ЈӘҺЈА 21:1—25

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ҸӘЛИЛӘ ДӘНИЗИ САҺЛИНДӘ ПЕЈДА ОЛУР

  • БУТРУСА ВӘ БАШГАЛАРЫНА ГУЗУЛАРЫ ОТАРМАГ ТАПШЫРЫЛЫР

Һәвариләри илә кечирдији сонунҹу ҝеҹә Иса Мәсиһ демишди: «Дириләндән сонра мән сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедәҹәјәм» (Мәтта 26:32; 28:7, 10). Инди давамчыларынын чоху ора јолланыр. Бәс Ҹәлиләдә онлар нә етмәлидирләр?

Бутрус һәвариләрин алтысына дејир: «Ҝедирәм балыг тутмаға». Онлар да дејирләр: «Биз дә сәнинлә ҝедирик» (Јәһја 21:3). Һәвариләр бүтүн ҝеҹәни һеч нә тута билмирләр. Һава ишыглашанда Иса пејғәмбәр саһилдә ҝөрүнүр, амма онлар ону танымырлар. Мәсиһ онлары чағырыр: «Балалар, јемәјә бир шејиниз вар?» Онлар: «Јохдур», — дејә ҹаваб верирләр. Онда Мәсиһ онлара дејир: «Тору гајығын сағ тәрәфиндән атын, тутаҹагсыныз» (Јәһја 21:5, 6). Тора о гәдәр балыг дүшүр ки, дартыб чыхара билмирләр.

Јәһја Бутруса дејир: «Бу, Ағадыр!» (Јәһја 21:7). Бутрус буну ешидән кими палтарыны тез әјнинә кечириб суја тулланыр. О, тәхминән 90 метр үзүб саһилә чыхыр. Галанлары исә балыгла долу тору чәкә-чәкә јаваш-јаваш гајыгла ҝәлирләр.

Саһилә чатанда онлар ҝөрүрләр ки, «тонгалын үстүндә балыг, јанында да чөрәк вар». Иса Мәсиһ дејир: «Тутдуғунуз балыгдан бир нечәсини ҝәтирин». Бутрус тору дартыб саһилә чыхарыр. Тора 153 балыг дүшүб. Мәсиһ онлары дәвәт едир: «Ҝәлин сәһәр јемәјинизи јејин». Шаҝирдләрдән һеч бири ҹәсарәт едиб: «Сән кимсән?» — дејә сорушмурлар, чүнки һамысы онун Мәсиһ олдуғуну баша дүшүб (Јәһја 21:10—12). Бу, үчүнҹү дәфәдир ки, Иса Мәсиһ бир груп шаҝирдинә ҝөрүнүр.

Иса пејғәмбәр онларын һәр биринә чөрәк вә балыг верир. Сонра, еһтимал ки, балыглара бахыб сорушур: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән, бунлары?» Ола биләрми ки, Бутрус Иса Мәсиһин бујурдуғу ишдән чох, балыгчылыг ишинә бағланыб? Бутрус ҹаваб верир: «Аға, јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Мәсиһ она дејир: «Гузуларымы бәслә» (Јәһја 21:15).

Иса пејғәмбәр бирдә сорушур: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән?» Чох ҝүман ки, чаш-баш галан Бутрус әминликлә ҹаваб верир: «Бәли, Аға, сән билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Пејғәмбәр ејни сөзләри дејир: «Гузуларымы отар» (Јәһја 21:16).

Пејғәмбәр үчүнҹү дәфә сорушур: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән?» Ола билсин, Бутрус фикирләшир ки, Иса пејғәмбәр онун садиглијинә шүбһә едир. Бутрус гәтијјәтлә ҹаваб верир: «Аға, сән һәр шеји билирсән. Сән јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Пејғәмбәр јенидән Бутрусун нә етмәли олдуғуну вурғулајыр: «Гузуларымы бәслә» (Јәһја 21:17). Бәли, мәсул шәхсләр Аллаһыны сүрүсүнү бәсләмәлидир.

Аллаһын тапшырдығы иши јеринә јетирдији үчүн Иса пејғәмбәр һәбс едилиб едам олунмушду. Инди о, Бутруса дејир ки, онун да ахыры белә олаҹаг. Мәсиһ дејир: «Ҹаванлығында өзүн ҝејиниб истәдијин јерә ҝедирдин, амма гоҹаланда әлләрини узадаҹагсан, башгасы сәни ҝејиндириб истәмәдијин јерә апараҹаг». Анҹаг, бунунла белә, Мәсиһ ону тәшвиг едир: «Бундан сонра да ардымҹа ҝәл» (Јәһја 21:18, 19).

Бутрус һәвари Јәһјаја ишарә едиб сорушур: «Аға, бәс бу неҹә олаҹаг?» Доғрудан да, Иса Мәсиһин севимли шаҝирдинин ҝәләҹәји неҹә олаҹаг? Мәсиһ ҹаваб верир: «Әҝәр мән ҝәләнәҹән онун галмасыны истәјирәмсә, бундан сәнә нә?» (Јәһја 21:21—23). Башгаларынын нә едиб-етмәмәси Бутрусу марагландырмамалыдыр. О, башыны ашағы салыб она һәвалә олунан иши јеринә јетирмәлидир. Амма ејни заманда Иса Мәсиһ вурғулајыр ки, Јәһја диҝәр һәвариләрдән даһа чох јашајаҹаг вә о, Иса Мәсиһин Падшаһлыг ҹалалында ҝәлдијини вәһј васитәсилә ҝөрәҹәк.

Иса пејғәмбәрин ҝөрдүјү башга ишләр дә вар, лакин онларын һамысы бир-бир јазылсајды, јазылан тумарлар дүнјаја сығмазды.