Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 113

Чалышган олмаға даир талант мәсәли

Чалышган олмаға даир талант мәсәли

МӘТТА 25:14—30

  • ИСА МӘСИҺ ТАЛАНТ ҺАГДА МӘСӘЛ ЧӘКИР

Иса Мәсиһ Зејтун дағында дөрд һәвариси илә сөһбәтини давам етдирәрәк нөвбәти мәсәл данышыр. О, бир нечә ҝүн бундан әввәл Әриһада оларкән Падшаһлығын узагда олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн мина һагда мәсәл сөјләмишди. Инди чәкдији мәсәл бир чох ҹәһәтдән һәмин мәсәлә охшајыр. Бу мәсәллә Мәсиһ онларын онун һүзуруна вә дөврүн јекунуна даир вердикләри суалын бир гисминә ҹаваб верир. Бу мәсәл ҝөстәрир ки, онун шаҝирдләри онлара һәвалә олунан иши ҹанла-башла ҝөрмәлидирләр.

Иса Мәсиһ мәсәлинә башлајыр: «Падшаһлыг һәмчинин башга өлкәјә ҝетмәјә һазырлашан бир адама бәнзәјир. О адам нөкәрләрини јанына чағырыб әмлакынын идарәсини онлара һәвалә етди» (Мәтта 25:14). Иса пејғәмбәр артыг өзүнү падшаһлыг һакимијјәтини алмаг үчүн башга өлкәјә ҝедән адама бәнзәтмишди. Буна ҝөрә дә һәвариләр мәсәлдәки адамын ону тәмсил етдијини баша дүшүрләр (Лука 19:12).

Бу адам башга өлкәјә ҝетмәздән өнҹә нөкәрләринә әмлакынын идарәсини һәвалә едир. Иса пејғәмбәр үч ил јарым хидмәт етдији дөврдә бүтүн диггәтини Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри бәјан етмәјә ҹәмләмишди, буну шаҝирдләринә дә өјрәтмишди. Бир аздан пејғәмбәр онлары тәрк едәҹәк. О әминдир ки, шаҝирдләри онун өјрәтдији иши ҝөрмәјә давам едәҹәкләр (Мәтта 10:7; Лука 10:1, 8, 9; мүгајисә един: Јәһја 4:38; 14:12).

Бәс бу мәсәлдәки адам әмлакынын идарәсини неҹә бөлүшдүрәҹәк? Иса Мәсиһ мәсәлинә давам едир: «О, нөкәрләрин баҹарығыны нәзәрә алараг, биринә беш, о бирисинә ики, диҝәринә исә бир талант вериб јола чыхды» (Мәтта 25:15). Бәс нөкәрләр онлара етибар олунан әмлакы неҹә идарә едәҹәк? Ҝөрәсән, онлар ағанын хејри үчүн чалышаҹаглар? Мәсиһ һәвариләринә дејир:

«Беш талант алмыш нөкәр дәрһал ҝедиб пулу дөвријјәјә бурахды вә даһа беш талант газанды. Ејнилә, ики талант алмыш нөкәр дә даһа ики талант газанды. Бир талант алмыш нөкәр исә ҝедиб ағасынын вердији ҝүмүш пулу торпаға басдырды» (Мәтта 25:16—18). Аға гајыданда нә баш верәҹәк?

Иса пејғәмбәр мәсәлинә давам едир: «Хејли вахт кечәндән сонра аға ҝери гајытды вә нөкәрләрдән һесабат тәләб етди» (Мәтта 25:19). Ики нөкәр өз баҹарыгларына ҝөрә әлләриндән ҝәләни етмишдиләр. Һәр икиси дә чалышган вә зәһмәткеш олдуглары үчүн әлиндәкиләри икигат артырараг ағаларына хејир ҝәтирмишди. (О вахт ишчи бир талант газанмаг үчүн 19 ил ишләмәли иди.) Аға бу нөкәрләрин икисинә дә ејни тәриф сөзләри дејир: «Афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим! Сән хырда ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин, буна ҝөрә сәнә чох шеј һәвалә едәҹәјәм. Ҝәл, сән дә ағанла бирҝә севин!» (Мәтта 25:21).

Анҹаг бир талант алан нөкәр фәргли давраныб. О дејир: «Аға, мән билирдим ки, сән тәләбкар адамсан. Әкмәдијин јердән бичирсән, сәпмәдијин јердән јығырсан. Буна ҝөрә дә сәндән горхдум вә ҝедиб вердијин таланты торпагда ҝизләтдим. Ал, бу да сәнин пулун» (Мәтта 25:24, 25). О, бу пулу дөвријјәјә бурахмајыб ки, һеч олмаса, үстүнә фаиз ҝәлсин вә аз да олса, ағасына хејир ҝәтирсин. Бир сөзлә, о, ағасына хејир ҝәтирмәк истәмәјиб.

Аға да ону лајигли олараг јарамаз, тәнбәл нөкәр адландырыр. Аға онун әлиндәкини алыб чалышган нөкәрә верир. О, белә бир гајда гојур: «Кимдә варса, она даһа чох вериләҹәк вә о адамда боллуг олаҹаг. Анҹаг кимдә јохдурса, әлиндәки дә алынаҹаг» (Мәтта 25:26, 29).

Бәли, Иса Мәсиһин шаҝирдләри чох шеј һагда фикирләшмәлидирләр. Елә бирҹә бу мәсәлин үзәриндә дүшүнүләси нә гәдәр шеј вар. Онлар дәрк етмәлидирләр ки, Иса Мәсиһин онлара һәвалә етдији иш — шаҝирд һазырламаг кими шәрәфли тапшырыг олдугҹа гијмәтли ишдир. О, шаҝирдләринин бу шәрәфли иши ҹанла-башла ҝөрмәләрини истәјир. Әлбәттә, Иса Мәсиһ онун һәвалә етдији мүждәчилик ишини һамынын ејни сәвијјәдә ҝөрәҹәјини ҝөзләмир. Мәсәлдән ҝөрүндүјү кими, һәр кәс баҹардығыны етмәлидир. Амма, бу о демәк дејил ки, тәнбәл вә Ағанын әмлакыны артырмаг үчүн ҹанла-башла чалышмајан адам Мәсиһин разылығыны газанаҹаг.

Јәгин, һәвариләр «кимдә варса, она даһа чох вериләҹәк» сөзләрини ешидәндә чох севинирләр.