Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 IV БӨЛМӘ

Иса пејғәмбәрин Јәһудијјәдәки нөвбәти тәблиғ фәалијјәти

«Бичин саһибинә јалварын ки,.. бичинчи ҝөндәрсин» (Лука 10:2).

Иса пејғәмбәрин Јәһудијјәдәки нөвбәти тәблиғ фәалијјәти

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 66

Јерусәлимдә Чардаглар бајрамында

Нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәри динләјәнләр онда ҹин олдуғуну дүшүнүрләр?

ФӘСИЛ 67

«Өмрүмүздә бу ҹүр данышан адам ҝөрмәмишик»

Демәк олар ки, бүтүн јәһуди Али мәһкәмәси Иса Мәсиһә гаршыдыр, лакин онлардан бири ҹүрәт едиб онун тәрәфини тутур.

ФӘСИЛ 68

Иса Мәсиһ дүнјанын нурудур

Иса пејғәмбәр демишди ки, «һәгигәт сизи азадлыға чыхараҹаг». Бу, нә демәкдир?

ФӘСИЛ 69

Аталары Ибраһим пејғәмбәрдир, јохса Иблис?

Иса Мәсиһ Ибраһим пејғәмбәрин өвладларыны, һәмчинин онун Атасынын ким олдуғуну мүәјјән етмәјин јолуну өјрәдир.

ФӘСИЛ 70

Иса пејғәмбәр кор адамы сағалдыр

Шаҝирдләр бу адамын нәјә ҝөрә кор олдуғуну сорушурлар. Бу, онун, јохса валидејнләринин ҝүнаһына ҝөрәдир? Иса Мәсиһ һәмин кишини сағалданда инсанлар мүхтәлиф ҹүр мүнасибәт ҝөстәрирләр.

ФӘСИЛ 71

Фәрисиләр кор олмуш адамла мүбаһисә едирләр

Кор олмуш адамын мәнтигли сөһбәти фәрисиләри өзләриндән чыхарыр. Валидејнләринин горхдуглары башларына ҝәлир: фәрисиләр кор олмуш адамы синагогдан говурлар.

ФӘСИЛ 72

Иса Мәсиһ јетмиш шаҝирдини тәблиғә ҝөндәрир

Иса Мәсиһ Јәһудијјәдә јетмиш шаҝирдини ики-ики ҝөндәрәрәк Аллаһын Падшаһлығыны бәјан етмәји тапшырыр. Шаҝирдләр инсанлара синагогларда, јохса евләриндә тәблиғ етмәлидирләр?

ФӘСИЛ 73

Хејирхаһ сәмәријјәли

Иса пејғәмбәр хејирхаһ сәмәријјәли мәсәлини данышараг неҹә тәсирли нәсиһәт верир?

ФӘСИЛ 74

Гонагпәрвәрлик вә дуа һагда өјүдләр

Иса пејғәмбәр Мәрјәмлә Мартаҝилә ҝедир. О, орада онлара гонагпәрвәрлик барәдә нә өјрәдир? Бундан сонра о, шаҝирдләринә нә һагда дуа етмәли олдуглары барәдә нә өјрәдир?

ФӘСИЛ 75

Әсил хошбәхтлијин мәнбәји

Иса пејғәмбәр әлејһдарларына Аллаһын ҝүҹү вә Аллаһын Падшаһлығын ҝәлмәси барәдә данышыр. О һәмчинин инсанлара әсил хошбәхтлијин тапмағын үсулуну ҝөстәрир.

ФӘСИЛ 76

Иса пејғәмбәр бир фәрисинин евиндә

Иса пејғәмбәр фәрисиләрин вә мирзәләрини икиүзлүјүнү ифша едир. Онлар инсанларын үзәринә һансы јүкү гојурлар?

ФӘСИЛ 77

Мәсиһин вар-дөвләт барәдә мәсләһәти

Иса пејғәмбәр өзүнә бөјүк анбарлар тикән варлы инсан барәдә мәсәл чәкир. О, вар-дөвләт далынҹа гачмағын һансы тәһлүкәләрини тәкрарлајыр?

ФӘСИЛ 78

Еј садиг нөкәрбашы, һәмишә һазыр ол!

Иса пејғәмбәри шаҝирдләринин рифаһы марагландырыр. Нөкәрбашынын ролу нәдән ибарәтдир? Нәјә ҝөрә «һазыр олун» ҝөстәриши бу гәдәр ваҹибдир?

ФӘСИЛ 79

Төвбә етмәјәнләри нә ҝөзләјир?

Иса Мәсиһ дејир ки, онун көмәк әлини узатдығы инсанлар төвбә етмәсәләр, өлүмә мәһкум олунаҹаглар. Онлар Иса Мәсиһин Аллаһла мөһкәм мүнасибәт гурмаларына даир өјрәтдикләриндән өзләри үчүн ваҹиб дәрс ҝөтүрәҹәкләрми?

ФӘСИЛ 80

Јахшы чобан вә гојун ағыллары

Чобанын гојунлара олан мүнасибәти Иса Мәсиһин шаҝирдләринә неҹә јанашдығыны ҝөзәл тәсвир едир. Бәс ҝөрәсән онлар онун тәлимләрини таныјыб онун ардынҹа ҝедәҹәкләр?

ФӘСИЛ 81

Иса Мәсиһ Аллаһ дејил

Бәзиләри Исаны өзүнү Аллаһа тај тутмагда иттиһам едирләр. Бәс Мәсиһ онларын иттиһамларынын јалан олдуғуну неҹә үзә чыхарыр?