Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 110

Иса пејғәмбәрин мәбәддәки сон ҝүнү

Иса пејғәмбәрин мәбәддәки сон ҝүнү

МӘТТА 23:25—24:2 МАРК 12:41—13:2 ЛУКА 21:1—6

  • МӘСИҺ ДИН ХАДИМЛӘРИНИ ЈЕНӘ МАҺАКИМӘ ЕДИР

  • МӘБӘД ДАРМАДАҒЫН ОЛАҸАГ

  • КАСЫБ ДУЛ ГАДЫН ИКИ ХЫРДА ПУЛ ИАНӘ ЕДИР

Иса Мәсиһ сонунҹу дәфәдир ки, мәбәддәдир. О, јенә дә мирзәләри вә фәрисиләри ифша едир вә ачыг-ашкар онлары икиүзлү адландырыр. О, әјани нүмунәдән истифадә едәрәк дејир: «Сиз ҹамы вә бошгабы үстдән тәмизләјирсиниз, амма онларын ичи аҹҝөзлүклә вә кеф-сәфа илә долудур. Еј кор фәриси, әввәлҹә ҹамын вә бошгабын ичини тәмизлә, онда онларын үстү дә тәмиз олаҹаг» (Мәтта 23:25, 26). Фәрисиләр хырдалығына гәдәр тәмизләнмә ајинини иҹра едиб заһири ҝөрүнүшләринә фикир верирләр, лакин онлар дахилләринин нә вәзијјәтдә олдуғуна фикир вермирләр вә мәҹази үрәкләрини тәмизләмирләр.

Онларын икиүзлүјү пејғәмбәрләр үчүн ҹанфәшанлыгла түрбәләр уҹалдыб онлары бәзәмәкләриндән дә ҝөрүнүр. Һалбуки онлар Иса Мәсиһин гејд етдији кими, пејғәмбәрләри гәтлә јетирмиш адамларын өвладларыдырлар (Мәтта 23:31). Белә олдуглары Иса Мәсиһи өлдүрмәјә чалышмаларындан ҝөрүнүр (Јәһја 5:18; 7:1, 25).

Сонра Иса Мәсиһ дин хадимләринин төвбә етмәдикләри һалда агибәтләринин неҹә олаҹағыны дејир: «Сиз, еј иланлар, әфи илан балалары! Һинном вадисинә мәһкумијјәтдән ҹанынызы неҹә гуртараҹагсыныз?» (Мәтта 23:33). Јахынлыгдакы Һинном вадисиндә зибилләри јандырырлар. Бу, бәдхаһ фәрисиләри вә мирзәләри ҝөзләјән әбәди мәһвин әјани нүмунәсидир.

Иса Мәсиһин шаҝирдләри ону пејғәмбәрләр, арифләр вә мүәллимләр кими тәмсил едәҹәкләр. Бу шаҝирдләрлә неҹә давранаҹаглар? Үзүнү дин хадимләринә тутараг Иса Мәсиһ дејир: «[Шаҝирдләримдән] бәзиләрини өлдүрәҹәк, дирәкдә едам едәҹәксиниз, бәзиләрини исә синагогларынызда гамчылајаҹаг вә бир шәһәрдән о бири шәһәрә говаҹагсыныз. Беләҹә, салеһ Һабилин ганындан тутмуш... Зәкәријјәнин ганына кими, јер үзүндә ахытдығыныз бүтүн салеһләрин ганына ҝөрә ҝүнаһкар сајылаҹагсыныз». О хәбәрдар едир: «Билин вә аҝаһ олун, бүтүн бу ҝүнаһлара ҝөрә бу нәсил ҹаваб верәҹәк» (Мәтта 23:34—36). Бу сөзләр ерамызын 70-ҹи илиндә Рома ордусу Јерусәлими ишғал едәндә вә јүз минләрлә јәһудини мәһв едәндә јеринә јетир.

Иса пејғәмбәр бу дәһшәтли һадисә барәдә дүшүнәрәк гүссәләнир вә үрәк јанғысы илә дејир: «Еһ, Јерусәлим, Јерусәлим! Пејғәмбәрләри гәтлә јетирән, сәнә ҝөндәриләнләри даша басан Јерусәлим! Тојуг ҹүҹәләрини ганадынын алтына топладығы кими, мән дә дәфәләрлә сәнин өвладларыны бир јерә јығмаг истәдим. Амма сиз истәмәдиниз! Буна ҝөрә дә Аллаһ бу мәбәди тәрк едәҹәк» (Мәтта 23:37, 38).

Сонра пејғәмбәр әлавә едир: «Сиз: “Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун!” — дејәнә гәдәр бир даһа мәни ҝөрмәјәҹәксиниз» (Мәтта 23:39). О, Зәбур 118:26 ајәсиндәки пејғәмбәрлик сөзләрини ситат ҝәтирир: «Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун! Јеһованын евиндән сизә алгыш дејирик». Ајдындыр ки, бу мәбәд дағыландан сонра һеч ким Аллаһын ады илә ора ҝәлмәјәҹәк.

Сонра Иса пејғәмбәр мәбәдин хәзинә габлары олан һиссәсинә ҝедир. Ора ҝәләнләр ианәләрини габын башындакы балаҹа дешикдән ичәри атырлар. Пејғәмбәр мүхтәлиф варлы јәһудиләрин хәзинә габларына чохлу пул атдыгларыны ҝөрүр. Сонра Иса пејғәмбәрин диггәтини ики хырда пул атан бир дул гадын ҹәлб едир (Марк 12:41, 42). Пејғәмбәр шүбһәсиз әминдир ки, Аллаһ һәмин гадынын ианәсини гәбул едир.

Пејғәмбәр шаҝирдләрини јанына чағырыб дејир: «Буну билин ки, бу касыб дул гадын хәзинә габына һамыдан чох атды». Бу, неҹә ола биләр? Пејғәмбәр изаһ едир: «Онларын һамысы варларынын артыглығындан ианә вердиләр, бу гадын исә јохсул ола-ола доланмаг үчүн нәји вардыса һамысыны верди» (Марк 12:43, 44). Бу гадынын дүшүнҹәси вә әмәлләри дин хадимләринкиндән неҹә дә фәргләнир!

Һәлә дә нисанын 11-дир. Иса пејғәмбәр ахырынҹы дәфә мәбәдин гапыларындан чыхыр. Шаҝирдләрдән бири дејир: «Устад, бир бу мөһтәшәм дашлара, бу биналара бах!» (Марк 13:1). Һәгигәтән дә, мәбәдин диварларынын бәзи дашлары олдугҹа бөјүкдүр. Бунун сајәсиндә мәбәд мөһкәм вә сарсылмаз ҝөрүнүр. Бу сәбәбдән Иса пејғәмбәрин нөвбәти сөзләри адама гәрибә ҝәлә биләр: «Ҝөрдүјүн бу мөһтәшәм биналарын дашы даш үстә галмајаҹаг, һамысы дағылаҹаг» (Марк 13:2).

Иса пејғәмбәр бундан сонра һәвариләри илә Гидрон вадисини кечиб Зејтун дағына галхыр. Сонра о, Бутрус, Андреас, Јагуб вә Јәһја илә тәкликдә галыр. Бурадан онлар мөһтәшәм мәбәди сејр едә билирләр.