Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 130

Иса Мәсиһ едама апарылыр

Иса Мәсиһ едама апарылыр

МӘТТА 27:31, 32 МАРК 15:20, 21 ЛУКА 23:24—31 ЈӘҺЈА 19:6—17

  • ПИЛАТ ИСА МӘСИҺИ АЗАДЛЫҒА БУРАХМАГ ҮЧҮН ЈОЛ АХТАРЫР

  • ИСА МӘСИҺ ӨЛҮМӘ МӘҺКУМ ОЛУНУР

Иса Мәсиһ вәһшиҹәсинә дөјүләрәк әлә салыныб. Һәтта бундан сонра да Пилат ону азадлыға бурахмаг үчүн ҹәһд ҝөстәрәндә бөјүк каһинләрин вә онларын тәрәфдарларынын фикри дәјишмир ки дәјишмир. Онлар Иса Мәсиһин өлмәсини истәјирләр. Һамысы бир ағыздан гышгырыр: «Ону дирәкдә едам ет! Едам ет!» Пилат ҹаваб верир: «Апарын өзүнүз едам един, мән онда һеч бир ҝүнаһ ҝөрмүрәм» (Јәһја 19:6).

Јәһудиләрин Иса Мәсиһин Рома һөкумәтинә гаршы чыхмасына даир ҝәтирдикләри иттиһамлар Иса Мәсиһи өлүмә мәһкум етмәк үчүн Пилаты гане етмир. Буна ҝөрә дә онлар Синедрионда ирәли сүрдүкләри дини иттиһамлара гајыдыб Иса пејғәмбәри Аллаһа гаршы күфр данышмагда ҝүнаһландырырлар. Онлар дејирләр: «Бизим бир ганунумуз вар вә һәмин гануна ҝөрә о өлмәлидир, чүнки о, өзүнә Аллаһын оғлу дејир» (Јәһја 19:7). Пилат буну илк дәфәдир ки, ешидир.

О, тәзәдән сарајына гајыдыр вә гәддар рәфтара дөзән инсаны азадлыға бурахмаг үчүн јоллар ахтарыр. Бир тәрәфдән арвады онунла бағлы јуху ҝөрүб. Инди дә јәһудиләр дејирләр ки, Мәсиһ өзүнү Аллаһын Оғлу адландырыр (Мәтта 27:19). Пилат билир ки, Иса пејғәмбәр Ҹәлиләдәндир (Лука 23:5—7). Амма јенә дә онун һарадан олдуғуну сорушур (Јәһја 19:9). Ола билсин, Пилатда суаллар јараныр: ҝөрәсән, о, доғруданмы әввәлләр јашајыб, бәлкә о, доғрудан да илаһи варлыгдыр?

Иса Мәсиһ Пилата падшаһ олдуғуну, анҹаг Падшаһлығынын бу дүнјадан олмадығыны демишди. Артыг әлавә изаһата еһтијаҹ олмадығыны билиб Мәсиһ сусур. Анҹаг Мәсиһин сусмасы Пилатын шәнинә тохунур: «Сән мәнә ҹаваб вермирсән? Мәҝәр билмирсән ки, сәни азад етмәк дә, едам етмәк дә мәним әлимдәдир?» (Јәһја 19:10).

Пејғәмбәр ҹаваб верир: «Сәнә ҝөјдән верилмәсәјди, мәним үзәримдә һеч бир ихтијарын олмазды. Буна ҝөрә дә мәни сәнә тәслим етмиш адамын ҝүнаһы даһа ағырдыр» (Јәһја 19:11). Еһтимал ки, буну дејәркән Иса Мәсиһ ағлында конкрет бир адамы нәзәрдә тутмур. Онун буну демәкдә мәгсәди одур ки, Гајафајла әмәкдашлары вә Јәһуда Искәрјут Пилатдан даһа бөјүк мәсулијјәт дашыјырлар.

