МӘТТА 26:57—68 МАРК 14:53—65 ЛУКА 22:54, 63—65 ЈӘҺЈА 18:13, 14, 19—24

  • МӘСИҺИ САБИГ БАШ КАҺИН ҺӘННАНЫН ЈАНЫНА АПАРЫРЛАР

  • СИНЕДРИОН ТӘРӘФИНДӘН ГЕЈРИ-ГАНУНИ МӘҺКӘМӘ

Иса Мәсиһи бир ҹинајәткар кими, әли-голу бағлы һалда сабиг баш каһин Һәннанын јанына апарырлар. Иса Мәсиһ 12 јашында оларкән мәбәддә Ганун мүәллимләрини һејрәтә ҝәтирән заман Һәнна баш каһин иди (Лука 2:42, 47). Һәннадан сонра баш каһин вәзифәсини онун бәзи оғуллары, инди исә күрәкәни Гајафа тутур.

Иса пејғәмбәр Һәннанын евиндә олан заман Гајафанын Синедрионун үзвләрини бир араја јығмаг имканы олур. Бу мәһкәмә 71 нәфәрдән ибарәтдир, бураја баш каһин вә башгалары дахилдир.

Һәнна Иса пејғәмбәрдән шаҝирдләри вә тәлимләри һагда сорушур. Мәсиһ ҹаваб верир: «Мән һәр шеји дүнјаја ачыг-ашкар сөјләмишәм. Мән һәмишә јәһудиләрин топлашдығы синагогларда вә мәбәддә вәз етмишәм. Һеч бир сөзү хәлвәтдә демәмишәм. Нијә мәни сорғу-суала чәкирсән? Данышдыгларымы ешидәнләрдән соруш» (Јәһја 18:19—21).

Иса пејғәмбәр буну дејәндә јанында дурмуш бир кешикчи онун үзүнә шиллә чәкиб дејир: «Бөјүк каһинлә белә данышырлар?» Анҹаг пејғәмбәр сәһв бир шеј етмәдијини билдијинә ҝөрә ҹаваб верир: «Әҝәр дүз демирәмсә, сәһвими ҝөстәр. Јох әҝәр дүз данышырамса, мәни нијә вурурсан?» (Јәһја 18:22, 23). Бундан сонра Һәнна ону күрәкәни Гајафанын јанына ҝөндәрир.

Бу арада бүтүн Синедрион — баш каһин, ағсаггаллар вә мирзәләр Гајафанын евиндә топлашыр. Онлар Пасха ҝеҹәси мәһкәмә гурмагла ачыг-ашкар Гануна гаршы чыхырлар. Лакин бу рәһбәрләр һеч бир вәҹһлә өз чиркин нијјәтләриндән әл чәкмәк истәмирләр.

Бу адамларын гәрәзсиз давранаҹағыны демәк чох чәтиндир. Иса Мәсиһ Илазәри дирилдәндә Синедрион үзвләри артыг о вахтдан ону өлдүрмәјә гәрар вермишдиләр (Јәһја 11:47—53). Ҹәми бир нечә ҝүн әввәл исә дин хадимләри Иса Мәсиһи тутуб өлдүрмәк үчүн һијлә гурмушдулар (Мәтта 26:3, 4). Бәли, мәһкәмә башламаздан әввәл артыг гәрар чыхарылыб!

Онларын гејри-гануни мәһкәмә гурмалары галсын бир јана, һәлә бир бөјүк каһинләр вә Синедрионун диҝәр үзвләри Иса Мәсиһин әлејһинә данышмаг үчүн јаланчы шаһидләр ахтарырлар. Анҹаг елә бир шаһид тапа билмирләр ки, сөзләри бир-биринә дүз ҝәлсин. Ахырда ики нәфәр ҝәлиб дејир: «Биз бу адамын сөзләрини өз гулағымызла ешитмишик. О белә дејиб: “Мән инсан әли илә тикилмиш бу мәбәди дағыдыб үч ҝүнә башгасыны, әллә тикилмәмиш мәбәд уҹалдаҹағам”» (Марк 14:58). Амма онларын да сөзләри там үст-үстә дүшмүр.

Гајафа Иса Мәсиһдән сорушур: «Нијә ҹаваб вермирсән? Ешидирсән, әлејһинә нәләр данышырлар?» (Марк 14:60). Лакин бу гәдәр шаһидин бир-бирилә узлашмајан рәвајәтләри гаршысында Иса Мәсиһ сусур. Буна ҝөрә дә баш каһин башга фәндә әл атыр.

Гајафа билир ки, киминсә өзүнү Аллаһын Оғлу адландырмасы јәһудиләрин хошуна ҝәлмир. Бундан әввәл Иса пејғәмбәр ики дәфә өзүнү Аллаһын Оғлу адландыранда онлар ону өлдүрмәк истәмишдиләр. Онлар јанлыш олараг дүшүнүрдүләр ки, пејғәмбәр өзүнү Аллаһа тај тутур (Јәһја 5:17, 18; 10:31—39). Онларын бу мәсәләјә мүнасибәтиндән һали олан Гајафа инди һијләҝәрҹәсинә ондан сорушур: «Сәни вар олан Аллаһа анд верирәм, сөјлә, Аллаһын Оғлу Мәсиһ сәнсән?» (Мәтта 26:63). Әлбәттә ки, Иса Мәсиһ Аллаһын Оғлу олдуғуну дејир (Јәһја 3:18; 5:25; 11:4). Әҝәр о, белә демәсәјди, онда Аллаһын Оғлу вә Мәсиһ олдуғуну данмыш оларды. Буна ҝөрә дә Мәсиһ дејир: «Бәли, мәнәм. Сиз инсан Оғлунун Гүдрәтлинин сағында отурдуғуну вә ҝөјүн булудлары үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәксиниз» (Марк 14:62).

Гајафа буну ешидән кими артистҹәсинә јахасыны ҹырыб гышгырыр: «О күфр деди! Даһа шаһидләр нәјимизә ҝәрәкдир? Индиҹә өз гулағынызла онун ағзындан күфр ешитдиниз. Һә, нә дејирсиниз?» Синедрион әдаләтсиз һөкм чыхарыр: «О өлмәлидир» (Мәтта 26:65, 66).

Сонра онлар Иса Мәсиһи әлә салмаға вә она јумруг вурмаға башлајырлар. Диҝәрләри исә үзүнә шиллә чәкир вә түпүрүрләр. Сонра онлар онун үзүнү өртүб јумруглајыр вә ришхәндлә дејирләр: «Һә, пејғәмбәр, тап ҝөрәк сәни ким вурду?» (Лука 22:64). Беләҹә, онлар бу ҝеҹә мәһкәмәси заманы Иса Мәсиһлә гануна зидд вә кобуд давранырлар.