Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 127

Әввәл Синедрионун, сонра Пилатын гаршысында

Әввәл Синедрионун, сонра Пилатын гаршысында

МӘТТА 27:1—11 МАРК 15:1 ЛУКА 22:66—23:3 ЈӘҺЈА 18:28—35

  • СИНЕДРИОНДА СӘҺӘР МӘҺКӘМӘСИ

  • ЈӘҺУДА ИСКӘРЈУТ ӨЗҮНҮ АСЫР

  • ИСА МӘСИҺИ ПИЛАТЫН ЈАНЫНА ҜӘТИРИРЛӘР

Ҝеҹә сона чатыр. Бутрус үч дәфә Иса пејғәмбәри даныб. Синедрион үзвләри исә гондарма мәһкәмәни битириб дағылышыблар. Лакин сәһәр ачыланда онлар јенидән топлашырлар. Јәгин, онлар ҝеҹә вахты ганунсуз кечирдикләри мәһкәмә ишинә гануни дон ҝејиндирмәк истәјирләр. Пејғәмбәри дә ораја ҝәтирирләр.

Онлар јенә дә дејирләр: «Әҝәр Мәсиһсәнсә, де, биз дә биләк». Иса пејғәмбәр ҹаваб верир: «Десәм дә инанмајаҹагсыныз. Сиздән сорушсам, ҹаваб вермәјәҹәксиниз». Буна бахмајараг, о, ҹәсарәтлә өзү барәдә Дәнјал 7:13 ајәсиндә дејилмиш пејғәмбәрлик сөзләрини дејир: «Индән белә, Инсан Оғлу гүдрәтли Аллаһын сағында отураҹаг» (Лука 22:67—69; Мәтта 26:63).

Онлар исрар едирләр: «Демәли, сән Аллаһын Оғлусан?» Иса Мәсиһ ҹаваб верир: «Еләдир ки вар». Бу сөзләр ону күфр данышмагда иттиһам едиб өлдүрмәк үчүн кифајәтдир. «Даһа башга шәһадәт нәјимизә лазымдыр?» — дејә онлар сорушурлар (Лука 22:70, 71; Марк 14:64). Беләҹә, Иса Мәсиһин әл-голуну бағлајыб Рома һакими Понти Пилатын јанына апарырлар.

Ола билсин, Јәһуда Искәрјут онларын Иса Мәсиһи Пилатын јанына апардыгларыны ҝөрүр. О, Иса Мәсиһин мәһкум едилдијини анлајанда виҹдан әзабы чәкир вә мәјус олур. Амма төвбә едиб Аллаһа дөнмәк әвәзинә, 30 ҝүмүш пулу ҝери гајтармаға ҝедир. О, бөјүк каһинләрә дејир: «Ҝүнаһсыз адамы сатмагла ҝүнаһ иш тутмушам». Амма онлар лагејд ҹаваб верирләр: «Бизә нә? Өзүн биләрсән!» (Мәтта 27:4).

Онда Јәһуда бу пуллары мәбәддә атыб орадан чыхыр. Сонра интиһар едиб ҝүнаһынын үстүнә ҝүнаһ газаныр. Ҝөрүнүр, о, өзүнү асмаг истәјәндә кәндири бағладығы будаг сыныр вә о, гајалыға дүшүб парча-парча олур (Һәвариләрин ишләри 1:17, 18).

Сәһәрин ҝөзү ачыланда Иса пејғәмбәри Понти Пилатын сарајына ҝәтирирләр. Лакин ону ҝәтирән јәһудиләр валинин сарајына ҝирмирләр, онлар һесаб едирләр ки, диҝәр милләтләрин нүмајәндәләри илә әлагә гурмаг онлары мурдарлајыр. Бу, онлары нисанын 15-и Пасханын бир һиссәси олан Мајасыз чөрәкләр бајрамында јемәк јемәкдән мәһрум едәҹәк.

Пилат чөлә чыхыб сорушур: «Бу адамы нәдә иттиһам едирсиниз?» Онлар ҹаваб верирләр: «Бу адам ҹинајәткар олмасајды, ону сәнин јанына ҝәтирмәздик». Пилат һисс едир ки, она тәзјиг ҝөстәрирләр, буна ҝөрә дә дејир: «Апарын ону өз ганунуза ҝөрә мүһакимә един». Јәһудиләр: «Бизим адам өлдүрмәјә ихтијарымыз јохдур», — дејәрәк Иса Мәсиһи өлдүрмәк нијјәтиндә олдугларыны ачыг-ашкар ҝөстәрирләр (Јәһја 18:29—31).

Әҝәр онлар Пасха бајрамында Иса пејғәмбәри өлдүрсәләр, еһтимал вар ки, ҹамаат ајаға галхаҹаг. Буна ҝөрә дә онлар истәјирләр ки, ромалылар Иса пејғәмбәри сијаси ҹинајәтдә иттиһам едиб өлдүрсүнләр, онда халгын гаршысында мәсулијјәтдән гуртула биләҹәкләр.

Дин хадимләри Иса Мәсиһи күфр данышмагда ҝүнаһландырдыглары барәдә бир кәлмә дә демәдән башга бир бәһанә ујдурурлар. Онлар нөвбәти иттиһамлары ирәли сүрүрләр: «[1] Бу адам халгымызы јолдан чыхарыр, [2] Сезара верҝи өдәмәји гадаған едир, үстәлик, [3] өзүнү Мәсиһ, падшаһ адландырыр» (Лука 23:2).

Исанын падшаһ олмасы иддиасы Рома һөкумәтини тәмсил едән Пилатын марағына сәбәб олур. Буна ҝөрә дә о, сараја гајыдыр вә Иса Мәсиһи јанына чағырыб сорушур: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?» Башга сөзлә, Пилат билмәк истәјир ки, Иса Мәсиһ гануну позараг өзүнү сезара рәгиб едир, јохса јох. Мәсиһ, еһтимал ки, Пилатын онун һаггында нәләр ешитдијини өјрәнмәк үчүн дејир: «Сән буну өзүндән дејирсән, јохса мәним һаггымда кимдәнсә ешитмисән?» (Јәһја 18:33, 34).

Пилат онун һаггында һеч нә билмәдијини вә һәгигәти өјрәнмәк истәдијини билдирир. О дејир: «Мәҝәр мән јәһудијәм?» Сонра сөзүнә әлавә едир: «Өз халгын вә бөјүк каһинләрин сәни мәнә тәслим едиб. Де ҝөрүм нә иш тутмусан?» (Јәһја 18:35).

Иса Мәсиһ Падшаһлыг кими ваҹиб мәсәләдән һеч вәҹһлә бојун гачырмыр. Шүбһәсиз, онун ҹавабы Пилаты чох һејрәтләндирир.