Иса Мәсиһин давранышы вә сөзләри Пилата ҝүҹлү тәсир бағышлајыр. Үстәлик, о, Мәсиһин илаһи мәншәји олмасындан горхур. Буна ҝөрә дә ону азад етмәк үчүн бир даһа ҹәһд едир. Анҹаг јәһудиләр Пилатын ҝөзүнү горхудан диҝәр бир фикир ирәли сүрүрләр. Онлар һәдә-горху ҝәлирләр: «Сән бу адамы азад етсән, Сезара дост дејилсән. Өзүнү падшаһ елан едән һәр бир адам Сезара гаршы чыхыр» (Јәһја 19:12).

Һөкмдар Иса Мәсиһи јенә дә халгын гаршысына чыхарыр, өзү исә күрсүдә отуруб ҹамаата дејир: «Бу да сизин падшаһыныз!» Јәһудиләрин үрәји јумшалмыр: «Она өлүм! Она өлүм! Ону дирәкдә едам ет!» — дејә онлар гышгырырлар. Пилат Мәсиһи мүдафиә едир: «Дејирсиниз, падшаһынызы едам едим?» Јәһудиләр узун мүддәтдир ки, Рома һөкумәтинин әлиндән ҹана ҝәлибләр. Бунунла белә, бөјүк каһинләр утанмаз-утанмаз дејирләр: «Бизим Сезардан башга падшаһымыз јохдур» (Јәһја 19:14, 15).

Ҹанынын горхусундан Пилат сонда јәһудиләрин тәләбләринә бојун әјиб Иса Мәсиһин едамына әмр верир. Әсҝәрләр Мәсиһин әјниндәки бәнөвшәји либасы чыхарыб өз палтарыны ҝејиндирирләр. Ону едам јеринә апаранда ишҝәнҹә дирәјини дә өзүнә дашытдырырлар.

Нисанын 14-ү ҝүнортаја јахындыр. Иса Мәсиһ дүнән сәһәрдән та индијәдәк бир дәгигә дә олсун јатмајыб, бир-биринин ардынҹа ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галыб. Буна ҝөрә дә дирәји бир аз дашыјандан сонра онун ағырлығына дөзмәјиб тагәтдән дүшүр. Онда әсҝәрләр јолдан кечән бир адамы, киреналы Шимону тутуб (Кирена Африкада јерләшир) Иса Мәсиһин ишҝәнҹә дирәјини дашымаға мәҹбур едирләр. Мәсиһин ардынҹа хејли адам ҝедир, бәзиләри онун үчүн ағлајыр вә дәрддән синәләринә дөјүрләр.

Пејғәмбәр кәдәр ичиндә олан гадынлара дејир: «Еј Јерусәлим гызлары, мәндән өтрү ағламајын. Өзүнүздән, ушагларыныздан өтрү ағлајын. Ҝүн ҝәләҹәк, инсанлар дејәҹәкләр: “Сонсуз, ушаг доғмамыш, ушаг әмиздирмәмиш гадынлар нә хошбәхтдир!” О заман инсанлар дағлара: “Үстүмүзә јыхылын!”, тәпәләрә: “Бизи өртүн!”, — дејәҹәкләр. Әҝәр ағаҹын ҹанында су вар икән белә едирләрсә, ҝөрүн о гурујанда нә олаҹаг!» (Лука 23:28—31).

Иса пејғәмбәр ағаҹ дејәркән јәһуди халгыны нәзәрдә тутур. Нә гәдәр ки Иса Мәсиһ вә она иман ҝәтирән јәһудиләр онларын арасындадыр, гурумаг үзрә олан ағаҹын ҹанында һәлә су вар. Лакин бу адамлар халгын арасындан ҝөтүрүләндә гупгуру гурумуш ағаҹ, јәни руһани ҹәһәтдән өлү халг галаҹаг. Рома ордусу Аллаһын һөкмүнү иҹра етмәјә ҝәләндә јәһуди халгы үчүн ағламаг вахты јетишәҹәк.