Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 106

Үзүмлүк барәдә ики мәсәл

Үзүмлүк барәдә ики мәсәл

МӘТТА 21:28—46 МАРК 12:1—12 ЛУКА 20:9—19

  • ИКИ ОҒУЛ ҺАГДА МӘСӘЛ

  • БАҒБАНЛАР БАРӘДӘ МӘСӘЛ

Иса Мәсиһ мәбәддәдир. О, өз ҹавабы илә бөјүк каһинләри вә ағсаггаллары чаш-баш гојуб. Онлар Иса Мәсиһин ҝөрдүјү ишләри һансы сәлаһијјәтлә етдијини суал алтына гојмушдулар. Мәсиһ ҹавабы илә онлары сусдуруб. Сонра онларын әсил үзүнү үзә чыхаран мәсәл чәкир:

«Бир адамын ики өвлады вар иди. Бир ҝүн о, бөјүк оғлуна јахынлашыб деди: “Бала, ҝет бу ҝүн үзүмлүкдә ишлә”. Оғлан ҹаваб верди: “Ҝетмирәм”. Амма сонрадан дедијинә пешман олуб ҝетди. Ата ејни шеји кичик оғлуна да деди. Бу оғул исә белә ҹаваб верди: “Баш үстә, аға, ҝедәрәм”. Амма ҝетмәди. Инди дејин ҝөрүм бу ики оғулдан һансы бири атасынын истәјини јеринә јетирди?» (Мәтта 21:28—31). Әлбәттә ки, бөјүк оғул.

Буна ҝөрә Иса пејғәмбәр тәнгидчиләринә дејир: «Буну билин ки, верҝијығанлар вә фаһишәләр Аллаһын Падшаһлығына сиздән габаг ҝирәҹәкләр». Верҝијығанларла фаһишәләр башланғыҹдан Аллаһа хидмәт етмирдиләр. Амма бөјүк оғул кими, онлар да пешман олуб Аллаһа хидмәт етмәјә башлајыблар. Дин хадимләри исә кичик оғул кими, Аллаһа хидмәт етдикләрини десәләр дә, буну әмәлдә ҝөстәрмирләр. Мәсиһ гејд едир: «[Вәфтизчи] Јәһја ҝәлиб сизә салеһлик јолуну ҝөстәрди, сиз исә она инанмадыныз. Анҹаг верҝијығанлар вә фаһишәләр она инанды. Сиз исә бунлары ҝөрә-ҝөрә јенә дә пешман олуб она инанмадыныз» (Мәтта 21:31, 32).

Иса пејғәмбәр бундан сонра башга нүмунә чәкир. О изаһ едир ки, онларын гәбаһәти јалныз Аллаһа хидмәт етмәмәләриндә дејил. Онлар һәм дә бәднијјәт инсанлардыр. Мәсиһ дејир: «Бир адам үзүм бағы салды. Бағы чәпәрләди, үзүм сыхмаг үчүн чала газды, бир гүллә тикди вә бағы бағбанлара иҹарәјә вериб башга өлкәјә јолланды. Мәһсул јығымы мөвсүмүндә о, өз нөкәрини ҝөндәрди ки, бағбанлар она бағын барындан версинләр. Бағбанлар исә нөкәри гамарлајыб дөјдүләр вә әлибош ҝери гајтардылар. Бағын саһиби онларын јанына башга бир нөкәр ҝөндәрди, лакин бағбанлар онун башыны јардылар, ону алчалтдылар. О, бир нөкәрини дә ҝөндәрди, бағбанлар ону өлдүрдүләр. Бағ саһиби ора чохлу нөкәр ҝөндәрди, лакин бағбанлар бәзиләрини дөјдүләр, бәзиләрини өлдүрдүләр» (Марк 12:1—5).

Иса пејғәмбәри динләјәнләр бу нүмунәнин мәғзини баша дүшүрләр? Јәгин, Әшија пејғәмбәрин тәнгиди онларын јадындадыр. О демишди: «Ордулар Аллаһы Јеһованын үзүм бағы Исраил евидир, меһр салдығы мејнәлик Јәһуда халгыдыр. О, әдаләт ҝөзләјирди» (Әшија 5:7). Иса пејғәмбәрин мәсәли дә буна бәнзәрдир. Мүлкәдар Јеһова Аллаһдыр, үзүм бағы исә Аллаһын гануну илә һасарланыб мүдафиә олунан Исраил халгыдыр. Бу халга тәлим-тәрбијә вермәк вә јахшы бәһрә ҝәтирмәсинә көмәк етмәк үчүн Јеһова Аллаһ пејғәмбәрләрини ҝөндәрирди.

Лакин «бағбанлар» онларын јанына ҝөндәрилән «нөкәрләрлә» пис даврандылар вә онлары гәтлә јетирдиләр. Мәсиһ изаһ едир: «Бағ саһибинин бир севимли оғлу вар иди. О: “Оғлума һөрмәтлә јанашарлар”, — дејиб лап ахырда бағбанларын јанына оғлуну ҝөндәрди. Анҹаг бағбанлар бир-бириләринә дедиләр: “Бу варисдир. Ҝәлин ону өлдүрәк, мирас бизим олсун”. Бағбанлар ону тутуб өлдүрдүләр» (Марк 12:6—8).

Иса пејғәмбәр сорушур: «Ҝөрәсән, бағын саһиби нә едәҹәк?» (Марк 12:9). Дин хадимләри ҹаваб верирләр: «Бүтүн бу пис әмәлләринә ҝөрә онларын ахыры да пис олаҹаг. Торпаг саһиби үзүм бағыны башга бағбанлара иҹарәјә верәҹәк. Онлар вахтлы-вахтында торпаг саһибинә мәһсулуну верәҹәкләр» (Мәтта 21:41).

Бу рәһбәрләр өз дилләри илә өзләрини мәһкум едирләр. Ахы онлар да Јеһова Аллаһын «үзүм бағы» олан Исраил халгынын «бағбанлары» арасындадырлар. Јеһова Аллаһ бу бағбанлардан бәһрә, јәни Онун Оғлуна — Мәсиһә иман ҝәтирмәләрини ҝөзләјир. Иса Мәсиһ дин хадимләринин бирбаша үзүнә дејир: «Мәҝәр бу сөзләри охумамысыныз: “Бәнналарын рәдд етдикләри даш күнҹүн әсас дашы олду. Буну едән Јеһовадыр, биз буна һејран галмышыг”?» (Марк 12:10, 11). Сонра о, фикрини ачыг дејир: «Буна ҝөрә дә ешидин вә аҝаһ олун, Аллаһын Падшаһлығы сиздән алынаҹаг вә онун бәһрәсини ҝәтирән халга вериләҹәк» (Мәтта 21:43).

Мирзәләр вә бөјүк каһинләр Иса Мәсиһин бу мәсәли онлара аид етдијини баша дүшүрләр (Лука 20:19). Әввәлкиндән бешбетәр ону, һүгуги «вариси» өлдүрмәк истәјирләр. Лакин Исаны пејғәмбәр һесаб едән ҹамаатдан горхдуглары үчүн ону орадаҹа өлдүрмүрләр.