Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 81

Иса Мәсиһ Аллаһ дејил

Иса Мәсиһ Аллаһ дејил

ЈӘҺЈА 10:22—42

  • «АТАМЛА МӘН ВӘҺДӘТДӘЈИК»

  • ИСА МӘСИҺ АЛЛАҺ ОЛМАДЫҒЫНЫ ДЕЈИР

Иса Мәсиһ Јерусәлимә Һәср етмә (Һанукка) бајрамына ҝәлиб. Бу бајрам мәбәдин јенидән Јеһова Аллаһа һәср едилмәси шәрәфинә гејд едилир. Тәхминән бир әср әввәл Арам падшаһы Антиох IV Епифан Аллаһын мәбәдиндәки бөјүк гурбанҝаһын үстүндә башга бир гурбанҝаһ тикмишди. Сонрадан исә јәһуди каһинин оғуллары Јерусәлими ҝери алмыш вә мәбәди јенидән Јеһова Аллаһа һәср етмишди. О вахтдан бәри һәр ил кислев ајынын 25-и бу бајрам гејд едилир. Бу ај бизим тәгвимлә нојабрын икинҹи јарысы илә декабрын биринҹи јарысына дүшүр.

Бу гыш ајларында һава сојуг олур. Иса пејғәмбәр мәбәдин Сүлејман ејваны адланан һиссәсиндә ҝәзишир. Бурада јәһудиләр ону дөврәјә алыб дејирләр: «Сән нә вахта гәдәр бизи интизарда гојаҹагсан? Әҝәр Мәсиһсәнсә, ачыг де» (Јәһја 10:22—24). Иса Мәсиһ ҹаваб верир: «Мән сизә демишәм, сиз исә инанмырсыныз». Дүздүр, Иса пејғәмбәр гују башында сөһбәт етдији сәмәријјәли гадына дедији кими, онлара Мәсиһ олдуғуну ачыг шәкилдә демәјиб (Јәһја 4:25, 26). Амма: «Ибраһим доғулмаздан әввәл мән вар идим», — сөзләрини дејәркән кимлијини ачыгламышды (Јәһја 8:58).

Иса Мәсиһ истәјир ки, адамлар Мүгәддәс Јазыларда Мәсиһин ҝөрәҹәји ишләр һаггында дејиләнләри онун ишләри илә мүгајисә етсинләр вә онун Мәсиһ олдуғуну өзләри баша дүшсүнләр. Мәһз буна ҝөрә Иса шаҝирдләринә онун Мәсиһ олдуғуну һеч кәсә демәмәји тапшырырды. Инди дә о, она гаршы дүшмәнчилик едән јәһудиләрә ачыг дејир: «Атамын ады илә ҝөрдүјүм ишләр мәним һаггымда шәһадәт едир. Сиз исә инанмырсыныз» (Јәһја 10:25, 26).

Ахы онлар нәјә ҝөрә Исанын Мәсиһ олдуғуна инанмырлар? О дејир: «Сиз исә инанмырсыныз, чүнки мәним гојунларымдан дејилсиниз. Мәним гојунларым сәсимә гулаг асырлар, мән онлары таныјырам вә онлар мәним ардымҹа ҝәлирләр. Мән онлара әбәди һәјат верәҹәјәм. Онлар һеч вахт мәһв олмајаҹаглар. Һеч кәс онлары әлимдән дартыб ала билмәз. Атамын мәнә вердикләри һәр шејдән гијмәтлидир». Сонра Иса Мәсиһ Атасы илә мүнасибәтләринин нә дәрәҹәдә сых олдуғуну ачыглајыр: «Атамла мән вәһдәтдәјик» (Јәһја 10:26—30). Бәли, Иса Мәсиһ јердә, Атасы исә ҝөјдә олса да, онларын мәгсәди, амалы бирдир вә араларында там һәмрәјлик вар.

Иса пејғәмбәрин сөзләри јәһудиләри ҹин атына миндирир. Онлар бу дәфә дә әлләринә даш ҝөтүрүб ону өлдүрмәк истәјирләр. Бу, Иса пејғәмбәри горхутмур. «Мән Атамын бујруғу илә сизә чохлу јахшы ишләр ҝөстәрдим. Бу ишләрин һансына ҝөрә мәни дашламаг истәјирсиниз?» — дејә о сорушур. Јәһудиләр ҹаваб верирләр: «Биз сәни јахшы ишләринә ҝөрә јох, күфр данышдығын үчүн дашламаг истәјирик. Чүнки сән... өзүнү Аллаһ јеринә гојурсан» (Јәһја 10:31—33). Ахы Иса пејғәмбәр һеч вахт аллаһ олдуғуну демәјиб. Бәс нәјә ҝөрә онда јәһудиләр она бөһтан атырлар?

Иса Мәсиһ онда ихтијар олдуғуну дејир, јәһудиләрин фикринҹә исә, Ихтијар Саһиби јалныз Аллаһдыр. Мәсәлән, Мәсиһ давамчылары барәдә демишди ки, «мән онлара әбәди һәјат верәҹәјәм». Јәни о, һеч бир инсанын едә билмәдији шеји едәҹәк (Јәһја 10:28). Амма јәһудиләр бир шеји нәзәрдән бурахырлар ки, Иса Мәсиһ ачыг-ашкар бу ихтијары Аллаһдан алдығыны демишди.

Јәһудиләрин јалан иттиһамлары гаршысында Иса пејғәмбәр дејир: «Мәҝәр сизин Ганунда [Зәбур 82:6] јазылмајыб: “Демишәм: “Сиз илаһларсыныз”? Әҝәр Аллаһ мәһкум етдији адамлары Өз кәламында “илаһ” адландырырса... нәјә ҝөрә сиз “Мән Аллаһын Оғлујам” дедијим үчүн мәнә, Атанын сечиб дүнјаја ҝөндәрдији адама “сән күфр данышырсан” дејирсиниз?» (Јәһја 10:34—36).

Бәли, Мүгәддәс Јазыларда һәтта гејри-салеһ инсанлар «илаһ» вә ја «аллаһ» адланыр. Бәс нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр «мән Аллаһын Оғлујам» дејәндә јәһудиләр ону гынајыр? Онун нөвбәти сөзләри онлары инандырмалыдыр: «Әҝәр мән Атамын бујурдуғу ишләри ҝөрмүрәмсә, мәнә инанмајын. Јох әҝәр бу ишләри ҝөрүрәмсә, мәнә инанмасаныз да, ҝөрдүјүм ишләрә инанын ки, Атанын мәнимлә, мәним дә Ата илә вәһдәтдә олдуғуму дәрк едиб биләсиниз» (Јәһја 10:37, 38).

Бу сөзләрин үстүндә јәһудиләр Иса Мәсиһи јахаламаг истәјирләр, лакин о, бу дәфә дә ҹаныны гуртарыр. О, Јерусәлимдән чыхыб Иордан чајынын о тајына, Јәһјанын тәхминән дөрд ил бундан әввәл вәфтиз етмәјә башладығы јерә ҝедир. Бу јер Ҹәлилә дәнизинин ҹәнуб саһилинә јахын бир јердир.

Бурада чохлу адам Иса пејғәмбәрин башына топлашыб дејир: «Јәһја һеч бир мөҹүзә ҝөстәрмәсә дә, онун бу адам һаггында дедији һәр сөз доғру чыхды» (Јәһја 10:41). Беләҹә, бир чох јәһуди Иса пејғәмбәрә иман ҝәтирир.