Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 105

Пејғәмбәр әнҹир ағаҹы илә иман дәрси верир

Пејғәмбәр әнҹир ағаҹы илә иман дәрси верир

МӘТТА 21:19—27 МАРК 11:19—33 ЛУКА 20:1—8

  • ГУРУМУШ ӘНҸИР АҒАҸЫ ИБРӘТ ДӘРСИДИР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН СӘЛАҺИЈЈӘТИ ШҮБҺӘЈӘ АЛЫНЫР

Иса пејғәмбәр базар ертәси ҝүнорта Јерусәлимдән чыхыб Зејтун дағынын шәрг јамаҹында јерләшән Бејтанијјәјә гајыдыр. Ола билсин, о, ҝеҹә досту Илазәрҝилдә галыр.

Инди нисанын 11-и сәһәр чағыдыр. Иса пејғәмбәрлә шаҝирдләри јенә дә јола дүшүб Јерусәлимә гајыдырлар. Орада о, ахырынҹы дәфә мәбәдә ҝедәҹәк. Бу ҝүн онун мүждәчилик ишинин сон ҝүнүдүр. Сонра о, Пасха бајрамыны гејд едәҹәк, өлүмүнүн анма мәрасимини тәсис едәҹәк, сонда исә әзаб чәкиб едам олунаҹаг.

Онлар Бејтанијјәдән Зејтун дағынын үстүндәки јолла Јерусәлимә ҝедирләр. Јолда һәвари Бутрус Иса пејғәмбәрин дүнән сәһәр ләнәтләдији әнҹир ағаҹыны ҝөрүб дејир: «Рабби, бир бах! Ләнәтләдијин әнҹир ағаҹы гурујуб!» (Марк 11:21).

Бәс, ҝөрәсән, Иса пејғәмбәр бу ағаҹы нә үчүн гурутду? Бунун сәбәби онун нөвбәти сөзләриндән мәлум олур: «Буну билин, әҝәр иманыныз варса вә шүбһә етмирсинизсә, сиз нәинки әнҹир ағаҹына етдијими едәҹәксиниз, һәтта бу даға: “Галх, дәнизә атыл”, — дејәҹәксиниз вә о атылаҹаг. Иманла дуа етсәниз, диләдијиниз һәр шеји алаҹагсыныз» (Мәтта 21:21, 22). Бундан әввәл пејғәмбәр иманын дағы тәрпәтмәјә гадир олдуғуну демишди. Бу фикри инди дә тәкрарлајыр (Мәтта 17:20).

Әнҹир ағаҹыны гурутмагла Иса пејғәмбәр Аллаһа иман етмәјин ваҹиблијини әјани шәкилдә ҝөстәрир. О дејир: «Дуа едиб хаһиш етдијиниз һәр шеји һөкмән алаҹағыныза инансаныз, алаҹагсыныз» (Марк 11:24). Бу, пејғәмбәрин бүтүн давамчылары үчүн, әләлхүсус, гаршыда сынагларла үзләшәҹәк һәвариләр үчүн неҹә дә ваҹиб дәрсдир! Лакин ағаҹын гурумасы илә һәгиги иман арасында даһа бир әлагә вар.

Исраил халгы, бу әнҹир ағаҹы кими, үздән алдадыҹы ҝөрүнүр. Аллаһла әһддә олан вә заһирән Онун әмрләринә риајәт едән бу халгын әслиндә иманы јохдур вә јахшы бәһрәләр ҝәтирмир. Онлар һәтта Аллаһын Оғлуну рәдд едирләр! Буна ҝөрә бәһрәсиз әнҹир ағаҹыны гурутмагла Иса пејғәмбәр бу бәһрә ҝәтирмәјән вә имансыз халгын агибәтини әјани шәкилдә ҝөстәрир.

Бир аздан Иса пејғәмбәрлә шаҝирдләри Јерусәлимә чатырлар. Пејғәмбәр адәти үзрә мәбәдә ҝедир вә орада тәлим вермәјә башлајыр. Бөјүк каһинләр вә халгын ағсаггаллары, јәгин ки, Иса пејғәмбәрин дүнән пул дәјишәнләри мәбәддән говдуғуну нәзәрдә тутараг ону сыхышдырырлар: «Де ҝөрәк бунлары нә һагла едирсән? Сәнә ким ихтијар вериб?» (Марк 11:28).

Иса пејғәмбәр ҹаваб верир: «Мән дә сизә бир суал верәҹәјәм. Ҹаваб версәниз, онда бу ишләри һансы ихтијарла ҝөрдүјүмү сизә дејәҹәјәм. Дејин ҝөрүм Јәһјаја вәфтиз етмәк ихтијарыны Аллаһ вермишди, јохса инсанлар?» Инди нә ҹаваб верәҹәкләрини онлар фикирләшмәлидирләр. Каһинләр вә ағсаггаллар өз араларында ҝөтүр-гој етмәјә башлајырлар: «Әҝәр десәк ки, “Аллаһ вермишди”, о гајыдыб дејәҹәк: “Бәс онда нијә она инанмадыныз?” “Инсанлар вермишди” дә дејә билмәрик». Онлар халгдан горхдуглары үчүн нә ҹаваб верәҹәкләрини фикирләширләр, чүнки һамы Јәһјанын әсил пејғәмбәр олдуғуну һесаб едир (Марк 11:29—32).

Әлејһдарлар нә дејәҹәкләринә сөз тапмајыб «билмирик» дејирләр. Онда Иса пејғәмбәр ҹаваб верир: «Мән дә бунлары нә ихтијарла етдијими сизә демәјәҹәјәм» (Марк 11:33).