Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 137

Мәсиһи јүзләрлә адам ҝөрүр

Мәсиһи јүзләрлә адам ҝөрүр

МӘТТА 28:16—20 ЛУКА 24:50—52 ҺӘВАРИЛӘРИН ИШЛӘРИ 1:1—12; 2:1—4

  • ИСА МӘСИҺ ЧОХЛАРЫНЫН ГАРШЫСЫНДА ПЕЈДА ОЛУР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ҜӨЈӘ ГАЛХЫР

  • ИСА МӘСИҺ 120 ШАҜИРДИН ҮЗӘРИНӘ МҮГӘДДӘС РУҺ ТӨКҮР

Иса пејғәмбәр дириләндән сонра он бир һәвариси илә Ҹәлиләдә бир дағда ҝөрүшүр. Орада тәхминән 500 шаҝирд дә вар. Лакин онларын бәзиләри әввәл-әввәл Иса Мәсиһин дирилдијинә шүбһә едирләр (Мәтта 28:17; 1 Коринфлиләрә 15:6). Амма Мәсиһин инди дедији сөзләр онлары инандырыр.

О, бурада топлашмыш шаҝирдләринә изаһ едир ки, Аллаһ һәм ҝөјдә, һәм дә јердә бүтүн һакимијјәти она вериб. О, шаҝирдләринә бујурур: «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын, онлары Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә вәфтиз един, сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин» (Мәтта 28:18—20). Бәли, Иса Мәсиһ дириләндән сонра да мүждәчилик иши илә марагланыр.

Шаҝирд һазырламаг тапшырығыны кишиләр, гадынлар, ушаглар, бир сөзлә, Иса Мәсиһин бүтүн давамчылары алыр. Дүздүр, әлејһдарлар тәблиғ вә тәлим ишини дајандырмаға чалышаҹаглар, бунунла белә, Мәсиһ шаҝирдләрә тохтаглыг верир: «Ҝөјдә вә јердә бүтүн һакимијјәт мәнә верилиб». Бәс бу, онлар үчүн нә демәкдир? О дејир: «Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм». Иса Мәсиһ демир ки, хош хәбәрин тәблиғиндә иштирак едәнләрин һамысына мөҹүзәләр ҝөстәрмәк габилијјәти верәҹәк. Анҹаг мүгәддәс руһу һамыја верәҹәк.

Иса Мәсиһ дириләндән сонра 40 ҝүн әрзиндә шаҝирдләринә ҝөрүнүр. О, мүхтәлиф ҹисмани бәдәнләр алыр вә онлара сағ олдуғуну бир чох данылмаз сүбутларла ҝөстәрир. Үстәлик, онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында ҝөстәришләр верир (Һәвариләрин ишләри 1:3; 1 Коринфлиләрә 15:7).

Ҝөрүнүр, һәвариләр һәлә дә Ҹәлиләдәдир. Иса пејғәмбәр онлара Јерусәлимә гајытмағы тапшырыр. Онларла шәһәрдә ҝөрүшәндә белә дејир: «Јерусәлимдән узаглашмајын, Атамын вердији вә мәндән ешитдијиниз вәдин һәјата кечмәсини ҝөзләјин. Чүнки Јәһја су илә вәфтиз едиб, сиз исә бир нечә ҝүндән сонра мүгәддәс руһла вәфтиз едиләҹәксиниз» (Һәвариләрин ишләри 1:4, 5).

Сонрадан Иса пејғәмбәр јенә һәвариләринә ҝөрүнүр. О, онлары Зејтун дағынын шәрг јамаҹында јерләшән Бејтанијјәјә апарыр (Лука 24:50). О ҝедәҹәји илә бағлы онлара чох шеј данышса да, онлар һәлә дә Падшаһлығын јер үзүндә олаҹағыны дүшүнүрләр (Лука 22:16, 18, 30; Јәһја 14:2, 3).

