Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 103

Мәбәдин јенидән тәмизләнмәси

Мәбәдин јенидән тәмизләнмәси

МӘТТА 21:12, 13, 18, 19 МАРК 11:12—18 ЛУКА 19:45—48 ЈӘҺЈА 12:20—27

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ӘНҸИР АҒАҸЫНЫ ЛӘНӘТЛӘЈИР ВӘ МӘБӘДИ ТӘМИЗЛӘЈИР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ӨЛМӘЛИДИР КИ, ЧОХЛАРЫ ҺӘЈАТА ГОВУШСУН

Иса пејғәмбәр вә шаҝирдләри артыг үч ҝүндүр ки, Әриһадан Бејтанијјәјә ҝәлибләр. Нисанын 10-у базар ертәси онлар сәһәр тездән дуруб Јерусәлимә јолланырлар. Пејғәмбәр аҹдыр. Бу дәм о, әнҹир ағаҹыны ҝөрүр вә үзәриндә әнҹир олуб-олмадығыны јохламаг үчүн она јахынлашыр.

Инди мартын ахырыдыр. Әнҹир мөвсүмү исә ијун ајындан сонра башлајыр. Амма бу ағаҹын јарпаглары тез зоғ атыб. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр бунун јеләнҹири олдуғуну дүшүнүр. Лакин јахынлашанда ҝөрүр ки, үзәриндә бир дәнә дә олсун әнҹир јохдур. Јарпаглар ағаҹа алдадыҹы ҝөркәм вериб. Онда Иса пејғәмбәр дејир: «Гој бундан сонра һеч кәс сәндән мејвә јемәсин» (Марк 11:14). Ағаҹ о андаҹа гурујур вә бунун мәнасы сәһәриси ҝүн ајдын олур.

Бир аз сонра јолчулар Јерусәлимә чатырлар. Пејғәмбәр мәбәдә ҝедир. О, дүнән бурада оланда вәзијјәти ҝөздән кечирмишди. Бу ҝүн исә бүтүн алверчиләри вә мүштәриләри мәбәддән говур, пул дәјишәнләрин масаларыны, ҝөјәрчин сатанларын кәтилләрини чевирир (Марк 11:15). Шәһәрин о бири тәрәфинә бир шеј апармаг үчүн мәбәддән кәсә јол кими истифадә едәнләри орадан кечмәјә гадаған едир. Јадыныздадырса, Иса Мәсиһ 3 ил әввәл дә 30-ҹу илин Пасха бајрамына ҝәләндә белә етмишди (Јәһја 2:14—16).

Нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр мәбәддә пул дәјишәнләрә вә һејван сатанлара гаршы гәти тәдбир ҝөрүр? О дејир: «Мәҝәр јазылмајыб ки: “Мәним евим бүтүн халглар үчүн дуа еви адланаҹаг”? Сиз исә ону гулдур јувасына дөндәрмисиниз» (Марк 11:17). Онлар гурбанлыг һејванларын гијмәтини бирә-беш галдырараг бу һејванлары алмаға мәҹбур олан адамлары сојурлар. Мәһз буна ҝөрә пејғәмбәр онлары гулдур һесаб едир.

Әлбәттә ки, онун һәрәкәти бөјүк каһинләрин, мирзәләрин вә нүфузлу адамларын гулағына ҝедиб чатыр вә буна ҝөрә дә онлар ону өлдүрмәк үчүн јол ахтармаға башлајырлар. Амма билмирләр ону неҹә арадан ҝөтүрсүнләр, чүнки Иса пејғәмбәри динләмәк истәјән ҹамаат ондан ајрылмыр.

Пасха бајрамына јәһудиләрдән савајы прозелитләр дә ҝәлибләр. Прозелитләр јәһуди динини гәбул етмиш гејри-јәһуди халглардан олан инсанлардыр. Аллаһа ибадәт етмәк үчүн бајрама ҝәләнләрин арасында јунанлар да вар. Онлар Филипә јахынлашыб Иса пејғәмбәри ҝөрмәк истәдикләрини дејирләр. Ҝөрүнүр, Филипин ады јунан ады олдуғу үчүн она јахынлашырлар. Филип бу хаһишлә әлагәдар ҝедиб Андреасла мәсләһәтләшир. Онларын һәр икиси бу мәсәлә илә бағлы пејғәмбәрә мүраҹиәт едирләр. Ҝөрүнүр, Иса пејғәмбәр һәлә мәбәддәдир.

Иса пејғәмбәр билир ки, онун өлүмүнә ҹәми бир нечә ҝүн галыб. Буна ҝөрә инди ҹамаатын марағыны тәмин етмәк вә ја мәшһурлашмаға ҹан атмаг вахты дејил. О дејир: «Инсан Оғлунун шәрәфләнмәк вахты ҝәлди. Ешидин вә аҝаһ олун, буғда дәни торпаға дүшүб өлмәјинҹә неҹә вар елә галыр. Өләндә исә чохлу бар верир» (Јәһја 12:23, 24).

Бир буғда дәнәсинин, демәк олар ки, һеч бир дәјәри јохдур. Амма о, торпаға дүшүб «өләндә» ҹүҹәрир, бој атыр вә сүнбүл олуб чохлу дән ҝәтирир. Ејнилә, Иса пејғәмбәр камил инсан кими тәкдир. Анҹаг пејғәмбәрин сон нәфәсинәдәк Аллаһа садиг галыб өлмәси сајәсиндә онун кими фәдакар инсанлар әбәди һәјата говушаҹаглар. Буна ҝөрә дә о дејир: «Өз ҹаныны севән ону мәһв едәҹәк, бу дүнјада ҹанына нифрәт едән исә ону әбәди һәјат үчүн горујаҹаг» (Јәһја 12:25).

Иса пејғәмбәрин нөвбәти сөзләриндән ҝөрүрүк ки, о, јалныз өзүнү дүшүнмүр: «Ким мәнә хидмәт етмәк истәјирсә, ардымҹа ҝәлсин. Мән һарада олсам, хидмәтчим дә орада олаҹаг. Мәнә хидмәт едән адамы Аллаһ шәрәфләндирәҹәк» (Јәһја 12:26). Неҹә дә бөјүк мүкафатдыр! Аллаһын шәрәфләндирдији инсанлар Мәсиһлә бирҝә Падшаһлыгда олаҹаглар.

Иса пејғәмбәр ону ҝөзләјән әзаблары вә мәшәггәтли өлүмүнү нәзәрдә тутараг дејир: «Үрәјим сыхылыр. Нә дејим? Ата, мәни бу сынагдан гуртар». Анҹаг Иса пејғәмбәр Аллаһын ирадәсинә зидд ҝетмәк истәмир. О дејир: «Һәрчәнд мән елә бу ҝүн үчүн ҝәлмишәм» (Јәһја 12:27). Иса Мәсиһ, фидјә гурбанлығы гисминдә вериләҹәк һәјаты да дахил олмагла, Аллаһын нијјәтини бүтөвлүклә дәстәкләјир.