Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 133

Иса Мәсиһин ҹәсәди дәфнә һазырланыр

Иса Мәсиһин ҹәсәди дәфнә һазырланыр

МӘТТА 27:57—28:2 МАРК 15:42—16:4 ЛУКА 23:50—24:3 ЈӘҺЈА 19:31—20:1

  • ИСА МӘСИҺИН ҸӘСӘДИНИ ДИРӘКДӘН ЕНДИРИРЛӘР

  • МӘСИҺИН ҸӘСӘДИНИ ДӘФН ҮЧҮН ҺАЗЫРЛАЈЫРЛАР

  • ГАДЫНЛАР СӘРДАБӘНИН БОШ ОЛДУҒУНУ ҜӨРҮР

Нисанын 14-ү баша чатмаг үзрәдир. Ҝүнүн батмасы илә нисанын 15-и, шәнбә ҝирир. Иса Мәсиһ артыг өлүб, анҹаг бөјрүндәки ики ҹинајәткар һәлә сағдыр. Гануна әсасән, ҹәсәд ҝеҹәни дирәкдә галмамалыдыр, о, һәмин ҝүн басдырылмалыдыр (Ганунун тәкрары 21:22, 23).

Бешинҹи ҝүн Һазырлыг ҝүнү адланыр. Ҹамаат һәмин ҝүн биш-дүш едир вә шәнбә ҝүнүнүн сонуна гәдәр тәхирә салынмаз ишләри ҝөрүрләр. Чүнки ҝүнәш батанда бөјүк шәнбә башлајаҹаг (Јәһја 19:31). Једди ҝүн давам едән Мајасыз чөрәк бајрамынын илк ҝүнү нисанын 15-и башлајыр. Бу бајрамын илк ҝүнү, адәтән, һансы ҝүнә дүшүрсә-дүшсүн, һәмин ҝүн шәнбә сајылыр. Бу дәфә һәм бу бајрамын илк ҝүнү, һәм дә һәфтәнин шәнбә ҝүнү үст-үстә дүшүр (Лавилиләр 23:5, 6). Буна ҝөрә дә бу шәнбә икигат, јахуд бөјүк шәнбә адланыр.

Буна ҝөрә дә јәһудиләр Пилатдан хаһиш едирләр ки, едам едилмиш бу адамларын өлүмүнү тезләшдирсинләр. Бунун үчүн ҹинајәткарларын ајагларыны сындырмаг гәрарына ҝәлирләр. Белә һалда онлар нәфәс алмаг үчүн ајаглары илә бәдәнләрини галдыра билмәјәҹәкләр. Беләҹә, әсҝәрләр ҝедиб ики ҹинајәткарын ајагларыны сындырырлар, анҹаг Иса Мәсиһә чатанда онун өлдүјүнү ҝөрүб ајагларыны сындырмырлар. Бунунла да Зәбур 34:20 ајәсиндәки пејғәмбәрлик јеринә јетир: «Бүтүн сүмүкләрини горујур, һеч бири сынмамышдыр».

Амма јенә дә Мәсиһин өлдүјүнә там әмин олмаг үчүн әсҝәрләрдән бири низә илә онун бөјрүнү дешир. Низә үрәк наһијәсиндән кечир, орадан һәмин ан ган илә су ахыр (Јәһја 19:34). Бунунла исә башга бир пејғәмбәрлик јеринә јетир: «Онлар бәдәнини дешдикләри адама бахаҹаглар» (Зәкәријјә 12:10).

Синедрионун нүфузлу үзвү олан ариматајлы Јусиф адында варлы бир адам да едам олунан јердәдир (Мәтта 27:57). Онун һагда дејилир ки, о, Аллаһын Падшаһлығыны ҝөзләјән салеһ вә хејирхаһ адамдыр, Мәсиһин шаҝирдидир, лакин јәһудиләрин горхусундан буну ҝизли сахлајыр. Мәһкәмә Иса пејғәмбәрә гаршы һөкм чыхаранда о, гәрары дәстәкләмәмишди (Лука 23:50; Марк 15:43; Јәһја 19:38). Инди ҹәсарәтини топлајыб Пилатын јанына ҝедир вә ондан Иса пејғәмбәрин ҹәсәдини истәјир. Пилат бу едам ишинә ҹавабдеһ олан јүзбашыны чағырыб онун өлдүјүнү дәгигләшдирир. Бундан сонра Јусифин хаһишини јеринә јетирир.

Јусиф тәмиз, зәриф кәтан алыр вә Мәсиһин ҹәсәдини дирәкдән дүшүрүр. Сонра ҹәсәди кәтана бүкүб дәфнә һазырлајыр. Иса Мәсиһин јанына биринҹи дәфә ҝеҹә икән ҝәлмиш Никодем һазырлыг ишләриндә она көмәк едир (Јәһја 19:39). О, бир бағламада тәхминән 30 килограм мүрр вә әзвај гарышығы ҝәтирир. Онлар пејғәмбәрин ҹәсәдини ҝөтүрүб јәһудиләрин дәфн адәти үзрә әтирли отларла кәфәнләјирләр.

Иса Мәсиһин ҹәсәдини Јусифин гајада ојулмуш тәзә сәрдабәсинә гојурлар. Сәрдабәнин ағзына јекә бир даш дијирләјирләр. Дәфни Шәнбә башламамыш гуртармаг үчүн ҹәназәни тәҹили һазырламышдылар. Еһтимал ки, бу ишдә Мәҹдәлли Мәрјәм вә кичик Јагубун анасы Мәрјәм дә иштирак едиб. Инди онлар тез-тәләсик евә ҝедиб һазырлыг ҝөрүрләр ки, шәнбәдән сонра ҝәлиб ҹәсәдә әлавә ијли от вә әтирли јағ вурсунлар (Лука 23:56).

Сәһәриси ҝүн, јәни шәнбә ҝүнү бөјүк каһинләр вә фәрисиләр Пилатын јанына ҝедиб дејирләр: «Јадымыза бир шеј дүшүб. Бу фырылдагчы һәлә сағ икән белә бир сөз дејирди: “Мән үч ҝүндән сонра дириләҹәјәм”. Буна ҝөрә әмр ет ки, сәрдабәни үч ҝүн јахшы-јахшы горусунлар, јохса шаҝирдләри ҝәлиб ону оғурлајаҹаг вә сонра һамыја дејәҹәкләр ки, о дирилиб. Бу јалан әввәлкиндән дә бетәр олаҹаг». Пилат онлара дејир: «Бир дәстә кешикчи ҝөтүрүн. Ҝедин, ораны билдијиниз кими горујун» (Мәтта 27:63—65).

Базар ҝүнү сүбһ тездән Мәҹдәлли Мәрјәм, кичик Јагубун анасы Мәрјәм вә башга гадынлар әтирли отлары ҝөтүрүб сәрдабәјә ҝәлирләр. Јолда онлар бир-бириндән сорушурлар: «Сәрдабәнин ағзындакы дашы бизим үчүн ким гыраға чәкәҹәк?» (Марк 16:3). Амма орада зәлзәлә олуб вә Аллаһын мәләји дашы кәнара јуварлајыб. Кешикчиләр чыхыб ҝедиб, сәрдабә исә бомбошдур!