Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 101

Бејтанијјәдә Шимонун евиндә

Бејтанијјәдә Шимонун евиндә

МӘТТА 26:6—13 МАРК 14:3—9 ЈӘҺЈА 11:55—12:11

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР БЕЈТАНИЈЈӘЈӘ ГАЈЫДЫР

  • МӘРЈӘМ ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН БАШЫНА ӘТИРЛИ ЈАҒ СҮРТҮР

Иса пејғәмбәр Әриһадан чыхыб Бејтанијјәјә үз тутур. Әриһа илә Бејтанијјә арасында һарадаса 20 километрлик мәсафә вар вә јол јохушдур. Әриһа дәниз сәвијјәсиндән тәхминән 250 метр ашағыда, Бејтанијјә исә 610 метр јүксәкликдә јерләшир. Илазәрлә ики баҹысы Бејтанијјәнин балаҹа кәндиндә јашајырлар. Бу кәнд Јерусәлимдән һарадаса үч километр аралыда, Зејтун дағынын шәрг јамаҹында јерләшир.

Јерусәлимә Пасха бајрамына артыг хејли адам ҝәлиб. Онлар пакланмаг үчүн габагҹадан ҝәлибләр. Ола билсин, онлар ја мејитә тохунублар, јахуд диҝәр сәбәбләрә ҝөрә натәмиз олублар (Јәһја 11:55; Сајлар 9:6—10). Тез ҝәләнләр мәбәдә јығышырлар. Онлара мараглыдыр, ҝөрәсән, Иса Мәсиһ бајрама ҝәләҹәк, јохса јох (Јәһја 11:56).

Иса пејғәмбәрлә бағлы чохлу мүбаһисәләр ҝедир. Бәзи дин хадимләри ону тутуб өлдүрмәк истәјирләр. Һәтта сәрәнҹам верибләр ки, онун јерини билән хәбәр версин (Јәһја 11:57). Бу дин хадимләри Иса Мәсиһ Илазәри дирилдәндән сонра да ону өлдүрмәјә ҹәһд ҝөстәрмишдиләр (Јәһја 11:49—53). Буна ҝөрә дә Иса Мәсиһин ҹамаатын гаршысына чыхаҹағына шүбһә етмәләри нормалдыр.

Иса Мәсиһ Бејтанијјәјә ҹүмә ҝүнү, јәни «Пасха бајрамына алты ҝүн галмыш» ҝәлиб чатыр (Јәһја 12:1). Нөвбәти ҝүн (шәнбә ҝүнү, нисанын 8-и) ҝүн батандан сонра башлајыр. Мәсиһ дә мәһз буна ҝөрә шәнбә ҝүнүндән әввәл сәфәрини баша вурур. О, Әриһадан шәнбә ҝүнү ҝәлә билмәзди, чүнки Гануна әсасән, ҹүмә ҝүнү ахшам ҝүнбатандан шәнбә ҝүнү ҝүнбатана гәдәр јәһудиләр үчүн јол ҝетмәк гадаған иди. Чох ҝүман ки, Иса пејғәмбәр, һәмишә олдуғу кими, Илазәрҝилә ҝедир.

Шәнбә ҝүнү Бејтанијјә сакинләриндән Шимон адлы бир нәфәр Исаҝили, о ҹүмләдән Илазәри шам јемәјинә дәвәт едир. Бу адам еһтимал ки, әввәлләр ҹүзамлы олдуғу үчүн ону ҹүзамлы Шимон чағырырлар. Марта она хас олан гајғыкешликлә гонаглара гуллуг едир. Мәрјәм исә диггәтини әсасән пејғәмбәрә јөнәлдиб. Лакин бу дәфә онун һәрәкәти мүбаһисәјә сәбәб олур.

Мәрјәм «әтирли јағ, халис нард олан» балаҹа бир габы ачыр (Јәһја 12:3). Бу чох баһалы јағдыр, онун гијмәти бир иллик әмәкһаггына (300 динар) бәрабәрдир. Мәрјәм јағы ҝөтүрүб пејғәмбәрин башына вә ајагларына сүртүр, сонра сачы илә гурулајыр. Јағын әтри бүтүн еви бүрүјүр.

Шаҝирдләри буна һирсләниб дејирләр: «Бу, әтирли јағы нијә зај едир?» (Марк 14:4). Һәтта Јәһуда Искәрјут етираз едир: «Нә үчүн бу әтирли јағы үч јүз динара сатыб пулуну касыблара пајламадыг?!» (Јәһја 12:5). Әслиндә, касыблар Јәһуданы марагландырмыр. О, шаҝирдләрә аид олан пул гутусундан оғурлуг етдији үчүн белә дејир.

Иса пејғәмбәр Мәрјәми мүдафиә едир: «Бу гыздан нә истәјирсиниз? О, мәним үчүн саваб иш ҝөрдү. Касыблар һәмишә јаныныздадыр, мән исә һәмишә јанынызда олмајаҹағам. О, јағы үстүмә төкмәклә мәни дәфнә һазырлады. Инанын, мүждә дүнјанын һарасында тәблиғ олунса, бу гадынын ҝөрдүјү ишдән данышыб ону јад едәҹәкләр» (Мәтта 26:10—13).

Иса пејғәмбәр артыг икинҹи ҝүндүр ки, Бејтанијјәдәдир. Онун бурада олмасы хәбәри бүтүн әтрафа јајылыб. Бу сәбәбдән Иса пејғәмбәри, һәмчинин онун дирилтдији Илазәри ҝөрмәк үчүн Шимонун евинә чохлу адам ҝәлир (Јәһја 12:9). Бөјүк каһинләр Иса Мәсиһи дә, Илазәри дә өлдүрмәк истәјирләр. Онларын фикринҹә, чохларынын Мәсиһә иман ҝәтирмәсинә сәбәб Илазәрин дирилмәсидир. Ҝөрүн бу бөјүк каһинләр неҹә пис адамлардыр!