Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 115

Мәсиһин кечирәҹәји сонунҹу Пасха бајрамы

Мәсиһин кечирәҹәји сонунҹу Пасха бајрамы

МӘТТА 26:1—5, 14—19 МАРК 14:1, 2, 10—16 ЛУКА 22:1—13

  • ЈӘҺУДА ИСКӘРЈУТ ИСА МӘСИҺИ САТЫР

  • ИКИ ҺӘВАРИ ПАСХА ЈЕМӘЈИНИ ҺАЗЫРЛАЈЫР

Иса пејғәмбәр Зејтун дағында дөрд һәварисинин онун һүзуру вә дөврүн јекунуна даир вердикләри суалы там шәкилдә ҹавабландырыр.

Һадисәләрлә долу нисанын 11-и баша чатыр. Онлар ҝеҹәләмәк үчүн Бејтанијјәјә гајыдырлар. Јолда о, һәвариләринә дејир: «Сиз билирсиниз ки, ики ҝүндән сонра Пасха бајрамыдыр, инсан Оғлу әлә верилиб дирәкдә едам едиләҹәк» (Мәтта 26:2).

Пејғәмбәр нөвбәти ҝүнү, јәни чәршәнбә ҝүнүнү јалныз һәвариләри илә кечирир. О, дүнән, јәни чәршәнбә ахшамы дин хадимләрини инсанларын гаршысында мәзәммәт етмишди. Онлар Мәсиһи өлдүрмәк үчүн ахтарырлар. Нисанын 12-си о, ҹамаат арасына чыхмыр, чүнки истәмир ки, нисанын 14-ү һәвариләри илә кечирәҹәји Пасха бајрамына нәсә мане олсун.

Анҹаг баш каһинләр вә ағсаггаллар Пасха бајрамындан әввәл сакит дајанмырлар. Бу адамлар бирликдә баш каһин Гајафанын һәјәтиндә јығышырлар. Нәјә ҝөрә? Иса Мәсиһ онлары ифша етдији үчүн онлар чох пис олублар вә ону тутуб өлдүрмәк үчүн һијлә гурурлар. Бәс буну нә вахт вә неҹә едәҹәкләр? Онлар дејирләр: «Бајрамда олмасын, јохса халг ајаға галхар» (Мәтта 26:4, 5). Баш каһинләр вә ағсаггаллар горхурлар, чүнки Иса пејғәмбәр чохларынын рәғбәтини газаныб.

Бу арада дин хадимләринин јанына бир нәфәр ҝәлир. Онлар мәәттәл галырлар. Чүнки бу адам Иса Мәсиһин һәвариси Јәһуда Искәрјутдур. Устадыны сатмаг фикрини Шејтан онун ағлына салыб. Јәһуда онлара дејир: «Ону сизә тәслим етсәм, мәнә нә верәрсиниз?» (Мәтта 26:15). Бу фикир онларын лап үрәјинҹәдир. Бу адамлар Јәһудаја ҝүмүш пул вермәји гәрарлашдырырлар (Лука 22:5). Бәс онлар нечәјә сөвдәләширләр? Дин хадимләри бөјүк мәмнунијјәтлә Јәһудаја 30 ҝүмүш тәклиф едирләр. Мараглыдыр ки, 30 шекел бир гулун гијмәтидир (Чыхыш 21:32). Бунунла да дин хадимләри Иса Мәсиһә һәгарәт етдикләрини, јәни онун һеч бир дәјәри олмадығыны ҝөстәрирләр. Јәһуда о ҝүндән Иса Мәсиһи ҹамаатдан хәлвәт әлә вермәк үчүн фүрсәт ахтармаға башлајыр (Лука 22:6).

Ҝүнәшин гүрубујла чәршәнбә ҝүнү, нисанын 13-ү башлајыр. Бу, онун Бејтанијјәдә галдығы алтынҹы вә сонунҹу ҝеҹәдир. Нөвбәти ҝүн Пасха бајрамынын сон һазырлыглары ҝөрүлмәлидир. Нисанын 14-ү башлајандан сонра гузу алынмалы, сонра да кәсилиб бүтөвлүклә гызардылмалыдыр. Бәс бүтүн бунлары ким һазырлајаҹаг вә онлар һарада јејәҹәкләр? Иса Мәсиһ бүтүн бу хырдалыглары демир. Буна ҝөрә дә Јәһуда баш каһинләри бу барәдә габагҹадан мәлуматландыра билмир.

Чох ҝүман ки, ҹүмә ахшамы ҝүнорта Иса Мәсиһ Бејтанијјәдән олан Бутрусла Јәһјаны јола салыб дејир: «Ҝедин вә бизә Пасха јемәји һазырлајын». Онлар сорушурлар: «Һарада һазырлајаг?» Мәсиһ изаһ едир: «Шәһәрә ҝирәндә әлиндә сахсы сәһәнҝ апаран бир адам ҝөрәҹәксиниз. Онун ҝирдији евә ҝедин вә ев саһибинә белә дејин: “Устад сорушур, шаҝирдләри илә Пасха јемәјини һансы отагда јејәҹәк”. О адам сизә јухары мәртәбәдә һазырланмыш бөјүк бир отаг ҝөстәрәҹәк. Јемәји орада һазырлајын» (Лука 22:8—12).

Шүбһәсиз, ев саһиби Иса пејғәмбәрин шаҝирдидир вә јәгин, о билир ки, пејғәмбәр бајрамы онун евиндә кечирмәк истәјәҹәк. Бу ики һәвари Јерусәлимә чатанда һәр шеј пејғәмбәрин дедији кими олур. Онлар икиси Пасха гузусуну вә 13 нәфәрлик (Иса Мәсиһ вә 12 һәвари үчүн) бајрам тәдарүкүнү һазырлајырлар.