Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 135

Дирилән Иса Мәсиһ чохларына ҝөрүнүр

Дирилән Иса Мәсиһ чохларына ҝөрүнүр

ЛУКА 24:13—49 ЈӘҺЈА 20:19—29

  • ИСА МӘСИҺ ИММАСА ҜЕДӘН ЈОЛДА ШАҜИРДЛӘРИНӘ ҜӨРҮНҮР

  • О, ДӘФӘЛӘРЛӘ ШАҜИРДЛӘРИНӘ АЈӘЛӘРИ АЧЫГЛАЈЫР

  • ҺӘВАРИ ТОМАС ШҮБҺӘ ЕДИР

Базар ҝүнү нисанын 16-дыр. Шаҝирдләр дилхордурлар. Онлар сәрдабәнин нәјә ҝөрә бош галдығыны баша дүшмүрләр (Мәтта 28:9, 10; Лука 24:11). Ахшама јахын Клеопас вә башга бир шаҝирд Јерусәлимдән тәгрибән 11 километр узаглыгда јерләшән Иммаса јола дүшүрләр.

Онлар ҝедә-ҝедә баш верәнләр барәдә араларында сөһбәт едирләр. Јолда танымадыглары бир адам онлара гошулур вә сорушур:

— Нә барәдә данышырсыныз?

— Сән гәрибсән, Јерусәлимдә тәк галырсан ки, хәбәрин јохдур бу ҝүнләрдә шәһәрдә нә баш вериб? — дејә Клеопас ҹаваб верир.

— Нә олуб ки? (Лука 24:17—19).

— Нәсрани Иса илә бағлы һадисәләри дејирик, — дејә онлар ҹаваб верирләр. — Биз исә үмид едирдик ки, о, Исраили азад едәҹәк (Лука 24:19—21).

Клеопас вә онун јол јолдашы ҝүнүн әламәтдар һадисәләрини — гадынларын Иса Мәсиһин дәфн олундуғу сәрдабәјә ҝедәндә ону бош ҝөрдүјүнү, сонра исә мәләкләрин пејда олуб Исанын дирилмәсини хәбәр вердијини данышырлар. Онлар һәмчинин дејирләр ки, башгалары да сәрдабәјә ҝедиб һәр шејин гадынларын дедији кими олдуғуну ҝөрүбләр (Лука 24:24).

Баш верәнләр бу ики шаҝирди чашбаш гојуб. Танымадыглары адам ихтијар саһиби кими данышараг онларын дүшүнҹәләринә дүзәлиш едир вә онлара тәсир едән сөзләр дејир: «Еј ағылсызлар! Еј пејғәмбәрләрин дедикләринә инанмајан үрәји һиссијјатсызлар! Мәҝәр Мәсиһ бу әзаблара гатлашмалы вә сонра шәрәфә чатмалы дејилди?» (Лука 24:25, 26). Сонра Мүгәддәс Јазыларда Мәсиһлә бағлы дејилән бир чох ајәләри онлара изаһ едир.

Нәһајәт, онлар Иммаса чатырлар. Шаҝирдләр ондан даһа чох шеј өјрәнмәк истәдикләри үчүн тәкид едирләр: «Артыг ахшам дүшүр, гаш гаралыр. Бизимлә гал». О разылашыр вә шам јемәјинә галыр. О дуа едир вә чөрәји бөлүб онлара верир. Онда шаҝирдләр онун Иса Мәсиһ олдуғуну баша дүшүрләр, амма Иса гејб олур (Лука 24:29—31). Инди онлар там әминдирләр ки, Иса Мәсиһ сағдыр!

Бу ики шаҝирд башларына ҝәләнләри шөвглә дилә ҝәтирирләр: «Мәҝәр о, јолда бизимлә данышанда, Мүгәддәс Јазылары бизә изаһ едәндә үрәјимиз алышыб јанмырды?» (Лука 24:32). Онлар вахт итирмәдән Јерусәлимә гајыдырлар. Орада һәвариләри вә онларла бирликдә олан башга адамлары ҝөрүрләр. Клеопасла јолдашы ағызларыны ачмамыш онлар севинҹәк дејирләр: «Доғрудан да, Аға дирилиб вә Шимона ҝөрүнүб!» (Лука 24:34). Сонра Клеопасҝил дә Иса Мәсиһин онлара ҝөрүндүјүнү данышырлар. Бәли, онлар да бунун шаһидидир.

