Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 129

Пилат бәјан едир: «Будур о адам!»

Пилат бәјан едир: «Будур о адам!»

МӘТТА 27:15—17, 20—30 МАРК 15:6—19 ЛУКА 23:18—25 ЈӘҺЈА 18:39—19:5

  • ПОНТИ ПИЛАТ ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИ АЗАД ЕТМӘЈӘ ЧАЛЫШЫР

  • ЈӘҺУДИЛӘР БАРАББАНЫН АЗАД ОЛМАСЫНЫ ИСТӘЈИРЛӘР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИ ӘЛӘ САЛЫБ АЛЧАЛДЫРЛАР

Пилат Иса Мәсиһин өлүмүнү истәјән издиһама үзүнү тутуб дејир: «Мән... онда бир ҝүнаһ тапмадым. Сизин иттиһамларыныз әсассыздыр. Һирод да онда бир тәгсир [тапмады]» (Лука 23:14, 15). Пилат Иса Мәсиһи горумаг үчүн башга бир үсула әл атыр вә халга дејир: «Адәтиниз үзрә мән Пасха бајрамында сизин үчүн бир адам азад едирәм. Истәјирсиниз, сизин үчүн јәһудиләрин падшаһыны азад едим?» (Јәһја 18:39).

Пилат билир ки, гулдур, гијамчы вә гатил кими танынан Барабба адлы бир адам һал-һазырда һәбсдәдир. Буна ҝөрә дә Пилат дејир: «Сизин үчүн кими азад едим: Бараббаны, јохса Мәсиһ адланан Исаны?» Бөјүк каһинләр тәрәфиндән гызышдырылан адамлар Иса пејғәмбәрин јох, Бараббанын азадлыға бурахылмасыны истәјирләр. Пилат јенидән сорушур: «Бу ики нәфәрдән һансыны азад едим?» Ҹамаат дејир: «Бараббаны» (Мәтта 27:17, 21).

Пилат һејифсиләнәрәк сорушур: «Бәс бу Мәсиһ адланан Иса илә нә едим?» Ҹамаат бир ағыздан гышгырыр: «Ону дирәкдә едам ет!» (Мәтта 27:22). Ҝүнаһсыз адамын өлүмүнү истәдикләри үчүн онлар хәҹаләт чәкмәлидирләр. Пилат Иса Мәсиһи мүдафиә едәрәк дејир: «Ахы нијә? Бу адам нә пис иш ҝөрүб ки? Мән онда өлүмә лајиг бир шеј тапмадым. Ҹәзаландырыб бурахаҹағам» (Лука 23:22).

Пилатын ҹәһдләринә бахмајараг, өзүндән чыхан ҹамаат бир ағыздан гышгырыр: «Ону дирәкдә едам ет!» (Мәтта 27:23). Дин хадимләри ҹамааты елә гызышдырыб ки, онлар ган төкүлмәсини истәјирләр! Сөһбәт һансыса ҹинајәткарын вә ја гатилин ганындан ҝетмир. Бу ган ҹәми беш ҝүн әввәл Јерусәлимә ҝирәркән падшаһ кими гаршыладыглары ҝүнаһсыз инсанын ганыдыр! Бүтүн бу вахт әрзиндә һәвариләрин сәс-сәмири чыхмыр. Һәтта онлар ораја ҝәлибләрсә дә, сакитҹә бир гырагда дурублар.

Пилат ҝөрүр ки, бу ишин ахыры јахшы гуртармајаҹаг, чүнки ҹамаат ҝет-ҝедә гызышыр. Онда о, бир аз су ҝөтүрүб һамынын ҝөзү гаршысында әлләрини јујур вә дејир: «Мән бу адамын ганындан тәмизәм. Өзүнүз биләрсиниз». Һәтта бу да ҹамаатын фикрини дәјишмир вә онлар бир ағыздан: «Гој онун ганы бизим вә өвладларымызын бојнунда галсын», — дејирләр (Мәтта 27:24, 25).

Беләликлә, Пилат бу ишин дүзҝүн олмадығыны билә-билә, ҹамааты разы салмаг хатиринә Бараббаны азадлыға бурахыр. Иса Мәсиһи исә сојундуруб гамчыламағы әмр едир.

Иса Мәсиһи ишҝәнҹә илә дөјәндән сонра Пилатын сарајына ҝәтирирләр вә бүтүн алај ораја топлашыр. Бурада да она олмазын зүлм верирләр. Әсҝәрләр тикандан чәләнҝ һөрүб онун башына кечирирләр вә сағ әлинә гамыш чубуг вериб әјнинә падшаһлара мәхсус бәнөвшәји хәләт ҝејиндирирләр. Сонра да лағ-лаға илә: «Салам, еј јәһудиләрин падшаһы!» — дејирләр (Мәтта 27:28, 29). Һәмчинин она түпүрүб, үзүнә шиллә вурурлар. Сонра гамыш чубуғу онун әлиндән алыб башына дөјәҹләјирләр. Ону дөјәҹләдикҹә дырнагарасы таҹын, јәни чәләнҝин тиканлары даһа да онун башына батыр.

Иса Мәсиһин бу бојда әзијјәтә ләјагәтлә таб ҝәтирмәси Пилата чох ҝүҹлү тәсир едир, бу сәбәбдән о, Мәсиһи бурахмаг үчүн бир даһа ҹәһд ҝөстәрир. Пилат ҹамаата мүраҹиәт едир: «Бура бахын! Бу адамы гаршыныза чыхарырам ки, биләсиниз: мән онда тәгсир ҝөрмүрәм». Бәлкә дә, о үмид едир ки, ҹамаат Иса пејғәмбәрин бәдәнинин ҝөмҝөј вә ган ичиндә олдуғуну ҝөрүб она рәһм едәҹәк. Иса Мәсиһ бу дашүрәкли, рәһмсиз күтләнин гаршысына чыханда Пилат бәјан едир: «Будур о адам!» (Јәһја 19:4, 5).

Ағыр ишҝәнҹәләрә синә ҝәрән Иса пејғәмбәр онларын габағында вүгарла дуруб. Пејғәмбәрин сакит вә вүгарлы дурушу һәтта Пилатын да диггәтиндән јајынмыр. Бу, Пилатын һөрмәт, ејни заманда мәрһәмәт долу сөзләриндән бәлли олур.