Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 134

Сәрдабә бошдур — Мәсиһ дирилиб!

Сәрдабә бошдур — Мәсиһ дирилиб!

МӘТТА 28:3—15 МАРК 16:5—8 ЛУКА 24:4—12 ЈӘҺЈА 20:2—18

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ДИРИЛИБ

  • СӘРДАБӘНИН ЈАНЫНДА БАШ ВЕРӘНЛӘР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР БИР НЕЧӘ ГАДЫНА ҜӨРҮНҮР

Сәрдабә бошдур! Буну ҝөрән гадынлар мәәттәл галыр. Мәҹдәлли Мәрјәм гачыб Бутрусу вә Иса Мәсиһин севдији о бири шаҝирди — һәвари Јәһјаны тапыр (Јәһја 20:2). Амма сәрдабәнин јанында галан диҝәр гадынлар бир мәләји ҝөрүрләр. Һәмчинин сәрдабәнин ичиндә ағ әба ҝејмиш башга бир мәләк вар (Марк 16:5).

Мәләкләрдән бири онлара дејир: «Горхмајын! Мән билирәм ки, сиз дирәкдә едам едилмиш Исаны ахтарырсыныз. О, бурада јохдур. Өзүнүн дедији кими дирилиб. Ҝәлин онун гојулдуғу јерә бахын. Сонра исә тез ҝедин, шаҝирдләрә онун дирилдијини сөјләјин. Онлара дејин: “Иса сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедир, ону орада ҝөрәҹәксиниз”» (Мәтта 28:5—7). Гадынлар сәрдабәдән чыхыб гача-гача ҝедирләр. Һиссләр онлары чулғалајыб, онлар тир-тир әсирләр (Марк 16:8).

Бу арада Мәҹдәлли Мәрјәм Бутрусла Јәһјаны тапыр. Тәнҝнәфәс онлара хәбәр верир: «Ағаны сәрдабәдән ҝөтүрүбләр, билмирик апарыб һара гојублар» (Јәһја 20:2). Буну ешитҹәк һәвариләрин икиси дә гачыр. Ҝөрүнүр, Јәһја даһа тез гачыр вә сәрдабәјә биринҹи чатыр. Јәһја ичәри бојланыр вә орада кәтан парчаны ҝөрүр, амма ичәри ҝирмир.

Бутрус ора ҝәлиб чатан кими ичәри ҝирир. О, јердәки парчаны вә Иса пејғәмбәрин башыны өртән дәсмалы ҝөрүр. Јәһја да ичәри ҝирир вә Мәрјәмин сөзләринин доғрулуғуна әмин олур. Амма нә Бутрус, нә дә Јәһја баша дүшмүр ки, Иса Мәсиһ дирилиб. Һәрчәнд Иса дириләҹәјини дәфәләрлә онлара демишди (Мәтта 16:21). Бу һәвариләр чашбаш һалда евә гајыдырлар. Јенидән сәрдабәјә ҝәлмиш Мәҹдәлли Мәрјәм исә орада галыр.

Бу арада о бири гадынлар Иса Мәсиһин дирилдијини шаҝирдләрә данышмаға тәләсирләр. Јолда Мәсиһ гаршыларына чыхыб онлары саламлајыр. Гадынлар онун өнүндә диз чөкүрләр. Иса Мәсиһ онлара дејир: «Горхмајын, ҝедин гардашларыма дејин ки, Ҹәлиләјә ҝетсинләр. Орада мәни ҝөрәҹәкләр» (Мәтта 28:9, 10).

Бундан әввәл зәлзәлә башлајанда вә мәләкләр ҝөрүнәндә сәрдабәни горујан ҝөзәтчиләрин горхудан аз гала бағры чатламышды. Онлар өзләринә ҝәләндә шәһәрә ҝедиб баш верән һадисәни бөјүк каһинләрә чатдырырлар. Бөјүк каһинләр јәһуди ағсаггалларыны чағырыб мәшвәрәтләширләр вә гәрара ҝәлирләр ки, әсҝәрләрә рүшвәт вериб бу мәсәлини өрт-басдыр етсинләр. Әсҝәрләрә тапшырырлар: «Белә дејәрсиниз: “Ҝеҹә биз јатанда онун шаҝирдләри ҝәлиб ҹәсәди оғурладылар”» (Мәтта 28:4, 11, 13).

Рома әсҝәри нөвбә башында јатардыса, ону едам едә биләрдиләр. Буна ҝөрә дә каһинләр онлара сөз верирләр: «Архајын олун, әҝәр бу [јатмағыныз барәдә јалан], валинин гулағына чатса, биз һәр шеји она баша саларыг» (Мәтта 28:14). Әсҝәрләр рүшвәт алыб һәр шеји каһинләрин дедији кими едирләр. Бунун нәтиҹәсиндә јәһудиләр арасында шајиә јајылыр ки, Иса Мәсиһин ҹәсәдини оғурлајыблар.

Сәрдабәнин јанында галан Мәҹдәлли Мәрјәм гәм-гүссә ичиндәдир. О әјилиб сәрдабәнин ичинә бојлананда ағ либаслы ики мәләк ҝөрүр. Мәләкләрдән бири Иса Мәсиһин ҹәсәди гојулдуғу јерин баш тәрәфиндә, о бириси ајаг тәрәфиндә отуруб. Онлар сорушурлар: «Нијә ағлајырсан?» Мәрјәм ҹаваб верир: «Ағамы апарыблар, билмирәм һара гојублар». Сонра чөнәндә башга бир адамы ҝөрүр. О да бајаг мәләјин вердији суалы тәкрарлајыр вә сонра сорушур: «Кими ахтарырсан?» Мәрјәм елә билир ки, бу, бағбандыр вә она дејир: «Аға, әҝәр ону сән апармысанса, де һара гојмусан, мән ҝедим ону ҝөтүрүм» (Јәһја 20:13—15).

Әслиндә, һал-һазырда Мәрјәм дирилмиш Иса Мәсиһлә данышыр, амма ону танымыр. Лакин Иса Мәсиһ «Мәрјәм!» дејәндә Мәрјәм һәмин адамын ону чағырмаг тәрзиндән онун ким олдуғуну баша дүшүр вә чөнүб ибраниҹә: «Раббуни!» — дејә севинә-севинә чығырыр. (Раббуни «устад» демәкдир.) Лакин о горхур ки, Иса Мәсиһ инди ҝөјә галхаҹаг, буна ҝөрә дә тез ону тутур. Иса Мәсиһ исә она дејир: «Тутма мәни. Мән ки һәлә Атамын јанына галхмырам. Гардашларымын јанына ҝет вә онлара де: “Мән өз Атамын вә сизин Атанызын, өз Аллаһымын вә сизин Аллаһынызын јанына ҝедирәм”» (Јәһја 20:16, 17).

Мәрјәм һәвариләрлә диҝәр шаҝирдләрин топлашдыглары јерә гачыр. О, «Мән Ағаны ҝөрдүм!» дејәрәк диҝәр гадынларын Иса Мәсиһин дирилмәси илә бағлы сөјләдикләринә әлавә едир (Јәһја 20:18). Анҹаг һәвариләр гадынларын дедикләрини бош шеј саныр (Лука 24:11).