Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 118

Ким даһа бөјүкдүр?

Ким даһа бөјүкдүр?

МӘТТА 26:31—35 МАРК 14:27—31 ЛУКА 22:24—38 ЈӘҺЈА 13:31—38

  • ИСА МӘСИҺ ВӘЗИФӘ БАРӘДӘ МӘСЛӘҺӘТ ВЕРИР

  • БУТРУСУН ИСА МӘСИҺИ ИНКАР ЕДӘҸӘЈИ ПЕЈҒӘМБӘРЛИК ОЛУНУР

  • МӘҺӘББӘТ МӘСИҺИН ДАВАМЧЫЛАРЫНЫН ФӘРГЛӘНДИРИҸИ ӨЗӘЛЛИЈИДИР

Бир аз әввәл Иса Мәсиһ һәвариләринин ајагларыны јумагла онлара башгаларына тәвазөкарлыгла хидмәт етмәјә даир ҝөзәл дәрс вериб. Нәјә ҝөрә бу, јериндә верилән мәсләһәтдир? Чүнки онлар бу саһәдә зәифлик ҝөстәрмишдиләр. Онлар өзләрини Аллаһа һәср едибләр, лакин һәлә дә кимин ән бөјүк олдуғунун дәрдини чәкирләр (Марк 9:33, 34; 10:35—37). Онларын зәифлији бу ахшам өзүнү јенә ҝөстәрир.

Һәвариләр арасында кимин даһа бөјүк олдуғуна даир гызғын мүбаһисә дүшүр (Лука 22:24). Иса Мәсиһ онларын бу барәдә јенә дә мүбаһисә етдијини ҝөрәндә чох тәәссүфләнир. Бәс о, нә едир?

Бу ҹүр дүшүнҹәләринә вә һәрәкәтләринә ҝөрә һәвариләрини данламыр, әксинә, сәбирлә онлары баша салыр: «Халгларын һөкмдарлары онлара ағалыг едир, онларын үзәриндә һакимијјәт сүрәнләри Һами кими уҹалдырлар. Сиз исә белә олмамалысыныз... Ким даһа бөјүкдүр: сүфрәдә отуран, јохса гуллуг едән?» Сонра онлара индијә кими гојдуғу нүмунәни хатырладараг дејир: «Мән исә сизә гуллуг едирәм» (Лука 22:25—27).

Һәвариләр гејри-камил олмаларына бахмајараг, Иса пејғәмбәрин гаршылашдығы сынагларда она садиг галмышлар. Буна ҝөрә дә о дејир: «Атам мәнимлә әһд бағладығы кими, мән дә падшаһлыгда һөкмранлыг етмәк үчүн сизинлә әһд бағлајырам» (Лука 22:29). Онлар Иса Мәсиһин садиг давамчыларыдыр. Мәсиһ шаҝирдләрини әмин едир ки, онларла бағладығы әһд сајәсиндә Аллаһын Падшаһлығында онунла бирҝә һакимијјәт сүрәҹәкләр.

Һәвариләри белә бир мөһтәшәм ҝәләҹәк ҝөзләсә дә, һәлә ки, онлар ҹисмани варлыгдырлар вә гејри-камилдирләр. Иса Мәсиһ онлара дејир: «Шејтан сизи буғда кими хәлбирдән кечирмәји тәләб едирди». Буғда хәлбирләнәндә һәрәси бир тәрәфә дүшүр (Лука 22:31). Мәсиһ онлары һәмчинин хәбәрдар едир: «Бу ҝеҹә һамыныз мәндән үз дөндәрәҹәксиниз. Чүнки јазылыб: “Чобаны вураҹағам, гојунлар пәрән-пәрән олаҹаг”» (Мәтта 26:31; Зәкәријјә 13:7).

Бутрус өзүндән разы шәкилдә етираз едир: «Һамы сәндән үз дөндәрсә дә, мән өмрүмдә сәндән үз дөндәрмәрәм!» (Мәтта 26:33). Пејғәмбәр Бутруса дејир ки, хоруз бу ҝеҹә ики дәфә банламамышдан габаг Бутрус ону инкар едәҹәк. Бунунла белә, Иса Мәсиһ дејир: «Мән сәнин үчүн Аллаһа јалвардым ки, иманын түкәнмәсин. Сән дә гајыданда гардашларынын иманыны мөһкәмләндир» (Лука 22:32). Лакин Бутрус архајынлыгла вурғулајыр: «Сәнинлә бирҝә өлмәк лазым ҝәлсә белә, сәни данмарам» (Мәтта 26:35). Диҝәр һәвариләр дә ејни сөзләри дејирләр.

Мәсиһ шаҝирдләринә дејир: «Артыг јанынызда чох галмајаҹағам, сиз мәни ахтараҹагсыныз. Јәһудиләрә дедијим сөзү инди сизә дејирәм: сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәјәҹәксиниз. Сизә јени бир әмр верирәм: бир-биринизи севин. Бир-биринизи мән сизи севдијим кими севин. Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһја 13:33—35).

Ешидәндә ки, Иса пејғәмбәр онларла бирҝә аз галаҹаг, Бутрус сорушур: «Аға, сән һара ҝедирсән?» Пејғәмбәр дејир: «Ҝетдијим јерә сән инди ҝәлә билмәзсән, амма сонра ҝәләҹәксән». Чаш-баш галан Бутрус дејир: «Аға, мән нијә инди сәнин ардынҹа ҝәлә билмәрәм? Сәнин јолунда ҹанымы да верәрәм» (Јәһја 13:36, 37).

Сонра Иса Мәсиһ һәвариләрини Ҹәлиләјә тәблиғә ҝөндәрәндә онлара кисә вә һејбә ҝөтүрмәмәји тапшырдығыны јадларына салыр (Мәтта 10:5, 9, 10). О сорушур: «Бир шејдә корлуг чәкдиниз?» Онлар: «Хејр», — дејә ҹаваб верирләр. Бәс бундан сонра онлар нә етмәлидирләр? Иса Мәсиһ онлара јени ҝөстәриш верир: «Пул кисәси олан кисәсини, һәмчинин һејбәсини дә ҝөтүрсүн. Гылынҹы олмајан үст палтарыны сатыб гылынҹ алсын. Буну билин ки, мәним һаггымда јазылмыш: “Ҹинајәткарлара тај тутулду”, — сөзләри јеринә јетмәлидир. Чүнки һаггымда јазыланлар артыг һәјата кечир» (Лука 22:35—37).

Иса Мәсиһ ҹинајәткарларла бирҝә дирәјә мыхланаҹағы вахтдан данышыр. Бунун ардынҹа онун давамчылары ҹидди тәгибләрә мәруз галаҹаглар. Онлар бүтүн бунлара һазыр олдугларыны дүшүнәрәк дејирләр: «Аға, бурада ики гылынҹ вар». О: «Кифајәтдир», — дејир (Лука 22:38). Јанларында гылынҹ олмасындан истифадә едәрәк Иса пејғәмбәр онлара даһа бир мүһүм ибрәт дәрси верәҹәк.