Һәвариләр Иса Мәсиһдән сорушурлар: «Аға, Исраилдә падшаһлығы инди бәрпа едәҹәксән?» О ҹаваб верир: «Дөврләри вә тарихләри тәјин етмәк јалныз Атанын ихтијарындадыр, сизин бунлары билмәјинизә ҝәрәк јохдур». Сонра онларын нә етмәли олдугларыны јенә вурғулајараг дејир: «Мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз вә Јерусәлимдә, бүтүн Јәһудијјәдә вә Сәмәријјәдә, һәтта јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз» (Һәвариләрин ишләри 1:6—8).

Һәвариләр Зејтун дағында оларкән дирилмиш Иса Мәсиһ онларын ҝөзү гаршысында ҝөјә галхмаға башлајыр вә булуд ону өртүб ҝизләдир. Иса Мәсиһ индики ҹисмани бәдәнини тәрк едиб руһани варлыг кими ҝөјә галхыр (1 Коринфлиләрә 15:44, 50; 1 Бутрус 3:18). Һәвариләр һәлә дә ҝөзләрини ҝөјә дикиб бахаркән јанларында ҹисмани бәдән алмыш ики ағ либаслы мәләк пејда олур. Онлар дејирләр: «Еј ҹәлиләлиләр! Нијә дуруб ҝөјә бахырсыныз? Сиздән ҝөјә ҝөтүрүлән бу Исанын ҝөјә неҹә ҝетдијини ҝөрдүнүзсә, елә дә ҝери ҝәләҹәк» (Һәвариләрин ишләри 1:10, 11).

Иса пејғәмбәр јер үзүнү тәмтәраглы сурәтдә јох, сакитҹә, јалныз садиг давамчыларынын мүшајиәти илә тәрк едир. Ејнилә, онун ҝәлиши дә тәмтәраглы шәкилдә олмајаҹаг. Онун ҝәлишини вә Падшаһ кими һүзуруну јалныз садиг давамчылары дәрк едәҹәк.

Һәвариләр Јерусәлимә гајыдырлар. Нөвбәти ҝүнләр әрзиндә онлар, диҝәр шаҝирдләр, о ҹүмләдән Иса пејғәмбәрин анасы Мәрјәм вә гардашлары бир јерә јығышырлар (Һәвариләрин ишләри 1:14). Онлар арамсыз дуа едирләр. Дуаларынын мөвзусундан бири дә јенидән он ики һәвари олмалары үчүн Јәһуда Искәрјутун әвәзинә бир һәвари сечмәкдир (Мәтта 19:28). Онлар истәјирләр ки, сечәҹәкләри шаҝирд Иса Мәсиһин фәалијјәтинин вә дирилмәсинин шаһиди олан адам олсун. Аллаһын фикрини өјрәнмәк үчүн пүшк атырлар. Бу, Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан сонунҹу пүшкатмадыр (Зәбур 109:8; Мәсәлләр 16:33). Пүшк Мәттијаја дүшүр вә о, он бир һәваринин сырасына дахил едилир. Мәттија Иса Мәсиһин тәблиғ етмәјә ҝөндәрдији 70 шаҝирддән бири иди (Һәвариләрин ишләри 1:26).

Ерамызын 33-ҹү илиндә, Иса Мәсиһ Аллаһын дәрҝаһына галхандан он ҝүн сонра јәһудиләрин Әллинҹи ҝүн бајрамы башлајыр. Тәхминән 120 шаҝирд Јерусәлимдә бир евин үст мәртәбәсиндә топлашыр. Гәфләтән ҝүҹлү бир күләк әсирмиш кими, ҝөјдән бир сәс ҝәлир вә отурдуглары евин һәр тәрәфинә јајылыр. Аловун дилләринә бәнзәјән бир шеј онлара ҝөрүнүр, парчаланараг һәр биринин үзәринә гонур вә шаҝирдләр мүхтәлиф дилләрдә данышмаға башлајырлар. Бәли, Иса Мәсиһ вәд етдији кими, мүгәддәс руһу онларын үзәринә төкүр (Јәһја 14:26).