Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 69

Аталары Ибраһим пејғәмбәрдир, јохса Иблис?

Аталары Ибраһим пејғәмбәрдир, јохса Иблис?

ЈӘҺЈА 8:37—59

  • ЈӘҺУДИЛӘР ИБРАҺИМ ПЕЈҒӘМБӘРИН ӨВЛАДЛАРЫ ОЛДУГЛАРЫНЫ ДЕЈИРЛӘР

  • ИСА МӘСИҺ ИБРАҺИМ ПЕЈҒӘМБӘРДӘН ДӘ ӘВВӘЛ ВАР ОЛУБ

Иса пејғәмбәр һәлә дә Јерусәлимдә кечирилән Чардаглар бајрамындадыр. Бурада о, һәјати ваҹиб һәгигәтләри өјрәдир. Бајрамда олан бәзи јәһудиләр она дејирләр: «Биз Ибраһимин өвладларыјыг, һеч вахт һеч кәсин көләси олмамышыг». Иса пејғәмбәр онлара ҹаваб верир: «Мән билирәм ки, сиз Ибраһимин өвладларысыныз. Анҹаг сиз мәни өлдүрмәк истәјирсиниз, чүнки мәним сөзләрим сизә кар етмир. Мән Атамын јанында оларкән ҝөрдүкләрими сизә данышырам, сиз исә өз атаныздан ешитдикләринизи едирсиниз» (Јәһја 8:33, 37, 38).

Иса пејғәмбәрин дедикләри чох ајдындыр: онун вә онларын атасы ајрыдыр. Јәһуди рәһбәрләр онун кими нәзәрдә тутдуғуну анламајыб јенә дејирләр: «Бизим атамыз Ибраһимдир» (Јәһја 8:39; Әшија 41:8). Онлар доғрудан да Ибраһим пејғәмбәрин нәслиндәндирләр. Буна ҝөрә онлар әминдирләр ки, онларда Аллаһын досту Ибраһим пејғәмбәрин иманы вар.

Лакин Иса Мәсиһин ҹавабы онлары сарсыдыр: «Сиз Ибраһимин өвладлары олсајдыныз, Ибраһимин ҝөрдүјү ишләри ҝөрәрдиниз». Һәгигәтән дә, әсил оғул атасына бәнзәр. Пејғәмбәр сөзүнә давам едир: «Сиз исә инди мәни, Аллаһдан ешитдији һәгигәти сизә сөјләјән адамы өлдүрмәк истәјирсиниз. Ибраһим белә иш ҝөрмәмишди». Сонра Иса пејғәмбәр онлары чашбаш вәзијјәтә гојан фикир сөјләјир: «Сиз атанызын ҝөрдүјү ишләри ҝөрүрсүнүз» (Јәһја 8:39—41).

Онлар һәлә дә Иса пејғәмбәрин кимдән данышдығыны анламырлар вә иддиа едирләр ки, Ибраһим пејғәмбәрин гануни өвладларыдырлар: «Биз биҹ доғулмамышыг. Бизим бир Атамыз вар, о да Аллаһдыр». Аллаһ һәгигәтәнми онларын Атасыдыр? Пејғәмбәр онлара дејир: «Сизин Атаныз Аллаһ олсајды, сиз мәни севәрдиниз, чүнки мән Аллаһдан ҝәлмишәм вә инди бурадајам. Мән өзбашына ҝәлмәмишәм, мәни О ҝөндәриб». Иса пејғәмбәр онлара суал верир, сонра да өзү ҹавабландырыр: «Нә үчүн мәним дедикләрими баша дүшмүрсүнүз? Чүнки сөзләрими динләјә билмирсиниз» (Јәһја 8:41—43).

