дә, мәним шәһадәтим доғрудур. Чүнки мән һарадан ҝәлдијими вә һара ҝедәҹәјими билирәм. Сиз исә мәним һарадан ҝәлдијими вә һара ҝедәҹәјими билмирсиниз. Сизин Ганунда да јазылыб: «Ики нәфәрин шәһадәти доғрудур». Мән өзүм дә өзүм һагда шәһадәт едирәм, мәни ҝөндәрмиш Ата да мәним һаггымда шәһадәт едир (Јәһја 8:13—18).

Буну гәбул етмәјән фәрисиләр сорушур:

— Сәнин Атан һарададыр?

— Сиз нә мәни таныјырсыныз, нә дә Атамы. Мәни танысајдыныз, Атамы да таныјардыныз, — дејә Иса пејғәмбәр бирбаша ҹаваб верир (Јәһја 8:19).

Фәрисиләр һәлә дә пејғәмбәри тутмаг фикриндәдирләр, амма һәлә ки, она әл дәјмирләр. Иса пејғәмбәр бундан әввәл дедији сөзләри тәкрарлајыр:

— Мән чыхыб ҝедирәм. Сиз мәни ахтараҹагсыныз, бунунла белә, өз ҝүнаһыныз ичиндә өләҹәксиниз. Сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәзсиниз.

Јәһудиләр Иса пејғәмбәрин сөзләрини сәһв баша дүшүб дејирләр:

— Бәлкә, бу, өзүнү өлдүрмәк истәјир? Бир ҝөрүн нә дејир: «Сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәзсиниз».

Онлар Иса пејғәмбәрин һарадан ҝәлдијини билмәдикләри үчүн онун сөзләринин мәнасыны баша дүшмүрләр. Пејғәмбәр онлара дејир:

— Сиз ашағыдакы аләмдәнсиниз, мән исә јухарыдакы аләмдәнәм. Сиз бу дүнјадансыныз, мән исә бу дүнјадан дејиләм (Јәһја 8:21—23).

Бу сөзләрлә пејғәмбәр әввәлләр ҝөјдә јашадығына вә өзүнүн вәд едилмиш Мәсиһ олдуғуна ишарә едир. Бу дин хадимләри онун ҝәлишини ҝөзләмәли идиләр. Лакин онлар дәрин нифрәт һисси илә ондан сорушурлар: «Сән кимсән?» (Јәһја 8:25).

Ону гәбул етмәдикләринә ҝөрә пејғәмбәр белә дејир:

— Јәни бүтүн дедикләрим һәдәр ҝетди?

Бунунла белә, о, бүтүн диггәти Атаја јөнәлдир вә нәјә ҝөрә јәһудиләрин Оғула гулаг асмалы олдугларыны изаһ едир:

— Мәни ҝөндәрән һагдыр. Мән Ондан ешитдикләрими дүнјаја данышырам (Јәһја 8:25, 26).

Сонра Иса Мәсиһ јәһудиләрдә чатышмајан хүсусијјәтләри, Аллаһа етибарыны вә иманыны ифадә едир:

— Сиз инсан Оғлуну јухары галдыранда мәним о шәхс олдуғуму вә өзүмдән һеч бир шеј етмәдијими биләҹәксиниз. Ата мәнә нә өјрәдибсә, мән дә ону данышырам. Мәни ҝөндәрән мәнимләдир. О, мәни тәк гојмајыб, чүнки мән һәмишә Онун бәјәндији ишләри ҝөрүрәм (Јәһја 8:28, 29).

Бәзи јәһудиләр Иса пејғәмбәрә иман едир. О, бу адамлара дејир:

— Әҝәр мәним сөзләримә даима әмәл етсәниз, демәли, сиз, һәгигәтән, мәним шаҝирдләримсиниз. Сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз вә һәгигәт сизи азад едәҹәк (Јәһја 8:31, 32).

Азад олмаг фикри онлара гәрибә ҝәлир. Онлар етираз едирләр:

— Биз Ибраһимин өвладларыјыг, һеч вахт һеч кәсин көләси олмамышыг. Неҹә јәни «сиз азад олаҹагсыныз»?

Һәрчәнд јәһудиләр бәзән башга халгларын көләси олсалар да, көлә адыны гәбул етмирләр. Лакин Иса пејғәмбәр ҝөстәрир ки, онлар һәлә дә көләдирләр. О дејир: «Ешидин вә аҝаһ олун, ҝүнаһ ишләјән һәр бир адам ҝүнаһын көләсидир» (Јәһја 8:33, 34).

Јәһудиләр ҝүнаһын көләси олдугларыны инкар етмәклә өзләрини тәһлүкәјә атырлар. Пејғәмбәр изаһ едир: «Нөкәр евдә һәмишәлик галмыр. Оғул һәмишәлик галыр» (Јәһја 8:35). Нөкәрин варислик һүгугу јохдур вә ону истәнилән вахт гова биләрләр. Евдә јалныз доғма, јахуд оғуллуға ҝөтүрүлмүш оғул «һәмишәлик», јәни һәјаты боју галыр.

Беләликлә, Оғул, јәни Иса Мәсиһ һаггында һәгигәт инсанлары өлүмә апаран ҝүнаһдан әбәдијјән азад едир. Иса Мәсиһ бәјан едир: «Әҝәр Оғул сизи азад етсә, сиз, һәгигәтән дә, азад олаҹагсыныз» (Јәһја 8:36).