Һамы донуб галыр: Иса Мәсиһ отагда пејда олур! Бу инанылмаздыр, ахы онлар јәһудиләрин горхусундан бүтүн гапылары килидләјибләр. Буна бахмајараг, Иса Мәсиһ отағын ортасында дуруб һәлим сәслә дејир: «Сизә салам олсун». Амма онлар бәрк горхублар. Бундан әввәл олдуғу кими, елә зәнн едирләр ки, габагларындакы руһдур (Лука 24:36, 37; Мәтта 14:25—27).

Амма Иса пејғәмбәр өзүнүн гарабасма вә кабус олмадығыны вә әтдән гандан олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн әлләрини вә ајагларыны ҝөстәриб дејир: «Нијә горхурсунуз? Нә үчүн үрәјиниздә шүбһәләр вар? Әлләримә, ајагларыма бахын. Бу, мәнәм. Мәнә тохунун, бахын, ахы руһун әти вә сүмүјү олмур, мәндә исә вар» (Лука 24:36—39). Онлар тәәҹҹүбләнирләр, севинирләр, амма һәлә дә үрәкләриндә хал галыб.

Иса Мәсиһ реал олдуғуну онлара баша салмаг үчүн сорушур: «Јемәјә бир шејиниз вар?» Гызардылмыш балыгдан бир аз једикдән сонра о дејир: «Һәлә сизинлә оланда [өлмәздән әввәл] сизә мәһз бу һагда данышмышдым. Сизә демишдим ки, Мусанын Төвратында, Пејғәмбәрләрин китабында вә Зәбурда мәним һаггымда јазыланлар јеринә јетмәлидир» (Лука 24:41—44).

Иса Мәсиһ Клеопаса вә онун достуна изаһ етдији ајәләри инди бурада топлашанларын һамысына изаһ едир: «Мүгәддәс Јазылар дејир ки, Мәсиһ әзаб чәкәҹәк, өлүб үчүнҹү ҝүндә дириләҹәк, Јерусәлимдән башлајараг бүтүн халглара онун ады илә ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн төвбә тәблиғ олунаҹаг. Сиз бунларын шаһиди олаҹагсыныз» (Лука 24:46—48).

Мүәјјән сәбәбләрә ҝөрә Томас бурада јохдур. Бир неҹә ҝүндән сонра шаҝирдләр севинә-севинә она дејирләр: «Биз Ағаны ҝөрдүк!» Томас исә ҹаваб верир: «Әҝәр онун әлләриндә мых изләрини ҝөрмәсәм, бу јаралара бармағымла тохунмасам, әлими онун бөјрүнә гојмасам, өмрүмдә инанмарам» (Јәһја 20:25).

Бу һадисәдән сәккиз ҝүн сонра шаҝирдләр јенидән бир јерә топлашырлар. Томас да онларладыр. Гапылар гыфыллы олса да, Иса Мәсиһ јенә дә отағын ортасында пејда олуб дејир: «Сизә салам олсун!» Сонра Томаса мүраҹиәт едир: «Бармағыны бура гој вә әлләримә бах. Әлини узат, бөјрүмә гој вә даһа шүбһә етмә, инан!» Томас нида едир: «Ағам, аллаһым!» (Јәһја 20:26—28). Инди о, Иса Мәсиһин сағ олдуғуна вә илаһи варлыг олдуғуна ијнәнин уҹу гәдәр дә олсун шүбһә етмир.

Иса пејғәмбәр она дејир: «Мәни ҝөрдүјүн үчүн инандын? Ҝөрмәјиб иман едәнләр нә хошбәхтдирләр!» (Јәһја 20:29).