Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 126

Бутрус Иса Мәсиһи даныр

Бутрус Иса Мәсиһи даныр

МӘТТА 26:69—75 МАРК 14:66—72 ЛУКА 22:54—62 ЈӘҺЈА 18:15—18, 25—27

  • БУТРУС ГАЈАФАНЫН ЕВИНДӘ ИСА МӘСИҺИ ДАНЫР

Иса Мәсиһ Ҝетсемани бағында һәбс олунанда һәвариләр горхудан ону гојуб гачырлар. Лакин бирдән онлардан икиси дајаныр. Бу, Бутрус вә башга бир шаҝирд, еһтимал ки, һәвари Јәһјадыр (Јәһја 18:15; 19:35; 21:24). Ҝөрүнүр, онлар гајыдыб Иса пејғәмбәри Һәннанын евинә апаран издиһама чатырлар. Һәнна Мәсиһи баш каһин Гајафанын јанына ҝөндәрәндә Бутрусла Јәһја бир аз аралыдан онун далынҹа ҝедирләр. Онлар һәм өз ҹанлары үчүн горхурлар, һәм дә Ағаларына ҝөрә нараһатдырлар.

Онлар Гајафанын имарәтинә чатырлар. Һәвари Јәһја баш каһинин танышы олдуғу үчүн һәјәтә ҝирә билир. Һәвари Бутрус исә бајырда галыр. Јәһја бир аздан ҝери дөнүр вә гапычы гызла данышыр, о да Бутрусу ичәри бурахыр.

Бу ҝеҹә һава сојуг олдуғундан орадакылар тонгал галајыблар. Бутрус Иса Мәсиһин мәһкәмәсинин нә илә гуртараҹағыны ҝөзләјир вә исинмәк үчүн тонгала јахынлашыр (Мәтта 26:58). Ону ичәри бурахан гапычы гыз тонгалын ишығында онун үзүнә диггәтлә бахыб уҹадан дејир: «Сән онун шаҝирди дејилсән, јох?» (Јәһја 18:17). Амма Бутрусун Иса Мәсиһлә бир јердә ҝәздијини дејән тәкҹә бу гадын дејил (Мәтта 26:69, 71—73; Марк 14:70).

Бутрус чох мәјус олур. О, диггәт ҹәлб етмәмәјә чалышыр, һәтта дарвазаја тәрәф ҝедир. Беләҹә, Бутрус Иса Мәсиһлә олдуғуну даныр вә һәтта сонра дејир: «Мән бу адамы танымырам, сәнин дә нә дедијини баша дүшмүрәм» (Марк 14:67, 68). Бутрус һәмчинин өзүнә ләнәт јағдырыб анд-аман едир, башга сөзлә, о, һәгигәти сөјләдијинә ҝөрә анд ичмәјә вә әҝәр јалан данышырса, ләнәт јијәси олмаға һазыр олдуғуну билдирир (Мәтта 26:74).

Бу арада Иса Мәсиһин мәһкәмәси ҝедир. Ҝөрүнүр, мәһкәмә имарәтин һәјәтә бахан јухары мәртәбәсиндә кечирилир. Шүбһәсиз, Бутрусла ашағыда дуран башга адамлар шаһидләрин бир-бир ҝириб-чыхдығыны ҝөрүрләр.

Бутрусун Ҹәлилә ләһҹәси илә данышмасы онун јаланчы олдуғуну үзә чыхарыр. Бундан әлавә, орадакылардан бири Бутрусун гулағыны кәсдији Мәлкин гоһумудур. Буна ҝөрә дә Бутрусу иттиһам етмәјә башлајырлар: «Мән сәни бағда ҝөрмүшдүм. Сән дә о адамын јанындајдын, јохса елә дејил?» Мәсиһин дедији кими, Бутрус үчүнҹү дәфә Иса Мәсиһи дананда хоруз банлајыр (Јәһја 13:38; 18:26, 27).

Ҝөрүнүр, бу ан Иса Мәсиһ ејванда олур. О дөнүб дүз Бутрусун ҝөзүнүн ичинә бахыр. Онун бахышы Бутрусун үрәјини хәнҹәр кими јарыр. Мәсиһин бир нечә саат бундан әввәл јухары мәртәбәдә дедији сөзләр онун јадына дүшүр. Бутрус нә етдијини баша дүшәндә тәсәввүр етмәк олар һансы һиссләри кечирир! О, чөлә чыхыб һөнкүр-һөнкүр ағлајыр (Лука 22:61, 62).

Ҝөрәсән, неҹә олду ки, Бутрус өз Ағасыны данды? Ахы о, руһани ҹәһәтдән ҝүҹлү вә Мәсиһә вәфалы олдуғуна әмин иди! Һәгигәт тәһриф едилмиш, Мәсиһ гаты ҹинајәткар кими иттиһам олунмушду. Бутрусун бу ҝүнаһсыз инсаны мүдафиә етмәк имканы оланда о, «әбәди һәјатын сөзләри олан» бу адама арха чевирир (Јәһја 6:68).

Бутрусун аҹы тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, һәтта иманлы вә сәдагәтли инсан габагҹадан ҝөзләнилмәз сынаг вә имтаһанлара һазырлашмајыбса, руһани мүвазинәтини итирә биләр. Үмидварыг ки, Бутрусун башына ҝәләнләр Аллаһын бүтүн хидмәтчиләри үчүн ибрәт дәрси олаҹаг!