Бундан әввәл Иса пејғәмбәр ону рәдд етмәјин нә илә нәтиҹәләнәҹәјини ҝөстәрмәк истәмишди. Инди исә онлара бирбаша дејир: «Сизин атаныз Иблисдир вә сиз атанызын арзуларыны һәјата кечирмәк истәјирсиниз». Онларын аталары һагда нә демәк олар? Пејғәмбәр ајдын шәкилдә ону тәсвир едир: «О, әзәлдән гатилдир. О, һәгигәтә бағлы галмады, чүнки онда һәгигәт јохдур». Иса Мәсиһ сөзүнә давам едир: «Аллаһ бәндәси Аллаһын сөзүнә гулаг асыр. Сиз исә Аллаһ бәндәси олмадығыныз үчүн мәнә гулаг асмырсыныз» (Јәһја 8:44, 47).

Јәһудиләр Иса пејғәмбәрин онлары иттиһам етмәсинә гәзәбләнәрәк дејирләр: «Дүз дејирик дә! Сән сәмәријјәлисән, өзү дә ичиндә ҹин отуруб». Онлар пејғәмбәри сәмәријјәли адландырмагла она нифрәт етдикләрини ҝөстәрирләр. О, буна мәһәл гојмајараг дејир: «Мәндә ҹин јохдур. Мән Атама еһтирам бәсләјирәм. Сиз исә мәнә һөрмәт гојмурсунуз». Бу, чох ҹидди мәсәләдир, буну да Иса Мәсиһин нөвбәти сөзләриндән ҝөрмәк олар: «Мәним сөзүмә әмәл едән адама өлүм јохдур». Бу, о демәк дејил ки, Мәсиһин давамчылары һеч вахт өлмәјәҹәк. О демәк истәјир ки, онлар әбәди мәһвә, јәни дирилмәјә үмидләри олмадан «икинҹи өлүмә» дүчар олмајаҹаглар (Јәһја 8:48—51; Вәһј 21:8).

Амма јәһудиләр Иса пејғәмбәрин сөзләрини һәрфи мәнада баша дүшүрләр. Онлар дејирләр: «Доғрудан да, сәһв етмәмишик. Сәндә ҹин вар. Ибраһим дә, пејғәмбәрләр дә өлүбләр, сән исә дејирсән ки: “Мәним сөзүмә әмәл едән адам һеч вахт өлмәјәҹәк”. Мәҝәр сән вәфат етмиш атамыз Ибраһимдән бөјүксән?.. Сән өзүнү ким һесаб едирсән?» (Јәһја 8:52, 53).

Ајдындыр ки, Иса өзүнүн вәд едилмиш Мәсиһ олдуғуну билдирмәк истәјир. Лакин онларын суалына бирбаша ҹаваб вермәјиб дејир: «Әҝәр мән өзүмү шәрәфләндирсәјдим, онда бу шәрәф һеч нә оларды. Мәни шәрәфләндирән Атамдыр. Сиз Ону өз Аллаһыныз санырсыныз. Амма Ону гәтијјән танымырсыныз, мән исә Ону таныјырам. Әҝәр мән десәјдим ки, Ону танымырам, сизин кими јаланчы олардым» (Јәһја 8:54, 55).

Иса Мәсиһ јенидән садиг Ибраһим пејғәмбәрин нүмунәсинә гајыдыр: «Атаныз Ибраһим мәним ҝүнүмү ҝөрәҹәји үчүн чох севинирди. О, мәним ҝүнүмү ҝөрдү вә шадланды». Бәли, Аллаһын вәдинә иман едән Ибраһим пејғәмбәр сәбирсизликлә Мәсиһин ҝәлишини ҝөзләјирди. Јәһудиләр өз имансызлыгларыны бүрузә верәрәк дејирләр: «Сәнин һеч әлли јашын да јохдур, сән Ибраһими ҝөрмүсән?!» Иса Мәсиһ онлара ҹаваб верир: «Билин вә аҝаһ олун, Ибраһим доғулмаздан әввәл мән вар идим». О, өзүнүн инсан олмаздан өнҹә ҝөјдә гүдрәтли бир руһани варлыг олдуғуну вурғулајыр (Јәһја 8:56—58).

Иса Мәсиһин Ибраһим пејғәмбәрдән өнҹә мөвҹуд олмасы бәјанаты јәһудиләри бәрк гәзәбләндирир вә онлар ону дашламаг истәјирләр. Лакин Мәсиһ һеч бир хәсарәт алмадан орадан ҝедир.