Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 75

Әсил хошбәхтлијин мәнбәји

Әсил хошбәхтлијин мәнбәји

ЛУКА 11:14—36

  • ПЕЈҒӘМБӘР АЛЛАҺЫН ҜҮҸҮ ИЛӘ ҸИНЛӘРИ ГОВУР

  • ПЕЈҒӘМБӘР ХОШБӘХТЛИЈИН МӘНБӘЈИНИ АЧЫГЛАЈЫР

Иса Мәсиһ елә индиҹә дуа илә бағлы ҝөстәришләри тәкрарлады. Амма бу, тәкрарән өјрәтдији јеҝанә мөвзу дејил. Ҹәлиләдә мөҹүзәләр ҝөстәрәндә ону иттиһам едиб бунлары ҹинләрин ағасынын ҝүҹү илә етдијини демишдиләр. Инди исә о, Јәһудијјәдәдир вә ону бу дәфә дә ејни шејдә иттиһам едирләр.

Иса Мәсиһ ҹинин уҹбатындан лал галан адамдан ҹини гованда, әлејһдарларындан савајы һамы һејрәтләнир. Онлар әввәлки иттиһамлары ирәли сүрүрләр: «Бу адам ҹинләрин һөкмдары Беелзебубун әли илә ҹинләри говур» (Лука 11:15). Диҝәрләри исә Иса пејғәмбәрин кимлијинә даир даһа чох сүбут истәјәрәк ондан ҝөјдән бир әламәт ҝөстәрмәсини тәләб едирләр.

Пејғәмбәр онларын фикирләрини билир вә бурадакы әлејһдарларына да Ҹәлиләдә олдуғу кими ҹаваб верир. О гејд едир ки, дахилдән парчаланмыш падшаһлыг дағылаҹаг. О, буну белә изаһ едир: «Әҝәр Шејтан да ичәридән парчаланыбса, онун падшаһлығы неҹә давам ҝәтирәҹәк?» Сонра пејғәмбәр ачыг-ашкар дејир: «Әҝәр мән ҹинләри Аллаһын ҝүҹү илә говурамса, демәли, Аллаһын Падшаһлығы ҝәлиб, сизин исә хәбәриниз јохдур» (Лука 11:18—20, һашијә).

Орижинал мәтнә әсасән, Иса пејғәмбәр бу ајәдә «Аллаһын бармағы» сөзүнү ишләдир. Бу сөз онун динләјиҹиләринә Исраил халгынын тарихиндә баш верән бир һадисәни хатырладыр. Фиронун сарајындакылар Муса пејғәмбәрин ҝөстәрдији мөҹүзәни ҝөрәндә гышгырыб: «Бу ишдә Аллаһын әли вар!» — демишдиләр. Орижинал мәтниндә бурада «Аллаһын бармағы» сөзү ишләнир (Чыхыш 8:19, һашијә). Ејни ифадәјә Чыхыш 31:18 ајәсинин һашијәсиндә дә раст ҝәлмәк олар. Бу ајәдә дејилир ки, ики даш лөвһәнин үзәриндә он әмр Аллаһын бармағы илә јазылмышды. Ејнилә, мәһз Аллаһын бармағы, башга сөзлә, мүгәддәс руһу вә ја фәал гүввәси сајәсиндә Иса Мәсиһ ҹинләри говуб хәстәләри сағалдыр. Демәли, Аллаһын Падшаһлығы онлар үчүн һәгигәтән дә ҝәлиб, чүнки тәјин олунмуш падшаһ Иса Мәсиһ онларын арасындадыр вә бу ишләри ҝөрүр.

Мәсиһ өз евини горујан јараглы-јасаглы бир адам һаггында данышыр. Лакин даһа ҝүҹлү бир адам ҝәлир вә ону мәғлуб едир. Ејнилә, Иса Мәсиһин дә ҹинләри говмасы онун Шејтан үзәриндә һакимијјәтә малик олдуғуну ҝөстәрир. О һәмчинин мурдар руһ барәдә мәсәлини тәкрарән чәкир. Мурдар руһ адамдан чыхыр, амма адам онун јерини јахшы шејлә долдурмадығы үчүн бу руһ башга једди руһла ҝери гајыдыр. Онда бу адамын вәзијјәти әввәлкиндән бешбетәр олур (Мәтта 12:22, 25—29, 43—45). Ҝөрүнүр, Исраил халгы илә мәһз бу баш вериб.

Иса пејғәмбәри динләјән бир гадын уҹадан дејир: «Сәни бәтниндә дашыјан, сәни әмиздирән гадын нә хошбәхтдир!» Пејғәмбәр анасы олмаг һәр бир јәһудијјәли гадынын арзусудур, о ки галды Мәсиһин анасы олмаг! Јәгин, о дүшүнүр ки, Мәрјәм белә бир Устадын анасы олдуғу үчүн бәхтәвәрдир. Амма Иса Мәсиһ һәгиги хошбәхтлијин мәнбәјини ҝөстәрәрәк гадынын дүшүнҹәсини дүзҝүн сәмтә јөнәлдир: «Әксинә, Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!» (Лука 11:27, 28). Иса пејғәмбәр һеч вахт ејһам белә вурмамышды ки, онун анасы Мәрјәмә хүсуси шәрәф ҝөстәрилсин. Әслиндә әсил хошбәхтлик гоһумлуг телләриндән вә ја һансыса наилијјәтләрдән јох, Аллаһа сәдагәтлә ибадәт етмәкдән асылыдыр.

Иса пејғәмбәр, Ҹәлиләдә олдуғу кими, бурада да ҝөјдән әламәт тәләб едәнләри данлајыр вә онлара Јунус пејғәмбәрин әламәтиндән савајы башга бир әламәт верилмәјәҹәјини дејир. Үч ҝүн балығын гарнында галмасы вә нејнәвалылары төвбәјә ҝәтирән ҹәсарәтли тәблиғи илә Јунус пејғәмбәр бир әламәт олмушдур. Иса пејғәмбәр изаһ едир: «Бурада Јунусдан даһа бөјүк инсан дуруб» (Лука 11:29—32). Иса Мәсиһ һәмчинин Сәба мәликәсинин һикмәтини динләмәјә ҝәлдији Сүлејмандан да бөјүкдүр.

Сонра пејғәмбәр дејир: «Чырағы јандырыб ҝизли јерә вә ја сәбәт алтына гојмурлар. Әксинә, ону чырагдана гојурлар» (Лука 11:33). Ола билсин, о демәк истәјир ки, бу тәрс адамлара тәлим вермәк вә онларын ҝөзү габағында мөҹүзәләр ҝөстәрмәк јанан чырағы ҝизләтмәк кими бир шејдир. Онларын ҝөзләри һәдәфә тушланмајыб. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәрин мөҹүзәләринин мәғзи онлар үчүн анлашылмаз галыр.

Иса пејғәмбәр елә индиҹә ҹини говуб лал адамын дилини ачыб. Бунун шаһиди олан адамлар Аллаһы уҹалдыб онун ишләри барәдә башгаларына данышмалы идиләр. Бу сәбәбдән пејғәмбәр әлејһдарларыны хәбәрдар едир: «Буна ҝөрә дә ајыг ол. Гојма ичиндәки ишыг зүлмәт олсун. Әҝәр бәдәнин бүсбүтүн нур ичиндәдирсә вә онун һеч бир һиссәси зүлмәтдә дејилсә, чыраг сәни ишыгландырдығы кими, бәдәнин дә тамамилә нура гәрг олаҹаг» (Лука 11:35, 36).