Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 128

Пилат вә Һирод Мәсиһдә ҝүнаһ тапмыр

Пилат вә Һирод Мәсиһдә ҝүнаһ тапмыр

МӘТТА 27:12—14, 18, 19 МАРК 15:2—5 ЛУКА 23:4—16 ЈӘҺЈА 18:36—38

  • ПИЛАТ ВӘ ҺИРОД МӘСИҺИ СОРҒУ-СУАЛА ЧӘКИР

Иса Мәсиһ падшаһ олдуғуну Пилатдан ҝизләтмир. Бунунла белә, онун Падашһлығы Рома һөкумәти үчүн тәһлүкәли дејил. Мәсиһ дејир: «Мәним Падшаһлығым бу дүнјадан дејил. Падшаһлығым бу дүнјадан олсајды, тәбәәләрим мүбаризә апарыб гојмаздылар ки, мән јәһудиләрин әлинә дүшүм. Хејр, мәним Падшаһлығым бурадан дејил» (Јәһја 18:36). Бәли, Иса Мәсиһин Падшаһлығы вар, амма бу дүнјадан дејил.

Пилат мәсәләни бу јердә гојмур. О дејир: «Демәли, сән падшаһсан?» Иса Мәсиһ Пилатын дүзҝүн гәнатә ҝәлдијини ҝөстәрмәк үчүн она дејир: «Дүз дејирсән, мән падшаһам. Мән һәгигәтә шәһадәт етмәк үчүн доғулмушам вә бу дүнјаја ҝәлмишәм. Һәгигәт тәрәфиндә олан һәр бир адам сәсимә гулаг асыр» (Јәһја 18:37).

О, бир дәфә Томаса демишди: «Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм». Инди һәтта Пилат да ешидир ки, јер үзүнә ҝәлмәкдә Исанын әсас мәгсәди һәгигәтә, хүсусилә дә Падшаһлыгла бағлы һәгигәтә шәһадәтлик етмәкдир. Иса Мәсиһ бу һәгигәтә вәфалы галмаг үчүн һәјатыны белә вермәјә һазырдыр. Пилат: «Һәгигәт нәдир?!» — дејә сорушур, анҹаг ондан изаһат ҝөзләмир. Пилат дүшүнүр ки, ешитдији шејләр һөкм чыхармаг үчүн кифајәтдир (Јәһја 14:6; 18:38).

Бундан сонра Пилат бајырда дуран ҹамаатын гаршысына чыхыр. Еһтимал ки, Иса пејғәмбәр дә онун јанындадыр. Пилат бөјүк каһинләрә вә онларын јанында дуранлара дејир: «Мән бу адамда бир ҝүнаһ ҝөрмүрәм». Бу гәрар ҹамаатын һиддәтинә сәбәб олур вә онлар тәкид едирләр: «Бу адам бүтүн Јәһудијјәдә, Ҹәлиләдән тутмуш бураја кими һәр јердә тәлимләри илә халгы гызышдырыр» (Лука 23:4, 5).

Јәһудиләрин ағылсызлығы вә фанатизми, јәгин, Пилаты тәәҹҹүбләндирир. Бөјүк каһинләр вә ағсаггаллар гышгыраркән Пилат үзүнү Исаја тутуб дејир: «Ешидирсән, сәнә гаршы нәләр дејирләр?» (Мәтта 27:13). Иса пејғәмбәр исә һеч бир ҹаваб вермир. Бу шиддәтли иттиһамлар гаршысында онун сакит галмасы Пилаты һејрәтләндирир.

Јәһудиләр Иса Мәсиһин Ҹәлиләдән башлајараг тәлим вердијини демәләриндән Пилат онун Ҹәлиләдән олдуғуну өјрәнир. Иса Мәсиһә һөкм чыхармаг мәсулијјәтиндән јахасыны гуртармаг үчүн онун ағлына бир фикир ҝәлир. Бу вахт Ҹәлиләнин һакими Һирод Антипа (Бөјүк Һиродун оғлу) Пасха бајрамы илә әлагәдар Јерусәлимдәдир. Бу сәбәбдән Пилат Иса Мәсиһи онун јанына ҝөндәрир. Вәфтизчи Јәһјанын бојнуну вурдуран мәһз Һирод Антипа иди. Сонралар Һирод Иса Мәсиһин мөҹүзәләри барәдә ешидәндә онун дирилмиш Јәһја олдуғуну саныб бәрк горхуја дүшмүшдү (Лука 9:7—9).

Һирод Иса Мәсиһи ҝөрәҹәји үчүн чох севинир. Амма онун мәгсәди Мәсиһә көмәк етмәк дејил, һеч она гаршы сүрүлән иттиһамларын доғру олуб-олмадығы да ону марагландырмыр. Һирод садәҹә үмид едир ки, бәлкә, о, бир нечә мөҹүзә ҝөстәрди (Лука 23:8). Анҹаг Иса пејғәмбәр Һиродун арзусуну үрәјиндә гојур. О һәтта Һиродун бир дәнә дә олсун суалына ҹаваб вермир. Пәрт олмуш Һирод вә онун мүһафизәчиләри Иса Мәсиһи алчалтмаға башлајырлар (Лука 23:11). Онун әјнинә ҝөзәл бир либас ҝејиндириб әлә салырлар. Сонра Һирод ону Пилатын јанына ҝөндәрир. Бир-биринә дүшмән кәсилән Һиродла Пилат инди јахын дост олурлар.

Иса Мәсиһи Пилатын јанына ҝәтирирләр. Пилат бөјүк каһинләри, јәһуди рәһбәрләрини вә халгы бир јерә јығыб дејир: «Мән ону сизин гаршынызда диндирдим, анҹаг онда бир ҝүнаһ тапмадым. Сизин иттиһамларыныз әсассыздыр. Һирод да онда бир тәгсир тапмадығындан ону ҝери гајтарды. Бу адам өлүмә лајиг бир иш ҝөрмәјиб. Буна ҝөрә дә ону ҹәзаландырыб бурахаҹағам» (Лука 23:14—16).

Пилат баша дүшүр ки, каһинләр Иса Мәсиһи пахыллыгдан әлә верибләр. Бу сәбәбдән ону азад етмәјә чалышыр. Бу дәм баш верән бир һадисә онун бу истәјини даһа да ҝүҹләндирир. Пилат һаким күрсүсүндә отурдуғу заман арвады хәбәр ҝөндәриб дејир: «Бу салеһ адамла ишин олмасын, она ҝөрә бу ҝеҹә јухуда [ҝөрүнүр, Аллаһдан алдығы јухуда] јаман әзијјәт чәкмишәм» (Мәтта 27:19).

Пилат билир ки, бу ҝүнаһсыз адамы бурахмалыдыр, амма неҹә?