Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 138

Мәсиһ Аллаһын сағындадыр

Мәсиһ Аллаһын сағындадыр

ҺӘВАРИЛӘРИН ИШЛӘРИ 7:56

  • МӘСИҺ АЛЛАҺЫН САҒЫНДА ОТУРУБ

  • ШАУЛ МӘСИҺИН ШАҜИРДИ ОЛУР

  • СЕВИНМӘЈӘ СӘБӘБИМИЗ ВАР

Иса Мәсиһ ҝөјә галхандан он ҝүн сонра Әллинҹи ҝүн бајрамында шаҝирдләрин үзәринә мүгәддәс руһ төкүлдү. Бу да Иса Мәсиһин артыг Аллаһын дәрҝаһында олдуғуну ҝөстәрди. Үстәлик, гаршыда баш верәҹәк һадисәләрин олаҹағына даир сүбут иди. Һәмчинин Мәсиһин шаҝирди Стефан дашгалаг олунмаздан өнҹә вурғуламышды: «Будур, мән ҝөјүн ачылдығыны вә инсан Оғлунун Аллаһын сағында дурдуғуну ҝөрүрәм» (Һәвариләрин ишләри 7:56).

Иса Мәсиһ ҝөјдә олдуғу мүддәтдә Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик олунан хүсуси бир әмри ҝөзләјир. Давуд пејғәмбәр Аллаһдан илһам алараг јазмышды: «Јеһова ағама [Иса Мәсиһә] деди: “Дүшмәнләрини кәтил кими ајағынын алтына гојанадәк сағымда отур”». Бу мүддәт битәндән сонра о ҝедиб дүшмәнләринин арасында һакимијјәт сүрәҹәк (Зәбур 110:1, 2). Бәс онун дүшмәнләринә гаршы тәдбир ҝөрүлән вахта гәдәр о ҝөјдә нә едәҹәк?

Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында мәсиһи јығынҹағы јаранды. Иса Мәсиһ ҝөјдән мәсһ олунмуш шаҝирдләри үзәриндә рәһбәрлик етмәјә башлады (Колослулара 1:13). О, тәблиғ ишиндә онлара истигамәт верир вә онлары ҝәләҹәк вәзифәләринә һазырлајырды. Һансы вәзифәјә? Өләнәҹән садиг галан кәсләр дирилиб Аллаһын Падшаһлығында Иса Мәсиһлә бирҝә падшаһлыг едәҹәк.

Ҝәләҹәкдә падшаһ олаҹаг шәхсләрдән бири Шаул иди. О, даһа чох Рома ады олан Булус кими таныныр. Булус узун мүддәт Аллаһын Ганунунун гејрәтини чәкән јәһуди иди. Амма дин хадимләри она јанлыш истигамәт вермишдиләр; белә ки, о һәтта Иса Мәсиһин шаҝирди олан Стефанын дашгалаг олунмасыны дәстәкләмишди. Бундан сонра Ағанын шаҝирдләрини һәдәләјән вә онлары өлдүрмәк арзусу илә алышыб-јанан Булус Дәмәшгә јолланыр. Баш каһин Гајафадан алдығы сәлаһијјәтлә ора ҝедир ки, Иса Мәсиһин давамчыларыны тутуб Јерусәлимә ҝәтирсин (Һәвариләрин ишләри 7:58; 9:1). О, јол илә ҝедәркән гәфләтән парлаг бир ишыг онун әтрафына нур сачыр вә о, јерә јыхылыр. Гејбдән бир сәс дејир:

— Шаул, Шаул, мәни нијә тәгиб едирсән?

— Аға, сән кимсән?

— Мән сәнин тәгиб етдијин Исајам (Һәвариләрин ишләри 9:4, 5).

Иса Мәсиһ Шаула әмр едир ки, Дәмәшгә ҝетсин вә ондан ҝөстәриш аланаҹан орада ҝөзләсин. Амма мөҹүзәви ишыг ону кор етдијинә ҝөрә о, ора башгасынын көмәјилә ҝедир. Дәмәшгдә јашајан Һәнәнја адлы бир шаҝирд дә ҝөрүнтү ҝөрүр. Мәсиһ она бир үнван дејиб Шаулун јанына ҝетмәји бујурур. Һәнәнја онун јанына ҝетмәјә горхур, амма Иса Мәсиһ она үрәк-дирәк верир: «Бу адам адымы халглара, о ҹүмләдән һөкмдарлара вә Исраил оғулларына билдирмәк үчүн сечдијим аләтдир». Шаулун ҝөзләри ачылыр вә о, Дәмәшгдә Иса Мәсиһ һаггында шәһадәт верәрәк онун Аллаһын Оғлу олдуғуну тәблиғ етмәјә башлајыр (Һәвариләрин ишләри 9:15, 20).

Иса Мәсиһин көмәји илә Шаул, јәни Булус вә диҝәр мүждәчиләр Мәсиһин башладығы тәблиғ ишини һәјата кечирмәјә мүвәффәг олдулар. Чүнки Аллаһ онларын ишләрини аванд едирди. Булусун Дәмәшгә ҝетдији јолда башына ҝәләнләрдән тәхминән 25 ил сонра о јазмышды ки, «мүждә сәма алтында јашајанларын һамысына тәблиғ едилиб» (Колослулара 1:23).

Бунун үстүндән илләр кечәндән сонра Иса Мәсиһ артыг гоҹалмыш севимли һәвариси Јәһјаја силсилә ҝөрүнтүләр верир. Јәһја Мүгәддәс Јазыларын «Вәһј» китабында тәсвир етдији бу ҝөрүнтүләр васитәсилә, демәк олар ки, сағ икән Иса Мәсиһин Падшаһлыг ҹалалында гајытдығыны ҝөрүр (Јәһја 21:22). Јәһја дејир: «Мән [Јәһја] мүгәддәс руһун тәсири илә Ағанын ҝүнүнә апарылдым» (Вәһј 1:10). Бәс Ағанын ҝүнү нә вахт олаҹаг?

Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини диггәтлә арашдыранда мәлум олур ки, «Ағанын ҝүнү» мүасир дөврдә, 1914-ҹү илдә Биринҹи Дүнја мүһарибәсинин гопмасы илә башлајыб. О вахтдан бәри нечә илләрдир ки, мүһарибәләр, гырғынлар, аҹлыг, зәлзәләләр вә диҝәр һадисәләр баш алыб ҝедир. Бунунла да Иса Мәсиһ өз һүзуру вә дөврүн јекуну барәдә һәвариләринә дедији әламәт ҝениш мигјасда јеринә јетир (Мәтта 24:3, 7, 8, 14). Инди исә Аллаһын Падшаһлығы барәдә хош мүждә садәҹә Рома империјасынын әразисиндә јох, бүтүн дүнјада бәјан едилир.

Һәвари Јәһја Аллаһдан илһам алараг бунларын нәјә ишарә етдијини изаһ едир: «Инди Аллаһымызын гүдрәти, хиласы, Падшаһлығы вә Мәсиһинин һакимијјәти јетишди» (Вәһј 12:10). Бәли, Иса Мәсиһин һәр јердә бәјан етдији Падшаһлыг артыг фәалијјәтдәдир.

Бу, Иса пејғәмбәрин бүтүн садиг давамчылары үчүн мөһтәшәм хәбәрдир. Онлар һәвари Јәһјанын сөзләринә шәрикдирләр: «Буна ҝөрә дә, еј ҝөјләр вә ҝөјләрин сакинләри, севинин! Јерә вә дәнизә исә вај олсун! Чүнки Иблис, вахтынын аз олдуғуну биләрәк, бөјүк гәзәблә јаныныза енди» (Вәһј 12:12).

Иса Мәсиһ артыг Аллаһын сағында отуруб ҝөзләмир. О, Падшаһ кими идарә едир вә тезликлә бүтүн дүшмәнләрини мәһв едәҹәк (Ибраниләрә 10:12, 13). Бизи һансы мөһтәшәм һадисәләр ҝөзләјир?